အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္အေပၚတူညီသလား။


ေမးခြန္း: အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္အေပၚတူညီသလား။

အေျဖ:
မႆဲ ၅း၂၁-၂၈ ထဲတြင္ မိတ္ေဆြႏွလံုးသားထဲတြင္ တပ္မက္ျခင္းရွိလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ျပစ္မွားၿပီး၊ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ မုန္းတီးသည့္စိတ္ရွိလွ်င္ လူ႕အသက္ကို သတ္ခဲ့ၿပီဟု သခင္ေယရႈက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပစ္အားလံုးသည္ တူညီသည္ ကိုေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဖါရိရွဲမ်ားထံ သခင္ေယရႈေဖာ္ျပလိုေသာအရာသည္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ခ်င္သည့္ဆႏၵရွိလွ်င္ ၄င္းသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေသာ ဆႏၵမ်ားအားးလံုးသည္ လက္ေတြ႕မျပဳမခ်င္းအျပစ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သခင္ေယရႈေခတ္ကာ လတြင္ရွိေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက သြန္သင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္၏အေတြးအေခၚႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတရားစီရင္ေၾကာင္း သခင္ေယရႈ ကေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စိတ္ႏွလံုးသားထဲ တြင္ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု သခင္ေယရႈက ေၾကြးေၾကာ္ထားပါသည္ (မႆဲ ၁၂း၃၄)။

တပ္မက္ျခင္းႏွင့္မိန္းမႏွင့္ျပစ္မွားျခင္းတုိ႔သည္အျပစ္မ်ားျဖစ္ၾကသ္ညဟု သခင္ေယရႈက ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔သည္တူညီေသာအျပစ္ျဖစ္သည္ဟု မဆိုလိုေပ။ လူ႔အသက္ သတ္ျခင္းနွင့္မုန္းတီးျခင္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္အျပစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မုန္းတီးျခင္းသည္ လူ႔အသက္သတ္ျခင္းထက္ပို၍မွားယြင္းမႈရွိသည္။ အျပစ္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအျပစ္မ်ားသည္ အျခားေသာအျပစ္မ်ားထက္ပိုဆုိးသည္။ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရား၏မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာကြင္းဆက္မ်ားကိုၾကည့္လဆင္ အျပစ္အားလံုးသည္အတူတူ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဟူသမွ်တုိ႔သည္ေသျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ အျပစ္တရားသည္ မည္မွ်ပင္ “ေသး”ေစကာမူ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အျပစ္တရား အားလံုးသည္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ထုိက္တန္သည္။ ထို႔ျပင္ဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ ျခင္းမရွိေသာ အျပစ္တရားတစ္ခုမွ်မရွိေပ။ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္အားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးေစ ရန္အတြက္ အေသခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ (၁ေယာဟန္ ၂း၂)။ သခင္ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္ အားလံုး အတြက္အေသခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ (၂ ေကာ ၅း၂၁)။ အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ အတြက္တူညီသလား။ တူညီသည္။ မတူညီေပ။ ျပင္းထန္သလား။ မျပင္းထန္ေပ။ ျပစ္ဒဏ္ခံ ထုိက္သလား။ ခံထုိက္ပါသည္။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္လား။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္အေပၚတူညီသလား။