အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္လာမည့္ အရာမ်ားကိုသိရွိၿပီး သူသည္အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘာဆု ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ရဦးမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကိုမေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရဦးမည္နည္း။


ေမးခြန္း: အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္လာမည့္ အရာမ်ားကိုသိရွိၿပီး သူသည္အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘာဆု ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ရဦးမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကိုမေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရဦးမည္နည္း။

အေျဖ:
ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အသက္ရွဴျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္း ျခင္းသည္ မေတာင္းျခင္းထက္ပိုလြယ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာအရာမ်ား အတြက္ဆုေတာင္းၾကသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကိုအေစခံျခင္းပံုစံ (လုကာ ၂း၃၆-၃၈)ႏွင့္သူ႔ကိုနာခံျခင္းပံုစံျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကဆုေတာင္းရန္ပညတ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္(ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရႈႏွင့္ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားခ်ေပးထားေသာ နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္ (မာကု ၁း၃၅၊ တမန္ ၁း၁၄၊ ၂း၄၂၊ ၃း၁၊ ၄း၂၃-၃၁၊ ၆း၄၊ ၁၃း၁၃)။ သခင္ေယရႈကိုယ္တိုင္က ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းသည္ဟုထင္မွတ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း ထင္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏အလိုေတာ္အတုိင္း ဆုေတာင္းလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းပို၍ေတာင္းသင့္သည္မဟုတ္ေလာ။

ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္အျခားယူဆခ်က္တစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္က အေျခအေနမ်ားစြာကိုေျဖရွင္းေပးလိုေသာခါ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ေျဖရွင္းေပးသည္ဟု အႀကံရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ေစ (လုကာ ၆း၁၂-၁၃)၊ နတ္ဆိုးမ်ားကိုေအာင္ျမင္လိုအေသာအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ (မႆဲ ၁၇း၁၄-၂၁)၊ ၀ိညာဥ္ရိတ္သိမ္းပြဲအတြက္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားစုရံုးေနေသာအခါ တြင္ျဖစ္ေစ (လုကာ ၁၀း၂)၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုေအာင္ျမင္ရန္ ခြန္အားလုိအပ္ေန ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ (မႆဲ ၂၆း၄၁)၊ အျခားသူမ်ားကိုခြန္အားေပးရန္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားလို အပ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ(ဧဖက္ ၆း၁၈-၁၉) ဆုေတာင္းတတ္ၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားအားလံုး ဘုရားသခင္ကအေျဖမေပးေသာ္လည္း (မႆဲ ၆း၆၊ ေရာမ ၈း၂၆-၂၇) သူက ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားကိုအခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစရဟုကတိေတာ္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိ ေသာအရာမ်ားခ်ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ (၁ေယာ ၅း၁၄-၁၅)။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေကာင္းမႈအတြက္ႏွင့္သူသိေသာအရာမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆု ေတာင္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ေႏွးေကြးစြာအေျဖေပးတတ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မရပ္မနားဆုေတာင္းရန္လုိအပ္သည္ (မႆဲ ၇း၇၊ လုကာ ၁၈း၁-၈)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ေလာကတြင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသာအရာမ်ားဘုရားသခင္ထံမွရရွိ ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ျပည့္စံုေစရန္အ တြက္သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ညာဏ္ပညာေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ထက္အဆမတန္ ထက္ျမက္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကို တိတိက်က်မသိေသာအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုသိရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ရွမရိအမ်ိဳးသမီးသည္ သူမ၏သမီးနတ္ဆုိးစြဲျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္ထံဆုမေတာင္းလွ်င္ သူမ၏သမီးသည္ က်န္းမာျခင္းရမည္မဟုတ္ေပ (မာကု ၇း၂၆-၃၀)။ ေယရိေခၚၿမိဳ႕ျပင္တြင္္ ရွိေသာမ်က္စိကန္းေသာလူတစ္ဦးသည္ခရစ္ေတာ္ကိုမေခၚခဲ့လွ်င္ သူသည္ မ်က္စိျမင္ႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ (လုကာ ၁၈း၃-၄၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ အရာမ်ားကိုေတာင္ရရွိၾကသည္ဟု ဘုရားသခင္ကေျပာခဲ့သည္(ယာကုပ္ ၄း၂)။ တဘက္တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လူေတြႏွင့္သတင္းေကာင္းေ၀ငွျခင္းႏွင့္တူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမေ၀ငွလွ်င္ မည္သူေတြကကယ္တင္ျခင္း ယံုၾကည္မည္ကိုမသိခဲ့ၾကေပ။ ထုိနည္းတူ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ဆုမေတာင္းလွ်င္ ဆုေတာင္းခ်က္ မည္မွ်အေျဖေပးမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မသိႏုိင္ၾကေပ။

ဆုေတာင္းျခင္း၌နားနည္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ယံုၾကည္ျခင္း ႏွင့္ကိုးစားျခင္း၌အားနည္းျခင္းကိုျပသသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ ေၾကာင္းဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ထင္ရွားေစပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္သူ၏ကတိေတာ္ အတုိင္းအမႈျပဳၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာအရာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထက္ ဘုရားသခင္က ကၽြနု္ပ္တုိ႔အသက္တာတြင္ ေကာင္းခ်ီးၾကြယ္၀စြာေပးမည္ျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၃း၂၀)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျခားေသာသူမ်ားအသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ျပဳေသာအ မႈမ်ားေတြ႔ျမင္ေစေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ “ထုတ္လြင့္”ေသာအခါ စာတန္ႏွင့္သူ၏ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္နတ္ဆိုးမ်ားေပၚတြင္အႏုိင္ယူႏုိင္ရန္တန္ခိုးမရွိ ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားသူ၏ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ၾက ပါေစ။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူဆု ေတာင္းေနေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၅-၁၆)။ အရပ္ မနားစိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ဆုေတာင္းေသာေျဖာင့္မတ္သူမ်ားကိုအေျဖရရွိၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိသည္။(ယာကုပ္ ၅း၁၆-၁၈) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္အ၀ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ သည့္နည္းတူ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔အသက္တာမ်ားအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးျခင္း ရွိပါေစေသာ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္လာမည့္ အရာမ်ားကိုသိရွိၿပီး သူသည္အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘာဆု ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ရဦးမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကိုမေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရဦးမည္နည္း။