ကၽြႏု္ပ္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မည္သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မည္သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္နည္း။

အေျဖ:
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈသည္ ဘ၀ အတြက္ျပင္ဆင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရေသာခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ခုမွာ "သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့" (မႆဲ ၂၂း၃၇) ျဖစ္သည္။ ဤအမိန္႔သည္ ေပါ့ဆတိမ္ေကာၿပီးအဓိပၸါယ္မရွိေသာ အမိန္႔မဟုတ္ပါ။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ အဓိကက်ေသာအရာ ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္၀မ္းေျမာက္မႈျဖစ္ေသာအရာမ်ားက သိမ္းပုိက္ပါလိမ့္မည္။

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိႆဟာယဖြဲျခင္းသည္ အျခားေသာဆက္ႏြယ္မႈအား လံုးကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေစသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးဆက္ႏြယ္မႈသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏အသင္းေတာ္ စံနမူနာေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ (ဧဖက္ ၅း၂၂-၃၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအျဖစ္ ဘုရား သခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္က်င့္သံုးမႈမ်ားအေပၚအသက္ရွင္သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ကပ္မႈက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘ၀တစ္ခုလံုးကို စိုးမိုးထားသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေလာကအရာအတြက္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ အခန္းက႑ကို ျပည့္စံုေစသည္။ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရေသာယံုၾကည္သူမ်ား၏လုပ္ငန္းက႑မွာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုး၌ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္း ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၀း၃၁)။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုျပင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ သင္၏ေခၚျခင္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာအတြက္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇) အရာအားလံုး၌ နာခံျခင္း ရွိရမည္။ ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔တုိင္း ေလာကအရာမ်ားကို စြန္႔ပယ္ကာ ဘုရားသခင္ေျပာသည့္အတုိင္းလုိက္နာရန္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရမည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ထုိက္တန္စြာေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းသည္ ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း လမ္းတစ္ခုတည္း၊ သမၼာတရားတစ္ခုတည္း၊ အသက္တစ္ခုတည္းအေပၚ၌သာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ မိမိ ကုိယ္ကိုဆက္ကပ္ရမည္။ထိုအရာသည္ ယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ရင့္က်က္ေသာသူမ်ား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူမ်ားသည္ အျခားေသာသူမ်ားထက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္းတြင္ ဆက္ကပ္မႈ၊ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခုိင္မႈ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈ၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ရိုေသမႈမ်ားရွိရမည္။ ဤအရာမ်ား သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ႏြယ္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာတြင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ မိမိကုိယ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳေသာအခါ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစလုိေသာ သူ တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ကို ပံုသြင္းျပဳျပင္ရန္၊ ဓါးပမာေသြးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ခြင့္ျပဳသင့္ သည္ (ေရာမ ၁၂း၁-၂)။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ခြင့္ျပဳလွ်င္ အလြန္လွပေသာေန႔ရက္ျဖစ္ေသာ ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္ထြန္းေစပါလိမ့္မည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မည္သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္နည္း။