ကၽြႏု္ပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔ သိႏုိင္သနည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔ သိႏုိင္သနည္း။

အေျဖ:
ခ်စ္ျခင္းသည္ အလြန္တန္ခိုးႀကီးေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀ ကို မ်ားစြာ လႈပ္ရွားေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤလႈပ္ရွားမႈကိုအေခခံၿပီး အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈအခ်စ္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာသူတစ္၀က္ခန္႔သည္ အိမ္ေထာင္ ၿပိဳကြဲျခင္းအားျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကပါသည္။ စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စိတ္လႈပ္မႈမဟုတ္ဘဲ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မခ်စ္အပ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ (လုကာ ၆း၃၅)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ားကိုသာ ခ်စ္ဖို႔ ရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို မုန္းတီးေသာသူမ်ားကိုပင္ ခ်စ္ရမည္ျဖစ္သည္။ "ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္ ၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ။ ၀ါၾကြားျခင္းမရွိ။ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္ စြာမက်င့္တတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏" (၁ေကာ ၁၃း၄-၇)။

လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းသည္ လြယ္ကူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟုတ္/မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ေမးရမည့္ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ပထမ အေန ျဖင့္၊ ဤသူသည္ ခရစ္ယာန္၊ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ဆက္ကပ္ေသာအသက္တာရွိသလား။ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ ကိုးစားသလား။ ထို႔ျပင္ သင္သည္ ထိုသူအား သင့္ႏွလံုးသည္းႏွင့္စိတ္ႏွလံုးအကုန္လံုး ေပးအပ္မည္ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ထိုသူအား အျခားေသာသူအားလံုးမ်ားထက္ အေလးထားမလား၊ ဘုရားသခင္ကို ပထမေနရာမွာထားၿပီး ထိုသူကို ဒုတိယေနရာမွာထားမလားဟု ေမးရမည္။ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ ၾကေသာအခါ တေသြးတသားျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္ (ကမၻာ ၂း၂၄၊ မႆဲ ၁၉း၅)။

အျခားစဥ္းစားရမည့္အရာတစ္ခုမွာ သင့္ခ်စ္သူသည္ သင့္ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အတြက္ ထိုက္တန္ သလား၊ မထိုက္တန္ဘူးလား ဟု ေတြးေတာသံုးသတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ကို ပထမ ေနရာမွာ ထားသလား။ ထိုသူက တစ္သက္လံုးေပါင္းသင္းဖို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ သူ၏အခ်ိန္၊ အင္အားမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတစ္ေယာက္ကိုအတပ္အမွန္ခ်စ္ေသာအခါ ေကာင္းမြန္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ မခဲယဥ္းပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ မိမိစိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ဦးစားေပး သလား၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ဦးစားေပးသလားဟု ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီး သည္။ စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္း စာေဖာ္ျပေသာ ေမတၱာအစစ္အမွန္သည္ တစ္သက္လံုးခ်စ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ႀကိဳက္မႈ သက္သက္ မဟုတ္ပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔ သိႏုိင္သနည္း။