အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထား သနည္း။


ေမးခြန္း: အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထား သနည္း။

အေျဖ:
က်မ္းစာထဲတြင္ "ထိမ္းျမားမည့္အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြျခင္း" သို႔မဟုတ္ "လင္၊မယားရွာေဖြျခင္း" စကားလံုး ကုိမေတြ႕ရေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ မိမိထိမ္းျမားရမည့္ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အေျခခံသေဘာတရားအခ်ိဳ႕တု႔ိကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ပထမေနျဖင့္ ဘုရား သခင္၏နည္းလမ္းသည္ ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မယံုၾကည္သူမ်ားအျမင္ႏွင့္မတူေသာအိမ္ေထာင္ေရြးခ်ယ္မႈကို သိရွိရမည္(၂ေပ ၂း၂၀)။ မယံုၾကည္သူမ်ား၏အျမင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိစိတ္ဆႏၵအတုိင္း ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာအရာတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ (သို႔) မိန္းမတစ္ေယာက္အေပၚ ဆက္ကပ္မႈမျပဳမီ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို သိရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဒုတိယေမြး ဖြားျခင္းရရွိသလားဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိသင့္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၃-၈)။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ ေသာအရာမ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈရွိ/မရွိ သိရွိသင့္သည္ (ဖိလိပၸိ ၂း၅)။ ေယာက်္ားတစ္ဦးႏွင့္မိန္းမတစ္ဦးထိမ္းျမားလက္ထပ္ ၿပီးေသာအခါ သူတုိ႔သည္ တေသြးတသားျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတု႔ိ၏ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားနွင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းကို အားနည္း ေစႏုိင္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ပါ (၂ေကာ ၆း၁၄-၁၅)။

လူတစ္ေယာက္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ သူတုိ႔ႏွင့္လက္ထပ္မည့္သူမ်ားက၊ သူတုိ႔ ေရြးထားေသာသူူမ်ားက အျခားေသာအရာမ်ားထက္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ကို မွတ္ထားရမည္ (မႆဲ ၁၀း၃၇)။ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ (သုိ႔) လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ လူပုဂၢိဳလ္အားျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအရာတစံုတခုအားျဖစ္ေစ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု တန္ဖိုးထားလွ်င္ ၄င္းသည္ ရုပ္တုကိုးကြယ္ေသာ အျပစ္ျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၅း၂၀၊ ဂလာတိ ၃း၅)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ လိင္က်ဴးလြန္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာကို မညစ္ညမ္းေစ သင့္ပါ (၁ေကာ ၆း၉၊ ၁၃၊ ၂တိ၊ ၂း၂၂)။ လိင္ဆက္ဆံေရးက်ဴးလြန္မႈသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ ေသာအျပစ္ျဖစ္ရံုမွ်မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာကို ေစာ္ကားေသာအျပစ္ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၆း၁၈)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ အျခားသူမ်ားကို ခ်စ္ကာ ရုိေသရမည္ (ေရာမ ၁၂း၉-၁၀)။ ဤအရာသည္ ၾကင္ေဘာ္ၾကင္ဖက္ရွာေဖြျခင္းတြင္ ေအမတန္အေရးႀကီးသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဤအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အတြက္ စိတ္ခ်လႈံၿခံဳမႈေပးေသာ အေကာင္းဆံုး နည္းစနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳလုပ္ ရမည္အေကာင္းဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ထိမ္းျမားအိမ္ေထာင္ျပဳၾကေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႀကံစည္ေတာ္မူသည့္အတုိင္း ထာ၀ရ တည္တံခုိင္ၿမဲရန္အတြက္ သူတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းမီွခိုအားထားၾကၿပီး တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ျဖစ္ၾက ပါသည္ (ကမၻာ ၂း၂၄၊ မႆဲ ၁၉း၅)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထား သနည္း။