ဤအရာသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ဤအရာသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
။ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အျပစ္ျဖစ္ သည္ဟုတိတိက်က်ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ တုိက္ရုိက္မေဖာ္ျပထားေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္သည္။ သမၼာ က်မ္းစာအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအျပစ္မ်ားကိုေဖာ္ျပရာတြင္ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ဂလတိ ၅း၁၉-၂၁၊ ႏွင့္၁ေကာ ၆း၉-၁၀ တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဆုိးသြင္းမႈမ်ားသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္မႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သံသယရွိရန္ မလုိိေတာ့ေပ။ လူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္း၊ သူမ်ားမယားႏွင့္ျပစ္မွားျခင္း၊ လိမ္ေျပာျခင္း၊ ခုးိျခင္း စသည္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ပို၍ခက္ခဲေသာအရာသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္မေဖာ္ျပထားေသာအျပစ္မ်ားသိရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကိုသြန္သင္ႏုိင္ေသာ ေယဘုယ် နည္းဥပေဒသမ်ားရွိသည္။

ပထမေနျဖင့္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ တစံုတခုသည္မွားယြင္း ျခင္းရွိသည္ဟုကၽြနု္ပ္တုိ႔မေျပာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔မွားသည္ဟုေျပာေသာအရာသည္ အလြန္ေကာင္းေသာအရာလည္းျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ “ရရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးျပဳတတ္ ရန္” (ေကာေလာသဲ ၄း၅) တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ဤေလာကတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခဏတျဖဳတ္အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထာ၀ရကာလႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိကာ ထာ၀ရကာအတြက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအခြင့္ကို ထိုခဏအေတာအတြင္းဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္အတၱသေဘာျဖင့္အသက္ရွင္ကာ အခ်ိန္မျဖဳန္းသင့္ေပ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို “အျခားသူမ်ားလုိအပ္မႈကိုျဖည့္ဆည္းျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း” (ဧဖက္ ၄း၂၉) အတြက္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းေသာစံုစမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအျပည့္စံုျခင္းအတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ဘုရားသခင္ထံ ရုိးသားစြာ၊ ေကာင္းျမတ္ ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီး၊ အသံုးေတာ္ခံရန္လိုအပ္သည္။ “သင္တုိ႔သည္ စား ေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကိုျပဳၾကေလာ့” (၁ေကာ ၁၀း၃၁)။ ဘုရားသခင္၀မ္းေျမာက္ ေစႏုိင္မည္လားဟု သံသယရွိလွ်င္ အရႈံးေပးရန္အလြယ္ကူသည္။ “ယံုၾကည္ျခင္းမွမျဖစ္လာ ေသာအရာဟူသမွ်သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္” (ေရာမ ၁၄း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔ ကို ဘုရားသခင္ကေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီး၊ သူပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္သည္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႔သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ “အဘယ္သို႔နည္း။ သင္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ၊ သင္တုိ႔အထဲ၌က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၄င္း၊ မိမိတို႔ကို မပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။ သင္တုိ႔သည္ အဘိုးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူ ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာသူတုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစၾကေလာ့” (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္ ဤသမၼာတရားကို ထင္ရွားေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ ေဆြမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေကာင္း သည္မေကာင္းသည္ကို တန္ဖိုးျဖတ္ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဒုကၡေပးေသာအရာမဟုတ္၊ အျခား လူတစ္ဦးကို ဒုကၡေရာက္ေစကာ လႊမ္းမိုးျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ “အမဲသားကိုစားျခင္း၊ စပ်စ္ရည္ကိုေသာက္ျခင္းကိစၥမွစ၍၊ ညီအစ္ကိုထိမိ၍လဲစရာအေၾကာင္း၊ မွားယြင္းစရာအ ေၾကာင္း၊ အားနည္းစရာအေၾကာင္းမ်ားကိုေရွာင္အပ္၏။… သို႔ျဖစ္ႆအားရွိေသာငါတုိ႔သည္ ကိုယ္အလိုသို႔မလုိက္၊ အားနည္းေသာသူတုိ႔၏အားနည္းျခင္းကိုသည္းခံရၾကမည္” (ေရာမ ၁၄း၂၁၊ ၁၅း၁)။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သခင္ႏွင့္အရွင္ျဖစ္သည္ ကိုသတိရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ႕အလိုကိုလုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ေသာအရာ တစ္ခုမွ်မရွိေပ။ အက်င့္စာရိတၱ၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္သာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ အခြင့္အာဏာ ရွိသည္။ “ငါသည္အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကိုျပဳႏုိင္သည္မွတ္ေစေတာ့။ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳသင့္သည္မဟုတ္။အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာ ကို ျပဳႏုိင္သည္မွတ္ေစေတာ့။ အဘယ္သူမွ်၌ ငါသည္ကၽြန္မခံ” (၁ေကာ ၆း၁၂)။ “စကားေျပာ ေသာ္၄င္း၊ အမႈေဆာင္ရြက္ေသာ္၄င္း၊ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ျပဳမူလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏ဟု ထိုသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္ေရွ႕ ၌၀န္ခံၾကေလာ့” (ေကာေလာသဲ ၃း၁၇)

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဤအရာသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။