လူသားမ်ား၏စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တို႔၏ျခားနားခ်က္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: လူသားမ်ား၏စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တို႔၏ျခားနားခ်က္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔သည္ လူသားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထား ေသာ မျမင္ႏုိင္သည့္အဓိကက်ေသာအရာႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔၏ျခားနားမႈကို ဃဂန ဏ ပုိင္းျခားသိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနလွ်င္ပို၍ရႈပ္ေထြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ “၀ိညာဥ္” စကားလံုးသည္ လူေတြအသက္တာတြင္ မျမင္ႏုိ္င္ေသာအရာျဖစ္သည္။ လူေတြအားလံုးမွာ ၀ိညာဥ္ ေတြရွိၾကေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္မ်ားမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအသက္ရွင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္( ၁ေကာ ၂း၁၁၊ ေဟၿဗဲ ၄း၁၂၊ ယာကုပ္ ၂း၂၆)။ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာေသေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ( ဧဖက္ ၂း၁-၅၊ ေကာေလာသဲ ၂း၁၃)။ ေပါလုေရးထားေသာစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး ၏အသက္တာတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာသည္ အဓိကက်သည္ ( ၁ေကာ ၂း၁၄၊ ၃း၁၊ ဧဖက္ ၁း၃၊ ၅း၁၉၊ ေကာေလာသဲ ၁း၉၊ ၃း၁၆)။ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ “၀ိညာဥ္” စကားလံုးကိုအသံုးျပဳတုိင္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ “ဆက္သြယ္”ႏုိင္ရန္ လူေတြအတြင္းတြင္ လက္ျဖင့္ကိုင္တြင္ ၍မရေသာအရာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၄း၂၄)။

“စိတ္”စကားလံုးသည္ လူေတြထဲတြင္ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာအရာႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ လူေတြအတြင္းတြင္ ၀ိညာဥ္ရွိသည္။ လူေတြသည္ စိတ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ “စိတ္”ဟုဆိုရာတြင္ “အသက္”ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၄င္း၏မူရင္းအဓိပၸါယ္အ ျပင္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ရႈေထာင့္မ်ားစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ အျပစ္ျပဳရန္လူေတြ၏စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈျဖစ္သည္(လု ၁၂း၂၆)။ လူသားမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူေတြစိတ္ထဲတြင္ အျပစ္ျပဳလိုသည့္ စိတ္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ခႏၶာေသျခင္းျဖစ္ေပၚေနေသာအခ်ိန္တြင္ စိတ္အသက္ရွင္ျခင္းနိယာမဆံုးရႈံးသြားခဲ့သည္ (ကမၻာ၃၅း၁၈၊ ေယရမိ ၁၅း၂)။ စိတ္သည္လည္း ၀ိညာဥ္ကဲ့သို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား၏အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာျဖစ္သည္(ေယာဘ ၃၀း၂၅၊ ဆာလံ ၄၃း၅၊ ေယရမိ ၁၃း၁၇)။ “စိတ္”စကားလံုးကိုအသံုးျပဳေသာအခါ အသက္ရွင္ေန ေသာသူ(သို႔) ေသၿပီးေနာင္တမလြန္ဘ၀ကိုရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔သည္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ခြဲျခားႏုိင္သည္( ေဟၿဗဲ ၄း၁၂)။ စိတ္ သည္ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဓိကက်သည္။ ထိုေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္သည္ လူျဖစ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ျဖင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
လူသားမ်ား၏စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တို႔၏ျခားနားခ်က္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။