ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ရွိ နုိင္သည္ကို သုေတသနျပဳၾကသည္။ ယေန႕ေလာကတြင္ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ ပံုမ်ားသည္ လူေတြစိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မရေလာက္ေအာင္ဖ်က္စီးေပးေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ သည္။ စာတန္သည္ လူေတြကိုဖ်က္ဆီးေသာအခါ အျခားေသာအရာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း ထက္ ကာမဆက္ဆံေရးကို အလႊဲသံုးစားျပဳကာ ကာမစိတ္ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ လူေတြကို ဖ်က္ဆီးေနသည္။ စာတန္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာနွင့္မွန္ကန္ေသာအရာမ်ား( လင္မယားခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေသာလိင္ဆက္ဆံေရး)ကို ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္း၊ အဓမၼ က်င့္ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္းႏွင့္လိင္တူဆက္ ဆံျခင္းမ်ားအားျဖင့္ေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ့သည္။ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ျဖစ္ကာ ဆုိးသြမ္းမႈျပဳျခင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္းမ်ားတုိးတက္ျခင္းအတြက္ ပထမေျခလွမ္းသည္ မေကာင္းေသာ ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၁၉)။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရႈလွ်င္ ပို၍ၾကည့္ခ်င္သည့္ဆႏၵရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အရက္သမားတစ္ေယာက္သည္ အရက္စြဲ လာေသာအခါ ပို၍ “ျမင့္ေသာ”အရက္၊ ပိုျပင္းေသာအရက္ေသစာမ်ားေသာက္သံုးခ်င္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ထိုနည္းတူ လူတစ္ေယာက္သည္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားတခါ ၾကည့္လွ်င္ပိုၿပီးၾကည့္ခ်င္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွဆင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ကာ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ျပစ္မွားျခင္းႏွင့္မေကာင္းေသာအက်င့္မ်ားက်င့္ၾကံျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ပါ သည္။

အျပစ္သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- ကိုယ္ခႏၶာတပ္မက္ျခင္အျပစ္၊ မ်က္စိတပ္ မက္ျခင္းအျပစ္၊ ႏွင့္ မာန္မနေထာင္လႊားေသာအျပစ္ (၁ေယာဟန္ ၂း၁၆)စသည္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာတပ္မက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစ တတ္သည္။ မ်က္စိတပ္မက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖိလိပၸိ ၄း၈အရ ကၽြနု္ပ္တုိ႔စဥ္းစားေသာအရာမ်ားသည္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္းမေျမာက္ေပ။မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္ စြဲေဆာင္ႏုိင္သည္ (၁ေကာ ၆း၁၂၊ ၂ေပ ၂း၁၉)။ ဖ်က္ဆီးေစႏုိင္သည္ (သုတၱံ ၆း၂၅-၂၈၊ ေယဇေက်လ ၂၀း၃၀၊ ဧဖက္ ၄း၁၉)။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရာမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စိတ္ထဲတြင္ အျခားသူမ်ားျပစ္မွားျခင္းက ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္သိကၡာကိုေစာ္ကားသည္ (မႆဲ ၅း၂၈)။ လူတစ္ေယာက္ အသက္တာတြင္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းအက်င့္ရွိေသာအခါ ထိုသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမရွိေသးသည္ကို ျပသထားသည္ (၁ေကာ ၆း၉)။

မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ကခြင့္လႊတ္ႏုိင္သည္။ သူတုိ႔အေပၚေအာင္ျမင္မႈလည္းေပးႏုိင္သည္။မိတ္ေဆြသည္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ ျခင္း၌ပါ၀င္ၿပီး ၄င္းမွလႊတ္ေျမာက္လိုသလား။ ေအာင္ျမင္ျခင္းေပးႏုိင္ေသာေျခလွမ္းအဆင့္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁) ဘုရားသခင္ထံ အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ (၁ေယာ ၁း၉)။ (၂) မိတ္ေဆြ၏စိတ္ကို ေဆးေၾကာရန္၊ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ပံုသြင္းေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းလုိက္ပါ (ေရာမ ၁၂း၂)။ (၃) ဖိလိပၸိ ၄း၈ကို ဘုရားသခင္သည္ မိတ္ေဆြႏွလံုး သားထဲတြင္ က်ိန္း၀ပ္ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ (၄) မိတ္ေဆြ၏ကိုယ္ ခႏၶာသည္သန္႔ရွင္းျခငး္ရွိရန္ ေလ့လာပါ (၁သက္ ၄း၃-၄)။ (၅) လိင္ဆက္ဆံျခင္းအဓိပၸါယ္ ကိုေကာင္းမြန္စြာသိရွိၿပီး၊ မိတ္ေဆြ၏ဇနီးႏွင့္သာလိင္ဆက္ဆံျခင္းျပဳပါ (၁ေကာ ၇း၁-၅)။ (၆) မိတ္ေဆြသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္အသက္ရွင္လွ်င္ ဇာတိအေသြးအသားေတာင့္တ ျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ကို သိရွိနားလည္ပါ (ဂလာတိ ၅း၁၆)။ (၇) ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ မိတ္ေဆြ၏ကာမဆက္ဆံလုိသည့္စိတ္ပေပ်ာက္သြားေစရန္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ ပါ။ မိတ္ေဆြ၏ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားထည့္ျခင္း၊ တီဗီြမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ား တြင္ၾကည္ျခင္းမ်ားမျပဳရပါ။ မိတ္ေဆြအတြက္ဆုေတာင္းေပးမည့္သူတစ္ဦးကိုရွာေဖြ၍ မိတ္ေဆြအတြက္ဆုေတာင္းေစပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သလား။