အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ တစ္ ေယာက္တည္းဆုေဆာင္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းကပို၍တန္ခိုးရွိသလား။


ေမးခြန္း: အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ တစ္ ေယာက္တည္းဆုေဆာင္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းကပို၍တန္ခိုးရွိသလား။

အေျဖ:
။အဖြဲ႕လုိက္ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏ရွင္သန္ျခင္းတြင္ အေရးႀကီး ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ဒြန္တဲြသည္။ ေကာင္းေသာခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ တလံုးတ၀ျဖစ္ေစသည္။ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ေစသည္။ ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မ်ား၊ မုန္႔ဖဲ့ျခင္း ႏွင့္အတူတကြဆုေတာင္းျခင္း မ်ား၏ခံယူခ်က္သင္ယူႏုိင္ရန္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္ (တမန္ ၂း၄၂)။ ယံုၾကည္သူမ်ား အတူတကြဆုေတာင္းေသာအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးတက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌စိတ္တလံုးတ၀ရွိသည္နည္းတူ အဖဲြ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းက အသိအ မွတ္ျပဳေစကာစည္းလံုးမႈျဖစ္ေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္အရွင္သခင္ ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီး၊ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္မေတြ႕ရေသာ မိတ္သာဟာရ၌ အတူတကြစိတ္တ လံုးတ၀စုရုးသည့္နည္းတူ အအယံုၾကည္သူမ်ားအေယာက္စီတုိင္း၌ ကိန္း၀ပ္ေသာ တူညီေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားေပးခဲ့သည္။

အထီးက်န္ဘ၀ခံစားေနရေသာသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ပိုး၀န္ထုတ္ထမ္းကာဘ၀ရုန္းကန္ေသာ သူမ်ားက ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ေတာ္နားတြင္ အျခားသူမ်ားျပဳေသာဆုေတာင္းသံကိုသူတုိ႔ၾကား ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ အလြန္အမင္းစိတ္ႏွစ္သိမ့္မႈရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အျခား သူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးသည့္နည္းတူ သူတပါးအပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေစၿပီးအျခား သူမ်ားအတြက္စဥ္းစားေပးတတ္ေသာညာဥ္ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ထုိနည္းတူ၊ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္း ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ရွိေသာအရာမ်ားထင္ရွားေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း (ယာကုပ္ ၄း၁၀)၊ သမၼာတရား (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)၊ နာခံျခင္း (၁ေယာ ၃း၂၁-၂၂)၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း( ဖိလိပၸိ ၄း၆)ႏွင့္ ရဲရင့္မႈ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၆) တုိ႔ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုမွာ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆု ေတာင္းျခင္းသည္ စင္ျမင့္ေပၚမွဘုရားသခင္ထံ သို႔မေရာက္ေသာဆုေတာင္းျခင္း၊ ၾကားနာေသာသူမ်ားအတြက္သာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ရွင္မႆဲ ၅း၆-၈ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈက ဤကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမႈမ်ားအသံုးမျပဳရန္သတိေပးထားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ အျခားသူမ်ားျမင္သာေသာေနရာ၊ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႏွင့္ မတရားေသာအမႈအရာစိတ္ထားမ်ားျဖင့္ဆုမေတာင္းရေပ။ သို႔ေသာ္ မတရားေသာ အျပဳအမူမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအရာမ်ားေရွာင္ရွား ႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခန္းထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္မ်ားလႈပ္ရွားျခင္းတြင္ တစ္ဦးတည္းဆုေတာင္းျခင္းထက္ လူအမ်ား ပူးေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းက “ပို၍တန္ခိုး”ရွိသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေပ။ ထို႔ျပင္ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းကို “ဘုရားသခင္ထံမွေကာင္းခ်ီးခံစား ျခင္း”ျဖစ္သည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕လုိက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လို ခ်င္ေသာအရာမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာဆုေတာင္းျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ျပည့္စံုေသာ၊ ေျဖာင့္ မတ္ေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘုရားသခင္ရွိေသာေနရာတြင္ သူႏွင့္ရင္းႏွီးစြာစကားေျပာရန္အတြက္ စိတ္ ႏွလံုုးအၾကြင္းမဲ့သူရွိေသာေနရာသို႔တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ား ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာစကားသံမ်ားကိုနားေညာင္းအေျဖေပးျခင္းသည္ ၾကြယ္၀ျခင္း (ဆာလံ ၂၇း၄၊ ၆၃း၁-၈)၊ အျပစ္ေနာင္တရျခင္း (ဆာလံ ၅၁၊ လုကာ ၁၈း၉-၁၄)၊ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာျခင္း (ဖိလိပၸိ ၄း၆၊ ေကာေလာသဲ ၁း၁၂) ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ရိုးသားျဖဴစင္စြာ ကိုယ္စားျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား (၂သက္ ၁း၁၁၊ ၂း၁၆) ျဖစ္ေစတတ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ သူႏွင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအင္ဆႏၵတစ္ခုတည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေျခအေနကို သိရွိၿပီး၊ “မိတ္ေဆြမေတာင္းေလွ်ာက္မီ သိရွိေသာဘုရားသခင္” (မႆဲ ၆း၈)ထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုိအပ္မႈမ်ားပံုအပ္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးေသာေနရာသို႔ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းျခင္းကို လူတစ္ေယာက္ကေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အေယာက္တစ္ေထာင္ကေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကအၿမဲတမ္းနားေညာင္းသည္။

လူအမ်ားအဖြဲ႕လုိက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ပို၍လႈပ္ရွားေစ သည္ဟုမွားယြင္းစြာအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုျခင္း( ရွင္မႆဲ ၁၈း၁၉-၂၀)ကို မွားယြင္းစြာခံယူျခင္းျဖစ္ သည္။ “တဖန္ငါဆုိသည္ကား၊ ေျမႀကီးအေပၚမွာသင္တုိ႔တြင္ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ သေဘာ ခ်င္းတူ၍ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသမွ်ေသာဆုတုိ႔ကိုေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ခမည္း ေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတုိ႔သည္ ငါ ၏နာမကိုေထာက္၍စည္းေ၀းၾက၏။ထိုအရပ္၌သူတုိ႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။” ဤ က်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ အျပစ္ျပဳသူမ်ားပါ၀င္ေသာအသင္းေတာ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိစၥမ်ားတြင္ လုိက္နာရမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို စိတ္သေဘာထားညီညြတ္စြာေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ သူတုိ႔သည္အျပစ္ဘယ္ေလာက္ဘဲရွိရွိ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲအအ၊ အသင္းေတာ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဘယ္ေလာက္ဘဲခ်ိဳးေဖာက္ခ်ိဳး ေဖာက္ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားခ်ေပးမည္ဟုဂတိေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ကိုအနက္ဖြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးမႈျဖစ္ေသာအ ျခားက်မ္းပို္ဒ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးကိုတားျမစ္ထားသည္။

၄င္းအျပင္၊ “ႏွစ္ဦးသံုးဦးတုိ႔စုရံုး”ဆုေတာင္းျခင္းျပဳေသာအခါ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ထြန္းသည္ဟုယံုၾကည္ျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္သည္ကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔အတူတကြစု ရံုးေသာေနရာတြင္ ရွိသည္။ ထိုနည္းတူ၊ သူသည္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္မိုင္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ေ၀းလံေသာေနရာတြင္ရွိေသာ လူတစ္ႏွင့္ႏွင့္လည္းအတူရွိသည္။ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ စည္းလံုးမႈကိုျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ (ေယာဟန္ ၁၇း၂၂-၂၃)။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခြန္အားေပးႏုိင္ေသာေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ (၁သက္ ၅း၁၁)။ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာတုိးပြါးေစ ၿပီးေကာင္းေသာအရာမ်ားျပဳလုပ္ေစသည္ (ေဟာၿဗဲ ၁၀း၂၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ တစ္ ေယာက္တည္းဆုေဆာင္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းကပို၍တန္ခိုးရွိသလား။