။ ပဌနာေတာ္သည္အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ပဌနာေတာ္ အတုိင္းဆုေတာင္းသင့္သလား။


ေမးခြန္း: ။ ပဌနာေတာ္သည္အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ပဌနာေတာ္ အတုိင္းဆုေတာင္းသင့္သလား။

အေျဖ:
ပဌနာေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအေပၚသခင္ေယရႈသြန္သင္ေသာဆုေတာင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ မႆဲ ၆း၉-၁၃နွင့္လုကာ ၁၁း၂-၄ထဲတြင္ေတြ႕ရသည္။ မႆဲ ၆း၉-၁၃ ထဲတြင္ “သင္တုိ႔ုဆုေတာင္းရမည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ‘ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အားရုိေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေထာင္ပါေစေသာ။ အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသ ကဲ့သို႔ေျမႀကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အားယေန႔ေပးသနားေတာ္မူ ပါ။ သူတပါးသည္အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွား ေသာအျပစ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လြတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔မလုိက္မပါေစဘဲ မေကာင္းေသာအမႈအရာ မွလည္းကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။’“ ပဌနာေတာ္ဆုေတာင္းျခငး္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၄င္းစကားလံုးအတုိင္း တိတိက်က်ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္ဟု မွားယြင္းစြာ ခံယူတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ပဌနာေတာ္ဆုေတာင္းျခင္းကို အလြန္ေကာင္း ေသာနိယာမတစ္ခုအျဖစ္ထင္မွတ္ၾကသည္။ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ တန္ခိုးရွိၿပီး ဘုရားသခင္ကိုလႊမ္းမိုးေစႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

သမၼာက်မ္းစာက ထိုသို႔မေဖာ္ျပထားေပ။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲ တြင္ရွိေသာစကားလံုးမ်ားထက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏နွလံုးသားမ်ား ကိုပို၍စိတ္၀င္စားသည္။ “သင္တုိ႔ဆုေတာင္းေသာအခါ ဆိတ္ညံရာအခန္းသို႔၀င္၍ တံခါးကို ပိတ္ၿပီးမွ၊ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ရွိေတာ္မူေသာသင္၏အဘကိုဆုေတာင္းေလာ့။ မထင္ရွား ေသာအရာကိုျမင္ေတာ္မူေသာ သင္၏အဘသည္ အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလတံ့။ သင္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ သာသနာပလူတုိ႔နည္းတူ အခ်ည္းႏွီးေသာစကားျဖင့္ အထပ္ထပ္မၿမြက္ၾကႏွင့္။ ထိုသူတုိ႔သည္မ်ားစြာေသာစကားအားျဖင့္ မိမိအလိုျပည့္စံုမည္ ဟုထင္မွတ္ၾက၏” (မႆဲ ၆း၆-၇)။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏွလံုး သားမ်ားဖြင့္ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ (ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇) ဘုရားသခင္ထံ အလြတ္က်က္ထားေသာ အရာမ်ားရြတ္ဆုိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။

ပဌနာေတာ္သည္ ဥပမာ၊ နည္းစနစ္၊ ဆုေတာင္းနည္းအျဖစ္နားလည္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ၄င္းထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းေသာအခါပါ၀င္ရမည့္“အခ်က္အလက္မ်ား” ပါ၀င္ ထားသည္။ “ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အဘ”သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ခံေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္ကိုျပသသည္။ “နာမေတာ္အားရိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ”က ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္ရန္ နွင့္သူျဖစ္သည့္အတုိင္းခ်ီးမြမ္း ရန္ျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ။အလုိေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ေျမႀကီးေပၚမွာလည္းျပည့္စံုပါေစေသာ”စကားစုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေလာကအရာမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္အတုိင္းဆုေတာင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အၾကံအ စည္အတုိင္းဆုမေတာင္းသင့္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆႏၵျပည့္စံုရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲဘုရားသ ခင္၏အလုိေတာ္ျပည့္စံုရန္အတြက္ ဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္ တို႔လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား ေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ “အသက္ေမြးေလာက္ေသာအ စာကို အကၽြႏု္ပ္အားယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ”ဟုဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ “သူတစ္ပါး သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကိုအကၽြႏု္ပ္သည္ခြင့္လႊတ္သကဲ့သို႔အကၽြႏု္ပ္အျပစ္ ကိုခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ”ဟုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ား၀န္ခ်ေတာင္း ပန္ရန္ႏွင့္ အျပစ္တရားကိုစြန္႔ပစ္ရန္ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းအျခားသူမ်ားကိုခြင့္လႊတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ “အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔မလုိက္မပါေစဘဲမေကာင္းေသာအမႈအရာမွလည္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ”ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျပစ္တရားအေပၚေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိရန္ ေတာင္းဆုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး နတ္ဆုိး၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ား၏တုိက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ပဌနာေတာ္ကို အလြတ္က်က္ကာ ဘုရားသခင္ထံရြတ္ရန္အတြက္မ ဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္မည္က့ဲသို႔ဆုေတာင္းရမည္ကိုလမ္းျပေပးေသာဥပမာျဖစ္သည္။ ပဌနာေတာ္ကိုအလြတ္က်က္ျခင္း၌မွားယြင္းမႈရွိသလား။ မရွိေပ။ ပဌနာေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ဆုေတာင္းလွ်င္ မွားယြင္းျခငး္ရွိမည္လား။မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြစိတ္ထဲတြင္ရွိေသာစကားလံုးမ်ားသည္ တကယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္ဖို႔လုိအပ္သည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ လွပေသာစကားလံုးမ်ားၿမြက္ဆုိကာဆု ေတာင္းျခင္းထက္ သူႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ရွိေသာအရာမ်ား ၿမြက္ဆိုျခင္းကို ပို၍စိတ္၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇ ထဲတြင္ “အဘယ္အမႈကိုမွ် စိိုး ရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာအား ျဖင့္ သင္တုိ႔ေတာင္းပန္လိုေသာအရာတုိ႔ကို ဘုရားသခင္အားၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်ႀကံ၍မမီွႏုိင္ေသာ ဘုရားသင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္သင္တုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးတုိ႔ကို ေစာင္မလိမ့္မည္”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
။ ပဌနာေတာ္သည္အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ပဌနာေတာ္ အတုိင္းဆုေတာင္းသင့္သလား။