ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းသည္ မွားယြင္းပါသလား။


ေမးခြန္း: ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းသည္ မွားယြင္းပါသလား။

အေျဖ:
ဤေမးခြန္းကို ေျဖၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ "အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္း" အဓိပၸါယ္ကို သိရွိရန္လိုအပ္သည္။ အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္လွ်င္ လံုး၀မွားယြင္းေနသည္။ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ ဆက္ဆံျခင္းကို အျခားေသာ ကိုယ္က်င့္တ ရားေဖာက္ျဖန္မႈအားလံုးကဲ့သို႔ သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားသည္ (တမန္ ၁၅း၂၀၊ ေရာမ ၁း၂၉၊ ၁ေကာ ၅း၁၊ ၆း၁၃၊ ၁၈၊ ၇း၂၊ ၁၀း၈၊ ၂ေကာ ၁၂း၂၁၊ ဂလာတိ ၅း၁၉၊ ဧဖက္ ၅း၃၊ ေကာေလာသဲ ၃း၅၊ ၁သက္ ၄း၃၊ ယုဒ ၇)။ လင္၊ မယားကလႊဲၿပီးအျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိမ္းျမား ျခင္းမျပဳမီ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ ကာမက်ဴးလြန္ျခင္းကဲ့သို႔မွားယြင္းမႈသာမဟုတ္ဘဲ၊ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳဘဲ ကာမက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈ လိင္ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ မွားယြင္းသည္။

"အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္း"သည္ တစ္အိမ္မွာ အတူတကြေနထုိင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အျခားေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ႏွင့္မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ တစ္အိမ္ထဲမွာ အတူ တကြေနျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈမရွိပါ။ သူတုိ႔သည္ လိင္ဆက္ဆံမႈ လံုး၀မျပဳရပါ။ သို႔ေသာ္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာျပႆနာမွာ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈ ျဖစ္သည္ (၁သက္ ၅း၂၂၊ ဧဖက္ ၅း၃)။ အတူတကြေနထိုင္ျခင္းသည္ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈအတြက္ စံုစမ္းျခင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ သည္ (၁ေကာ ၆း၁၈)။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏုိင္လွ်င္ ျပႆနာေပၚေပါက္လာသည္။ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ႏွင့္မိန္းမတစ္ေယာက္အတူတကြေနထုိင္လွ်င္ အတူတကြအိပ္သည္ဟု အထင္လႊဲတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔အတူတကြအိပ္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္တရားေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ အျပစ္တရားျဖစ္လာႏုိင္ေသာအရာမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ (၁သက္ ၅း၂၂၊ ဧဖက္ ၅း၃)၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားမႈမ်ားေရွာင္ရွားရန္၊ ခလုတ္တုိက္မိၿပီး၊ အထင္လႊဲစရာမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထားသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳဘဲ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ႏွင့္မိန္းမ တစ္ေယာက္အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို မရိုေသ၊ မေလးစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းသည္ မွားယြင္းပါသလား။