သီအုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားသီအုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသလား။ (သို႔) သံုးမ်ိဳးရွိသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ တုိ႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။ (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ၊စိတ္(ေခၚ)၀ိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။?

လူသားမ်ား၏စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တို႔၏ျခားနားခ်က္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။?

ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ လူေတြကအဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾက သနည္း။?

လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟုေဖာ္ျပ ရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)?

မ်ိဳးရိုးျခားနားမႈမူလအစသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။?

သမၼာက်မ္းစာက စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဖာ္ျပခဲ့သနည္း။?
သီအုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား