ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခရစ္ယာန္မ်ားအျမင္သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခရစ္ယာန္မ်ားအျမင္သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို တုိက္ရုိက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ရည္ၫႊန္လုိေသာ နိယာမမ်ားရိွသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ တစံုတခုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာမ်ားအေပၚ “သခင္”မျပဳေစရန္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာ က အမိန္႔ေပးထားသည္။ “ငါသည္ အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကိုျပဳႏုိင္ သည္မွန္ေစေတာ့။ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳသင့္သည္မဟုတ္။ အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကိုျပဳႏုိင္သည္မွန္ေစေတာ့။ အဘယ္အမႈအရာ၌မွ် ငါသည္ ကၽြန္မခံ” (၁ေကာ ၆း၁၂)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္းမီသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တူညီေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အဘယ္သို႔နည္း။ သခင္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သင္တုိ႔အထဲ၌က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိတုိ႔ကို မိမိမပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။ သင္တုိ႔သည္အဘိုးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ဘု ရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစၾကေလာ့” (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း သည္က်န္းမာေရးကို အလြန္အမင္းထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက အဆုပ္ႏွင့္ႏွလံုးကိုပ်က္ဆီးေစႏုိင္ပါသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ “အက်ိဳး” ရွိသည္ဟုေျပာႏုိင္မလား(၁ေကာ ၆း၁၂)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္ေဆြကိုယ္ခႏၶာကို အမွန္ဂုဏ္ျပဳသည္ဟု ေျပာႏုိင္မလား (၁ေကာ ၆း၂၀)။ “ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ရန္” အတြက္ လူတစ္ဦးသည္ ရုိးသားစြာေဆးလိပ္ေသာက္ႏုိင္မလား (၁ေကာ ၁၀း၃၁)။ ဤေမးခြန္းမ်ား အားလံုး၏အေျဖသည္ “မဟုတ္”ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ားက ေဆးလိပ္မေသာက္သင့္ေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ဆိုးေသာအရာမ်ားႏွင့္စိတ္ၿငိမ္သက္မႈျဖစ္ ေစတတ္ေသာ က်န္းမ်ားေရးထိခုိက္ေသာအစားစာမ်ားကိုသံုးစြဲသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ဤအျမင္ကိုဆန္႔က်င္ေျပာဆုိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ အက်ိဳးမျပဳႏုိင္ ေသာ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းကာထုိင္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မနက္တုိင္းတြင္ ေကာက္ဖီတစ္ခြက္မေသာက္ဘဲမေနႏုိင္ၾကေပ။ ဤအရာသည္မွန္ကန္သည္။ သို႔ေသာ္၄င္း ေၾကာင့္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္မည္ကဲ့သို႔မွန္ကန္ႏုိင္မည္နည္း။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အစားႀကီးျခငး္ႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫႊတ္ေသာအရာမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ ယာန္မ်ားသည္ အျပစ္တစ္ခုကိုျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕တုိ႔ကို တခါတရံခြင့္လႊတ္တတ္ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက ဘုရားသခင္ကုိဂုဏ္ျပဳသည္ကို မဆိုလိုေပ။

ဤအျမင္ကိုေစာဒကတက္ျငင္းဆိုသူမ်ားက ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာသူမ်ားပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကသည္ဟု ျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိတိသွ်တရားေဟာဆရာ စီအိပ္ခ်္ စပုိ(ရ္)ဂ်င္ သည္ ေဆးလိပ္သံုးစြဲသူအျဖစ္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ဤအဆိုသည္လည္း ထိေရာက္ မႈရွိေသာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မယံုၾကည္ႏုိင္ၾကေပ။ စပို(ရ္)ဂ်င္သည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခငး္အတြက္ မွားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀သူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အားရႏွစ္ေထာင္းစြာသြန္သင္သူျဖစ္ခဲ့ သလား။ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အက်င့္စာရိတၱမ်ားက ဘုရားသခင္ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့သလား။ မဂုဏ္ျပဳခဲ့ေပ။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပေသာအခါ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမရေသးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္သူေသာသူမ်ားေဆးလိပ္ ေသာက္သူအမ်ားအျပားရွိသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကလူတစ္ေယာက္ကို ကယ္တင္ျခင္းမရရွိႏုိင္ရန္မတားျမစ္ႏုိင္ေပ။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကိုလည္းမဆံုးရႈံးေစႏုိင္ ေပ။ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အျခားေသာအျပစ္မ်ားႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လာေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ထိုအျပစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ခြင့္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္ (၁ေယာ ၁း၉)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ လ်စ္လ်ဴမရႈအပ္ေသာအျပစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းလွ်င္ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္မည္ကို ကၽြနု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခရစ္ယာန္မ်ားအျမင္သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။