လက္မခပ္မီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: လက္မခပ္မီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ဧဖက္ ၅း၃ က "မတရားေသာေမထုန္၌မီွ၀ဲျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိေလသာညစ္ညဴးျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းအမႈတု႔ိကို သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ေရွာင္သင့္သည့္အတုိင္း၊ စကားျဖင့္မွ် မဆက္ဆံ ၾကႏွင့္"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိေလသာညစ္ညဴးျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိေလသာညစ္ညဴးျခင္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားျခင္းမရွိပါ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ လင္မယားတို႔ျပဳရမည့္အရာမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ထိုသို႔တိက်စြာေဖာ္ျပ ထားျခင္းမျပဳျခင္းသည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမျပဳမိ အတူတူအိပ္ႏုိင္သည္ဟု ဘုရားသခင္က ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္အတြက္ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳမီ အတူတူအိပ္ျခင္းကို က်မ္းစာက တားျမစ္ထားသည္။ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းျပဳသည့္ခ်ိန္အထိ သံသယရွိသင့္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည္။

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမျပဳေသးေသာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင့္မိန္းမတစ္ေယာက္တုိ႔သည္ သံသယရွိဖြယ္ေသာအျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္မ်ားကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည္ (ေရာမ ၁၄း၂၃)။ လူပ်ိဳတစ္ေယာက္ႏွင့္အပ်ိဳတစ္ေယာက္တုိ႔သည္ လက္မထပ္မီ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအျပဳအမူမ်ား၊ လိင္ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အတူတူအိပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည္။ လက္မထပ္ေသးေသာ ေယာက်္ားတစ္ ေယာက္ႏွင့္မိန္းမတစ္ေယာက္တုိ႔သည္ လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ မတရားေသာေမထုန္၌မွီ၀ဲျခင္းျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ကာမဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေစေသာအရာဟူသမွ်ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္အႀကံျပဳႏွီးေႏွာတုိင္ပင္သူမ်ားစြာတုိ႔က အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးေသာသူမ်ားကို လက္မတြဲရန္၊ မဖက္ယမ္းၾကရန္ႏွင့္ မနမ္းၾကရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ ဖက္ျခင္း၊ နမ္းျခင္း၊ လက္တြဲျခင္းျပဳသင့္သည္။ ၄င္းသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းထဲတြင္ လိင္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
လက္မခပ္မီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။