အိမ္ေထာင္မျပဳမီွလိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: အိမ္ေထာင္မျပဳမီွလိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟၿဗဲဘာ သာစကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပထားေသာ စကားလံုးမရွိေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ျပည့္တန္ဆာမလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္အေပ်ာ္အပါး လြန္က်ဴးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္လွ်င္သမၼာက်မ္းစာက အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိ္င္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသလား။ ၁ေကာ၊ ၇း၂ ၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “သတ္မွတ္” ထားပါသည္။ “ေကာင္းေသာ္လည္း မတရားေသာေမထုန္ႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေယာက်္ားတုိင္း မိမိမယားရွိေစေလာ့။” ဤက်မ္း ပုိဒ္ထဲတြင္ ေပါလုက လိင္အေပ်ာ္အပါးလြန္က်ဴးသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ “က်ိန္ျခင္း” တခုျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၇း၂ ၏အဓိကေဖာ္ျပလုိျခင္းသည္ လူေတြက လိင္ဆက္ဆံေရးတြင္ အလြန္အမင္းလြန္က်ဴးခဲ့သျဖင့္ သူတုိ႕သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕မွသာ သူတုိ႕သည္ မိမိလိုအပ္ေတာင့္တမႈကို သန္႔ရွင္းစြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁ေကာ၊ ၇း၂ တြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဒုစရိုက္အျပစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္အေပ်ာ္အပါးလုိက္ျခင္းကို တား ျမစ္ထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီလိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ ထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအရ လ္ိင္အေပ်ာ္အပါးလုိက္စား ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာက ေဖာ္ျပ ထားပါသည္ (တမန္၊ ၁၅း၂၀၊ ၁ေကာ၊ ၅း၁၊ ၆း၁၃၊ ၁၈၊ ၁၀း၈၊ ၂ေကာ၊ ၁၂း၂၁၊ ဂလာ၊ ၅း၁၉၊ ဧဖက္၊ ၅း၃၊ ေကာေလာ၊ ၃း၅၊ ၁သက္၊ ၄း၃၊ ယုဒ၊ ၇)။ သမၼာက်မ္းစာက အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ ဆံျခင္းကို ႐ြံရွာမုန္းတီးသည္။ လင္မယားျဖစ္ၿပီးမွ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုသာ ဘုရားသခင္က မွန္ကန္ သည္ ဟု ေထာက္ခံထားပါသည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၄)။

လူေတြက လိင္ဆက္ဆံေရးကို အေပ်ာ္အပါးတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြါး ေရးအတြက္ မသတ္မွန္ၾကေပ။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိ၍ ဘုရားသခင္ကို စီမံခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတုိ႕က လိင္ ဆက္ဆံမႈ၌ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းရွိရန္ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ေရွာလမုန္သီခ်င္းစာအုပ္ႏွင့္ အျခား ေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ား (သုတၱံ၊ ၅း၁၉) တြင္ လိင္ဆက္ဆံေရး၏ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႕က လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို နားလည္းထားရမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္မျပဳမွီလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သားသမီးထြန္း ကားရန္အတြက္မဟုတ္၊ လိင္ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းသက္သက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းမႈရွိသည္။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္စီမံေပးေသာ သားသမီးထြန္းကားရန္ ေပးေသာဆုေက်းဇူးကို အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍အမွားအမွန္ကို ေသခ်ာစြာမသိလွ်င္၊ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ျပဳလွ်င္၊ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါ၊ ကေလးဖ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ျဖစ္ရန္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ မိဘမရိွေသာသားသမီးမ်ားထြန္ကား ျခင္း နည္းပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီလိင္ဆက္ဆံေရးကို ေရွာင္ရွားျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကေလးသူမ်ားကိုတန္ဘိုးထား ကာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံေရးကို တန္ဘိုးရွိစြာအသံုးျပဳျခင္းသည္ တန္ဖိုးႀကီး၍ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ကာ ဘုရားသခင္ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အိမ္ေထာင္မျပဳမီွလိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။