settings icon
share icon
မေးခွန်း

အပြစ်၏အဓိပ္ပါယ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။

အဖြေ


အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ချိုးဖောက်ခြင်း (၁ယော ၃း၄) နှင့် ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်ခြင်း (တရားဟော ၉းရ၊ ယောရှု ၁း၁၈)ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်း စာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အပြစ်တရားသည် လူစီဖါအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် အလှပဆုံးနှင့်တန်ခိုးမရှိဆုံးသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သူသည် မိမိရာထူး အဆင့်အတန်းနှင့်ရောင့်ရဲမှုမရှိပေ။ သူသည် ဘုရားသခင်ထက်ပိုပြီးမြင့်သောနေရာတွင် နေလိုသည်။ ထိုကြောင့် သူသည် နိမ့်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ အပြစ်တရား၏မူလအစဖြစ်လာ ခဲ့သည် (ဟေရှာယ ၁၄း၁၂-၁၅)။ သူသည် စာတန်ဟုနာမည်မှည့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ သူက ဧဒင်ဥယျာဉ်ခြံထဲရှိ လူသားများအပေါ်အပြစ်တရားကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ သူက အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား “သင်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်တူလိမ့်မည်”ဟူသော စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဧဒင်ဥယျာဉ်ခြံထဲတွင် အာဒံနှင့်ဧဝကို လှည့်ဖြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ၃ ထဲ တွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့က ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ပညတ်တော်များကိုဆန့်ကျင်ချိုးဖောက်ခဲ့သည် ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ၄င်းမှတဆင့် လူသားအားလုံးများဆီသို့အပြစ်တရားကူးစက်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၊ အာဒံမှဆင်းသက်လာသောသူများအားလုံးအပေါ် အာဒံမှတဆင့် အပြစ်တရားကူးဆက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမ ၅း၁၂ ကအာဒံအားဖြင့်ဤလောကသို့အ ပြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ “အပြစ်၏အခကားသေခြင်း” (ရောမ ၆း၂၃) ဖြစ်သောကြောင့် လူသာားအား လုံးသည် သေခြင်းအပြစ်နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။

အာဒံအားဖြင့် လူသားအားလုံးအပေါ်အပြစ်တရားဝင်ရောက်လာခဲ့သောကြောင့် လူ သားအားလုံးသည် အပြစ်သားများအလိုအလျောက်ဖြစ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အာဒံသည် အပြစ်ပြုသောအခါပုန်ကန်ခြင်းအပြစ်တရားက သူ၏အတွင်းနှလုံးကို အဆိုးသို့ပြောင်းလဲ ပေးခဲ့သည်။ သူနောက်မှမေးဖွါးလာမည့်လူသားအားလုံး အပေါ်သို့ ၀ိညာဉ်သေခြင်းနှင့်ပျက် ဿုံးခြင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ပြုသောအပြစ်ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်သားများမဟုတ်ပေ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့် အပြစ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့သောပျက်ဆီးခြင်းကို အာဒံမှအမွေဆက်ခံလာသောအပြစ် ဟု သိရှိရသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏မိဘများထံမှ ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်စ ရိုက်များအမွေဆက်ခံသည့်နည်းတူ၊ အပြစ်တရားကို အာဒံထံမှဆက်ခံလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။လူသားအားပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကို ဆာလံ ၅၁း၅ ထဲတွင် ဒါ၀ိဒ်မင်းကြီးက သီချင်းအားဖြင့်သီကုံးစပ်ဆိုထားပါသည်။ “အကျွနု်ပ်သည် မွေးစကပင် အပြစ်ပါလျက်ရှိ၏။ အမိဝမ်းထဲမှာ ပဋိသန္ဓေယူစဉ်ပင်အပြစ်စွဲပါ၏။”

အခြားသောအပြစ်အမျိုးအစားမှာ အပြစ်အတွက်ကိုယ်စားပြုဒဏ်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံး တို့သည် ငွေကြေးနှင့်ဥပဒေ ကိစ္စများတွင် အသုံးပြုထားသည်။ ဂရိ စကားလုံးကို “အပြစ်အတွက်ကိုယ်စားပြုဒဏ်ခံခြင်း”ဟုဘာသာပြန်ထားသည်။ “လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယူပြီး အခြားလူတစ်ယောက်ထံပေးအပ်ခြင်းမျိုး” အဓိပ္ပါယ်ဆိုလို သည်။ လူတွေသည် အပြစ်အတွက်ကိုယ်စားပြုဒဏ်ခံခြင်းကြောင့် အပြစ်သားများဖြစ်ကြ သော်လည်း မောရှေပညတ်တော်မပေးမှီ လူတွေပေါ်မှာအပြစ်အတွက်ကိုယ် စားပြုဒဏ်ခံခြင်းမရှိသေးပေ။ ပညတ်တော်ပေးခဲ့ပြီးသောအခါ အပြစ်ပြုသောသူများသည် အပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် (ရောမ ၅း၁၃)။ ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကိုလူ တွေထဲတွင်မရောက်မှီ အပြစ်တရား(သေခြင်း)က ဆက်လက်အုပ်စိုးနေသည်ကိုတွေ့ရှိ နိုင် သည် (ရောမ ၅း၁၄)။ အာဒံမှမောရှေခေတ်အထိနေထိုင်ခဲ့သောသူများသည် မောရှေပညတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်း(သူတို့မပိုင်ဆိုင်သောပညတ်) အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်၊ အမွေဆက်ခံသောအပြစ်တ ရားကြောင့်သူတို့သည် သေခြင်းအားဖြင့်ဒဏ်ခတ်ခြင်း ခံခဲ့ကြသည်။ မောရှေပြီးနောက် လူတွေက အာဒံထံမှဆက်ခံသောအပြစ်နှင့် ဘုရားသခင် ၏ပညတ်တော်ချိုးဖောက်ခြင်းအပြစ်ကြောင့် သေခြင်းအားဖြင့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။

သခင််ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အပြစ်အတွက်ပြစ်ကြွေးပေး ဆပ်ရန်အသေခံသောအချိန်တွင် သူ့အပေါ်တွင် ယုံကြည်သူများအပြစ်ကို ဘုရားသခင်က တင်ခဲ့သည်။ ၄င်းသည် လူသားများအကျိုးအတွက်ကိုယ်စားပြုပြစ်ကြွေးခံစေခြင်းနိယာမကို ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုထားသည်။ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားမဟုတ်သော်လည်း ဘုရား သခင်ကသူ့ကိုအပြစ်သားတစ်ဦးကဲ့သို့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ သူသည် ဤလောကတစ်ခုလုံးအ တွက်အသေခံခဲ့သည် (၁ယော ၂း၂)။ ခရစ်တော်အပေါ်အပြစ်များတင်ခြင်းကိုနားလည်ခြင်း သည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်သူသည် အာဒံထံမှအပြစ်တရားကိုအမွေမခံခဲ့ပေ။ သို့သော်သူသည် အပြစ်အတွက်ဒဏ်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည် အပြစ်သားတစ်ဦးမဟုတ် ပေ။ သူ၏ဖြူစင်ပြီးပြည့်စုံသောဘဝကိုအပြစ်တရားကမထိနိုင်ပေ။ သူသည် လူသားအားလုံး ပြုခဲ့သောအပြစ်သားကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းခံရသော်လည်း သူသည် အပြစ်လုံးဝမပြုခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သူများအပေါ်တွင် တင်ခဲ့သည်။ ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သောသူများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်များကို ခရစ်တော်ထံသို့တင်သော ကြောင့်ခရစ်တော်သည်အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်စေသည် (၂ကော ၅း၁၁)။

တတိယအကြိမ်အပြစ်အမျိုးအစားသည် တစ်ဦးချင်းစီပြုသောအပြစ်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် လူတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုသောအပြစ်တရားဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အာဒံထံမှအပြစ်တ ရားကိုအမွေခံသောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်ပြုကြသည်။ လူ့အသက်ကိုတောင်သတ် ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သောသူများသည် အမွေဆက်ခံသောအပြစ်နှင့်လက်ဆက်ကမ်းရရှိသော သူတို့ပြုသည်ဤအပြစ်တရား ကြောင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းဒဏ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယုံကြည်သူများသည် အပြစ်တရားစီရင်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှလွှတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်။ ငရဲနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသေခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယခုတွင် ကျွနု်ပ်တို့မှာ အပြစ်တရားကိုခုခံနိုင်သော တန်ခိုးရှိသည်။ ယခုကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့ထဲတွင် ကျိန်းဝပ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် အပြစ်တန်ခိုးကိုခုခံနိုင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့မှာတန်ခိုးရှိသောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်ပြုခြင်းကိုရွေးနိုင်သည်။အပြစ်ကိုလည်းရှောင်နိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ထံ ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်များကိုအပ်နှံသောအခါ သူက ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်များကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ နားလည်သိရှိစေသည် (ရောမ ၈း၉-၁၁)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံကျွနု်ပ်တို့အပြစ်အများအတွက်နောင်တရကာ ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းလျှောက် သောအခါ သူနှင့်အတူပြန်လည်မိတ်သာဟာရဖွဲ့နိုင်ပြီးစည်းလုံးနိုင်ကြသည်။ “ကိုယ့်အပြစ် တို့ကို ဘော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကို လွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်း ငှါ ဘုရားသခင်သည်သစ္စတရားနှင့်၄င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၄င်း၊ ပြည့်စုံတော်မူ၏။” (၁ယော ၁း၉)။

ယခုကျွနု်ပ်တို့မှာအပြစ်တရားကိုခုခံနိုင်ရန်တန်ခိုးရှိသောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည်အ ပြစ်တရားကိုရှောင်နိုင်သည်။ အပြစ်လည်းပြုနိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးသည် အပြစ်တရားသုံးခုဖြစ်သော အမွေခံသောအပြစ်၊ ကူးစက်သောအပြစ်၊ တစ်ဦးချင်းပြုသော အပြစ်များကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ခံကြခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်တရား၏အခသည်သေခြင်းဖြစ်သည် (ရောမ ၆း၂၃)။ ခန္ဓာကိုယ်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲထာဝရသေခြင်းဖြစ်စေသည် (ဗျာဒိတ် ၂ဝး၁၁-၁၅)။ အမွေခံသောအပြစ်၊ ကူးစက်သောအပြစ်နှင့်တစ်ယောက်ချင်းစီပြုသောအပြစ် များကိုခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေသတ်ခြင်းခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခု ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် “ခပ်သိမ်းသောသတိပညာ တော်နှင့်လျော်စွာ ငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွတ်များလှစွာသော ကျေးဇူးတော်သည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီ။ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်း တည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ငါတို့သည်ခံ ရကြ၏။” (ဧဖက် ၁းရ)

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

အပြစ်၏အဓိပ္ပါယ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။
© Copyright Got Questions Ministries