ဘုရားသခင္အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔ပိုင္ဆုိင္ ႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔ပိုင္ဆုိင္ ႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ေသာဆု ေတာင္းျခင္းအေျဖျဖစ္သည္ဟု လူမ်ားစြာတုိ႔ကယံုၾကည္ၾကသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုကို မေပးခဲ့လွ်င္ ၄င္းသည္ “အေျဖမရေသာဆုေတာင္းျခင္း”ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ထုိသုိ႔နားလည္မႈသည္ ဆုေတာင္းျခင္းအေပၚအျမင္မွားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ထံေရာက္ရွိလာေသာဆုေတာင္းသံမ်ားကို နားေညာင္းအေျဖေပးခဲ့သည္။ တခါတရံ ဘုရာသခင္က “မေပးဘူး” (သို႔) “ေစာင့္ပါ” ဟုေျပာတတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းမွသာဘုရားသခင္ကအေျဖေပးမည္ဟု ကတိေပး ခဲ့သည္။ “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္ ၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတခုေသာဆုကိုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္နားေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာစကားတုိ႔ကို နားေထာင္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ေတာင္းေသာဆုတုိ႔ကိုရမည္ဟုသိၾက၏။” (၁ေယာဟန္ ၅း၁၄-၁၅)။

ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကိုဆုိလုိ သနည္း။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထား ေသာဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိဂုဏ္ျပဳေသာ၊ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွား ေစေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုမထင္ရွား ေစေသာဆုေတာင္းျခင္း (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုုေတာ္ႏွင့္မ ညီေသာဆုေတာင္းမ်ဳိးျဖင့္ဆုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းသံကိုနား ေညာင္းမည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္ ၾက မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဥာဏ္ပညာအတြက္ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ကညာဏ္ ပညာကိုေပးထားမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိသည္။ယာကုပ္ ၁း၅ ထဲတြင္ “သင္တုိ႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ပညာကိုလုိလွ်င္၊ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္းကိုျပဳေတာ္မမူဘဲ၊ ခပ္သိမ္း ေသာသူတုိ႔အား ေစတနာစိတ္ႏွင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ကိုေတာင္ေစ”ဟုေၾကြး ေၾကာ္ထားပါသည္။ ၁သက္ ၅း၁၂-၂၄ ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိရွိေလေလ၊ အဘယ္အရာ မ်ားကိုေတာင္းေလွ်ာက္မည္ကိုသိရွိေလေလျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္ (ေယာဟန္ ၁၅း၇)။ ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သိရွိေလေလ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ ဘုရားသခင္က “ဟုတ္ကဲ့”ဟု ေျပာကအေျဖေပးေလေလျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔ပိုင္ဆုိင္ ႏုိင္မည္နည္း။