ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။

အေျဖ:
ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ ကနဦးအသင္းေတာ္တြင္ လူသားမ်ားမ်ား သည္အျပစ္ႏြံထဲသို႔က်ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေနာက္လုိက္သူမ်ားကို ပညာေပး ရန္ႏွင့္သြန္သင္ရန္အတြက္အသံုးျပဳထားေသာအခ်က္ခုနစ္ခုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ေသေစေသာ” အျပစ္ခုနစ္ခုတုိ႔အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆလႊဲမွားျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသာအျပစ္သည္ မယံုၾကည္ျခင္းမျပစ္ျဖစ္ သည္ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေပၚတြင္အေသ ခံျခင္းအားျဖင့္ရရွိေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိျခင္းကို သူတို႔သည္ျငင္းဆုိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫႊတ္သေလာ။ ညီၫႊတ္သည္။ မညီညြြတ္ေပ။ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉ ထဲတြင္ “ ထာ၀ရဘုရားမုန္းေတာ္မူေသာအရာ ေျခာက္ပါးမက၊ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေတာ္မူေသာအခုနစ္ပါးဟူမူကား၊ (၁) ေထာင္လႊားေသာမ်က္ႏွာ တစ္ပါး၊ (၂) မုသာ၌က်င္လည္ေသာလွ်ာတပါး၊ (၃) အျပစ္မရွိေသာသူ၏အသက္ကိုသတ္ ေသာလက္တပါး၊ (၄) မေကာင္းေသာအႀကံကိုႀကံစည္ေသာႏွလံုးတပါး၊ (၅) အျပစ္ျပဳရာသို႔ အလ်င္အျမန္ေျပးတတ္ေသာေျခတပါး၊ (၆) မုသားစကားကိုေျပာ၍မမွန္ေသာသက္ေသတပါး၊ (၇) အေပါင္းအေဘာ္ခ်င္းရန္ေတြ႕ေစျခင္းငွါျပဳတတ္ေသာသူတပါးတည္း။” သို႔ေသာ္လူအမ်ားစု တုိ႔သည္ အျပစ္ခုနစ္ပါးတုိ႔သည္ ေသေစေသာအျပစ္အျဖစ္မသိရွိခဲ့ၾကေပ။

ရာစုႏွစ္ ၆ တြင္ Pope Gregory the Great က ေသေစေသာအျပစ္သည္ေအာက္ပါအ တုိင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ မနာလိုျဖစ္ျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ အစားႀကီးျခင္းႏွင့္ခိုးျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ဤအရာမ်ားသည္ မျငင္းပယ္ႏုိင္ေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “ေသေစေသာအျပစ္မ်ား”အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ေသေစေသာ အျပစ္ခုနစ္ခုစာရင္းျပဳစုျခင္းမွတဆင့္အျခားေသာအျပစ္မ်ားစြာရွိေသးသည္။ မည္သည့္အျပစ္ မဆုိ မျပစ္ခုနစ္ပါးတုိ႔၏အစိတ္အပိုင္းတြင္ပါ၀က္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ပို၍အေရးႀကီးေသာအ ရာတစ္ခုသည္ ဤေသေစအျပစ္ခုနစ္ပါးတုိ႔သည္ “ေသေစေသာ” အျပစ္မဟုတ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္သိရွိရမည္ျဖစ္ည္။ အျပစ္ဟူသမွ်သည္ ေသျခင္းျဖစ္ ေစသည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ “ေသေစေသာအျပစ္မ်ား” အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္ဟူသမွ်တုိ႔သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလုိက္စမ္းပါ ( မႆဲ ၂၆း၂၈၊ တမန္ ၁၀း၄၃၊ ဧဖက္ ၁းရ)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။