जीवनको निर्णयको बारेमा प्रश्नहरु


जीवनको अर्थ के हो?

मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई म कसरी जान्न सक्छु?

ख्रीष्टियनलाई ऋणमा जानुको बारेमा बाइबलले के भन्छ?

के ख्रीष्टियनलाई डॉक्टरको मा जानु पर्छ?

के एउटा ख्रीष्टियन विश्वासीलाई व्यायाम गर्नु पर्छ? बाइबलले स्वास्थ्यको बारेमा के भन्दछ?

बाइबलले मुद्दा/कसैको माथि मुद्दा दर्ज गर्नेको बारेमा के भन्छ?

बाइबलले एउटा विश्वासीको बारेमा के भन्छ जो सैन्य सेवामा कार्यरत् छ?

जीवनमा उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने भरेमा बाइबलके भन्छ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

जीवनको निर्णयको बारेमा प्रश्नहरु