တူညီေသာဆုေတာင္းခ်က္ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတာင္းျခင္းသည္ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ သလား။ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေတာင္းေလွ်ာက္ရမလား။


ေမးခြန္း: တူညီေသာဆုေတာင္းခ်က္ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတာင္းျခင္းသည္ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ သလား။ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေတာင္းေလွ်ာက္ရမလား။

အေျဖ:
လုကာ ၁၈း၇-၉ ထဲတြင္ ဆုေတာင္းေသာအခါ စိတ္ရွည္ျခင္းရွိျခင္း၏အေရးပါမႈပံုဥပ မာကို သခင္ေယရႈကေျပာခဲ့သည္။ မုဆိုးမတစ္ဦးသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးထံ သူမ၏အမႈကိုတရားစီရင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္အေၾကာင္းကို သခသင္ေယရႈကေျပာသည္။ သူမ၏မရပ္စတမ္းေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ သူမကို လုိက္ေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈေျပာၾကား လုိေသာအခ်က္သည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးေတာင္မွ မရပ္မနားေတာင္းဆုိေသာ လူတစ္ဦး၏အမႈကိုစီရင္ေပးရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို “သူေရြးေကာက္ေသာသူမ်ား”(အခန္းငယ္ ၇) ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိေသာအရာမ်ားကိုပိုၿပီး လုိက္ေလ်ာ့ မည္မဟုတ္ေလာ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းသံကိုနားမေညာင္းဘဲေနမည္ေလာ။ ဤပံုျပင္ထဲတြင္ မၾကာခဏေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းျခင္းရိွသည္ဟု မေဖာ္ျပထားေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ အားေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္မွာတာ၀န္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သူေရြးေကာက္ထားေသာသူမ်ားကို ဒဏ္ခံရန္၊ မွားေၾကာင္းသက္ေသထူရန္၊ သူတုိ႔ျပဳေသာအမွားမ်ားျပဳျပင္ေပးရန္၊ တရားေသာအ မႈျပဳရန္၊ သူတုိ႔၏ရန္သူမ်ားမွသူတုိ႔ကိုကယ္တင္ရန္ ဘုုရားသခင္က ကတိေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ဤသို႔ျပဳရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူ၏တရားမွ်တမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္အျပစ္တရားကို မုန္း တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အေျဖေပးရာတြင္ သူ၏ကတိေတာ္မ်ားႏွင့္ကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး၊ သူ၏တန္ခိုးကိုလည္းျပသသည္။

လုကာ ၁၁း၅-၁၂ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈက ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုကိုေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပမာသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးပံုျပင္ႏွင့္ဆင္ တူသည္။သခင္ေယရႈေျပာၾကားခ်က္မွာ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၏လိုအပ္မႈမ်ားကို အဆင္မေျပသည့္ၾကားထဲမွာျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူမ်ားကိုပို၍ေကာင္းခ်ီးေပးမည့္အေၾကာင္းျဖစ္ သည္။ ဤေနရာတြင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မရပ္မနားေတာင္းသမွ်ဘုရားသခင္ကခ်ေပးမည္ဟူ ေသာဂတိေတာ္ကိုမဆိုလိုေပ။ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအေပၚဘုရားသခင္ကတိေတာ္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားေပးအပ္ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထက္ပိုသိသည္။ တူညီေသာဂတိေတာ္ကို မႆဲ ၇း၇-၁၁ ႏွင့္လုကာ ၁၁း၁၃ ထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုေနရာတြင္ “ေကာင္းေသာဆုေက်းဇူး”သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤက်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းရန္ႏွင့္မရပ္မနားေတာင္းေလွ်ာက္ရန္အတြက္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ တူညီေသာအခ်က္ကို မၾကာခဏေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၌မွားယြင္း မႈမရွိေပ။ မိတ္ေဆြဆုေတာင္းျငခ္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္ရန္ (၁ေယာ ၅း၄-၁၅)လုိအပ္သည္။ မိတ္ေဆြေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအရာမ်ားဘုရားေပးသည့္အထိေတာင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြႏွလံုးသားဆႏၵမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအရာမ်ားေပးအပ္ရန္ ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားအေျဖရရွိသည့္အထိေစာင့္ခုိင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္မညီညြတ္ေပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္က “မလုိဘူး”ဟုေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြလုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ သူ၏အလိုေတာ္မ်ားကိုဖြင့္ဟမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ အရာမ်ားမရမခ်င္းဘုရားသခင္ထံဆက္လက္ဆုေတာင္းပါ။ ဆက္လက္တံခါးေခါက္လုိက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းတတ္ရန္ အတြက္ လည္းဘုရားသခင္ ထံေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
တူညီေသာဆုေတာင္းခ်က္ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတာင္းျခင္းသည္ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ သလား။ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေတာင္းေလွ်ာက္ရမလား။