ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၊ ငရဲမီးအိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


အျပစ္၏အဓိပၸါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။?

ဤအရာသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တုိ႔သည္ အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။?

ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။?

အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္အေပၚတူညီသလား။?

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခရစ္ယာန္မ်ားအျမင္သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။?


ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၊ ငရဲမီးအိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား