အျပစ္၏အဓိပၸါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: အျပစ္၏အဓိပၸါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
အျပစ္တရားသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၁ေယာ ၃း၄) ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကိုပုန္ကန္ျခင္း (တရားေဟာ ၉း၇၊ ေယာရႈ ၁း၁၈)ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျပစ္တရားသည္ လူစီဖါအားျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အလွပဆံုးႏွင့္တန္ခိုးမရွိဆံုးေသာေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သူသည္ မိမိရာထူး အဆင့္အတန္းႏွင့္ေရာင့္ရဲမႈမရွိေပ။ သူသည္ ဘုရားသခင္ထက္ပုိၿပီးျမင့္ေသာေနရာတြင္ ေနလိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူသည္ နိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ အျပစ္တရား၏မူလအစျဖစ္လာ ခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၅)။ သူသည္ စာတန္ဟုနာမည္မွည့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ သူက ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ၿခံထဲရွိ လူသားမ်ားအေပၚအျပစ္တရားကိုယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ သူက အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အား “သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူလိမ့္မည္”ဟူေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ၿခံထဲတြင္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကို လွည့္ျဖားခဲ့သည္။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၃ ထဲ တြင္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔က ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းမွတဆင့္ လူသားအားလံုးမ်ားဆီသို႔အျပစ္တရားကူးစက္လာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၊ အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားအားလံုးအေပၚ အာဒံမွတဆင့္ အျပစ္တရားကူးဆက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ ၅း၁၂ ကအာဒံအားျဖင့္ဤေလာကသို႔အ ျပစ္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ “အျပစ္၏အခကားေသျခင္း” (ေရာမ ၆း၂၃) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသာားအား လံုးသည္ ေသျခင္းအျပစ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အာဒံအားျဖင့္ လူသားအားလံုးအေပၚအျပစ္တရား၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ သားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာဒံသည္ အျပစ္ျပဳေသာအခါပုန္ကန္ျခင္းအျပစ္တရားက သူ၏အတြင္းႏွလံုးကို အဆုိးသုိ႔ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့သည္။ သူေနာက္မွေမးဖြါးလာမည့္လူသားအားလံုး အေပၚသို႔ ၀ိညာဥ္ေသျခင္းႏွင့္ပ်က္ ႆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳေသာအျပစ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ားမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ အျပစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာပ်က္ဆီးျခင္းကို အာဒံမွအေမြဆက္ခံလာေသာအျပစ္ ဟု သိရွိရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိဘမ်ားထံမွ ကုိယ္ကာယပိုင္းဆုိင္ရာအက်င့္စ ရုိက္မ်ားအေမြဆက္ခံသည့္နည္းတူ၊ အျပစ္တရားကို အာဒံထံမွဆက္ခံလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။လူသားအားပ်က္စီးျခင္းအေၾကာင္းကို ဆာလံ ၅၁း၅ ထဲတြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက သီခ်င္းအားျဖင့္သီကံုးစပ္ဆုိထားပါသည္။ “အကၽြႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိ၏။ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ပင္အျပစ္စြဲပါ၏။”

အျခားေသာအျပစ္အမ်ိဳးအစားမွာ အျပစ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုစလံုး တုိ႔သည္ ေငြေၾကးႏွင့္ဥပေဒ ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည္။ ဂရိ စကားလံုးကို “အျပစ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳဒဏ္ခံျခင္း”ဟုဘာသာျပန္ထားသည္။ “လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ပိုင္ဆုိင္မႈကိုယူၿပီး အျခားလူတစ္ေယာက္ထံေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး” အဓိပၸါယ္ဆုိလုိ သည္။ လူေတြသည္ အျပစ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳဒဏ္ခံျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ေမာေရွပညတ္ေတာ္မေပးမွီ လူေတြေပၚမွာအျပစ္အတြက္ကိုယ္ စားျပဳဒဏ္ခံျခင္းမရွိေသးေပ။ ပညတ္ေတာ္ေပးခဲ့ၿပီးေသာအခါ အျပစ္ျပဳေသာသူမ်ားသည္ အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ကိုေတြ႔ရွိႏုိင္သည္ (ေရာမ ၅း၁၃)။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုလူ ေတြထဲတြင္မေရာက္မွီ အျပစ္တရား(ေသျခင္း)က ဆက္လက္အုပ္စိုးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိ ႏုိင္ သည္ (ေရာမ ၅း၁၄)။ အာဒံမွေမာေရွေခတ္အထိေနထုိင္ခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ ေမာေရွပညတ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ျခင္း(သူတုိ႔မပုိင္ဆိုင္ေသာပညတ္) အျပစ္ေၾကာင့္မဟုတ္၊ အေမြဆက္ခံေသာအျပစ္တ ရားေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ ေသျခင္းအားျဖင့္ဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကသည္။ ေမာေရွၿပီးေနာက္ လူေတြက အာဒံထံမွဆက္ခံေသာအျပစ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ ၏ပညတ္ေတာ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျပစ္ေၾကာင့္ ေသျခင္းအားျဖင့္ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။

သခင္္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ အျပစ္အတြက္ျပစ္ေၾကြးေပး ဆပ္ရန္အေသခံေသာအခ်ိန္တြင္ သူ႔အေပၚတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအျပစ္ကို ဘုရားသခင္က တင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ လူသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးခံေစျခင္းနိယာမကို ဘုရားသခင္ကအသံုးျပဳထားသည္။ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္သားမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘုရား သခင္ကသူ႕ကိုအျပစ္သားတစ္ဦးကဲ့သို႔ဆက္ဆံခဲ့သည္။ သူသည္ ဤေလာကတစ္ခုလံုးအ တြက္အေသခံခဲ့သည္ (၁ေယာ ၂း၂)။ ခရစ္ေတာ္အေပၚအျပစ္မ်ားတင္ျခင္းကိုနားလည္ျခင္း သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ အာဒံထံမွအျပစ္တရားကိုအေမြမခံခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္သူသည္ အျပစ္အတြက္ဒဏ္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ အျပစ္သားတစ္ဦးမဟုတ္ ေပ။ သူ၏ျဖဴစင္ၿပီးျပည့္စံုေသာဘ၀ကိုအျပစ္တရားကမထိႏုိင္ေပ။ သူသည္ လူသားအားလံုး ျပဳခဲ့ေသာအျပစ္သားကဲ့သို႔ဆက္ဆံျခင္းခံရေသာ္လည္း သူသည္ အျပစ္လံုး၀မျပဳခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚတြင္ တင္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔တင္ေသာ ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေစသည္ (၂ေကာ ၅း၁၁)။

တတိယအႀကိမ္အျပစ္အမ်ိဳးအစားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီျပဳေသာအျပစ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လူေတြေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းျပဳေသာအျပစ္တရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အာဒံထံမွအျပစ္တ ရားကိုအေမြခံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ျပဳၾကသည္။ လူ႔အသက္ကိုေတာင္သတ္ ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုမယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ အေမြဆက္ခံေသာအျပစ္ႏွင့္လက္ဆက္ကမ္းရရွိေသာ သူတုိ႔ျပဳသည္ဤအျပစ္တရား ေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အျပစ္တရားစီရင္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ငရဲႏွင့္၀ိညာဥ္ေရးရာေသျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ယခုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အျပစ္တရားကိုခုခံႏုိင္ေသာ တန္ခိုးရွိသည္။ ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထဲတြင္ က်ိန္း၀ပ္ေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္တန္ခိုးကိုခုခံႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာတန္ခိုးရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ျပဳျခင္းကိုေရြးႏုိင္သည္။အျပစ္ကိုလည္းေရွာင္ႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကိုအပ္ႏွံေသာအခါ သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည္။ နားလည္သိရွိေစသည္ (ေရာမ ၈း၉-၁၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္အမ်ားအတြက္ေနာင္တရကာ ခြင့္လႊတ္ရန္ေတာင္းေလွ်ာက္ ေသာအခါ သူႏွင့္အတူျပန္လည္မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ႏုိင္ၿပီးစည္းလံုးႏုိင္ၾကသည္။ “ကိုယ့္အျပစ္ တုိ႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍ဒုစရုိက္ရွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္း ငွါ ဘုရားသခင္သည္သစၥတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။” (၁ေယာ ၁း၉)။

ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာအျပစ္တရားကိုခုခံႏုိင္ရန္တန္ခိုးရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အ ျပစ္တရားကိုေရွာင္ႏုိင္သည္။ အျပစ္လည္းျပဳႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ အျပစ္တရားသံုးခုျဖစ္ေသာ အေမြခံေသာအျပစ္၊ ကူးစက္ေသာအျပစ္၊ တစ္ဦးခ်င္းျပဳေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္တရား၏အခသည္ေသျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ခႏၶာကုိယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲထာ၀ရေသျခင္းျဖစ္ေစသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅)။ အေမြခံေသာအျပစ္၊ ကူးစက္ေသာအျပစ္ႏွင့္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျပဳေသာအျပစ္ မ်ားကိုခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္အေသသတ္ျခင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ “ခပ္သိမ္းေသာသတိပညာ ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ငါတုိ႔၌အတုိင္းထက္အလြတ္မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ။ထုိသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတုိ႔သည္ခံ ရၾက၏။” (ဧဖက္ ၁း၇)

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အျပစ္၏အဓိပၸါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။