သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလို သနည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလို သနည္း။

အေျဖ:
ေယဟန္ ၁၄း၁၃-၁၄ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳလ်က္ ဆုေတာင္းသမွ်အတုိင္း ငါျပဳ မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္သားေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္းတည္း။ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမီွျပဳ၍ တစံုတခုေသာဆုကိုေတာင္း လွ်င္ေတာင္းသည့္အတုိင္းငါျပဳမည္။” အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဆုေတာင္းေသာအခါ “သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္”ဟုေျပာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းသမွ်ဘုရားသခင္က ေပးမည္ဟု လႊဲမွားစြာအသံုးခ်တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ယူဆျခင္းသည္ “သခင္ေယရႈ၏ နာမ ေတာ္ကို” အံ့ၾသဖြယ္တစ္ခုအျဖစ္ခံယူျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ညီၫႊတ္မႈမရွိေပ။

သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းအဓိပၸါယ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သားေတာ္သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ထံလာေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္းကိုဘုရားသခင္ကအေျဖေပးရန္ သခင္ေယရႈအမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္ေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈ၏နာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတုိင္းဆုေတာင္းျခင္းအဓိပၸါယ္ရသည္။ “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္ ၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတခုေသာဆုကိုေတာင္း လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္နားေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာစကားတုိ႔ကို နားေထာင္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ေတာင္းေသာဆုတုိ႔ကိုရမည္ဟုသိၾက၏။” (၁ေယာဟန္ ၅း၁၄-၁၅)။ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရႈကို ဂုဏ္ျပဳေသာ၊ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုးတြင္ “သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္” ဆုေတာင္းျခငး္ဟု ေျပာ ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းေသာ နိယာမတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႔ရန္မဟုတ္၊ သူ၏အလိုေတာ္အတုိင္းလည္းမဟုတ္ဘဲဆုေတာင္းၿပီး၊ “သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္”ဟုေျပာျခင္းသည္အဓိပၸါယ္မရွိေပ။ သခင္ေယရႈနာမေတာ္အား ျဖင့္မွန္ကန္စြာဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္သူ၏ဘုန္းေတာ္အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္အလြန္အ ေရးႀကီးသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုးတြင္ အျခားေသာစကားလံုးမ်ားထည့္သြင္းရန္မလုိ အပ္ေပ။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ၿမြက္ဆုိေသာစကားလံုးသည္ အေရးမႀကီးေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ပို၍အေရးႀကီးသည္။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္ဆု ေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္း၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလို သနည္း။