ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


အိမ္ေထာင္မျပဳမီွလိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထား သနည္း။?

ကၽြႏု္ပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔ သိႏုိင္သနည္း။?

ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းသည္ မွားယြင္းပါသလား။?

လက္မခပ္မီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။?

ကၽြႏု္ပ္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မည္သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္နည္း။?

အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္ သီးသန္႔ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္းရွိသလား။ သင့္လက္ထပ္ ရမည့္တိက်ေသာလူတစ္ဦး ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ခဲ့သလား။?


ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား