အျပစ္တရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ဘုရားသခင္အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔ပိုင္ဆုိင္ ႏုိင္မည္နည္း။?

အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ တစ္ ေယာက္တည္းဆုေဆာင္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းကပို၍တန္ခိုးရွိသလား။?

။ ပဌနာေတာ္သည္အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ပဌနာေတာ္ အတုိင္းဆုေတာင္းသင့္သလား။?

သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလို သနည္း။?

တူညီေသာဆုေတာင္းခ်က္ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတာင္းျခင္းသည္ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ သလား။ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေတာင္းေလွ်ာက္ရမလား။?

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္လာမည့္ အရာမ်ားကိုသိရွိၿပီး သူသည္အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘာဆု ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ရဦးမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကိုမေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရဦးမည္နည္း။?


အျပစ္တရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား