လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟုေဖာ္ျပ ရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)


ေမးခြန္း: လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟုေဖာ္ျပ ရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)

အေျဖ:
ဖန္ဆင္းျခင္းေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဘုရားသခင္က “ငါတုိ႔ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီလူကိုဖန္ ဆင္းႀကစို႔”(ကမာၻ ၁း၂၆) ဟုေျပာထားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လုပ္ငန္းကို “သူ ကိုယ္တုိင္ကိုင္တြယ္ျခင္းအားျဖင့္” ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လူကိုဖန္ဆင္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲတြင္ ဇီ၀အသက္ကိုမႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္လူသည္အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္လာခဲ့သည္ (ကမာၻ ၂း၇)။ ထိုေၾကာင့္ လူသည္ အျခားေသာဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားႏွင့္မတူညီ ဘဲ တမူထူးျခားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႕မွာ ထိေတြ႕ႏုိင္ေသာကိုယ္ခႏၶာႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ၀ိညာဥ္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္၏“ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္” တူျခင္းအဓိပၸါယ္သည္ အရွင္းဆံုးျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူေတြ သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူေအာင္ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူအာဒံသည္ အေသြးအသားရွိျခင္း၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူျခင္းမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္သည္” (ေယာဟန္ ၄း၂၄)ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေၾကာင့္သူ႕မွာ ခႏၶာကုိယ္မရွိေပ။ အာဒံသည္ ျပည့္စံု က်န္းမာေသာသူအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ဘ၀အတြက္ ၾကည့္ မွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ လံုး၀ေသရမည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ လူ႕အထဲတြင္ရွိေသာအမျမင္ႏုိင္ေသာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းလိုျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္မတူညီေပ။ဘုရားသခင္က ဤ ေလာကတစ္ခုလံုးကိုအုပ္စိုးရန္အတြက္ လူကိုဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၂း၇)။ ဘုရားသ ခင္က လူကိုသူ၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တူေအာင္ဖန္ဆင္းထားသည္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူညီသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - လူသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ေသာသူအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္၍ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းသည္ ဘုရား သခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရယူပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ စက္တစ္ခုကို ဖန္ တီးေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္တစ္ခုေရးသားေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးပန္းခ်ီခ်ယ္ထားေသာ အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေတးဂီတစပ္ဆိုေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သခ်ၤာဂဏန္းတြက္ေနေသာအခါတြင္ ျဖစ္ ေစ၊ နာမည္မွည့္ေခၚေနေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ကိုပိုင္ဆုိင္ ေၾကာင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရား- လူကို ေျဖာင့္မတ္သူႏွင့္အျပစ္အနာအဆာမရွိျပည့္စံုသူအျဖစ္ဖန္ဆင္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအပါ၀င္ သူ ဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတုိ႔ကိုၾကည့္က “ေကာင္းသည္”(ကမာၻ ၁း၃၁)ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ထဲတြင္ အေကာင္းအဆုိးခြဲျခားႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဥပေဒေရးသားေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္တရားကိုေရွာင္လႊဲေသာအခါတြင္ျဖစ္ ေစ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္တရားကိုခ်ီးမြမ္းေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုထင္မွတ္ေသာအ ခါတြင္ျဖစ္ေစ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္း ထားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

လူမႈေရး- မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္လူကိုဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းက သံုးပါး တစ္ဆူႏွင့္သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကိုထင္ရွားေစသည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္ လူသည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ခဲ့သည္ (ကမာၻ၃း၈) ။ “ေယာကၤ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္းေသာ ေၾကာင့္” ဘုရားသခင္ကလူမိန္းမဧ၀ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ (ကမာၻ ၂း၁၈)။ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ဖြဲ႕ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ကိုဘက္ယမ္းေသာအခါတြင္ျဖစ္ ေစ၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ေရာက္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပံုသ႑ာန္ တူေၾကာင္းထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဒံမွာ ေရြး ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ရွိသည္။ အာဒံမွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသဘာ၀ထည့္သြင္းေပးထားေသာ္လည္း သူသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္က အျပစ္တရားကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူအထဲတြင္ရွင္ေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ကို သူဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ သူမွဆင္းသက္လာ ေသာလူသားအားလံုးတုိ႔သည္လည္းအျပစ္သားဘ၀ျဖစ္ေစခဲ့သည္( ေရာမ ၅း၁၂)။ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္ သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ကိုသယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ (ယာကုပ္ ၃း၉)။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သ္ အျပစ္တရား၏အမာရြက္ကိုလည္းသယ္ၾကသည္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္က်င့္တရား ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

သတင္းေကာင္းသည္ ဘုရားသခင္က လူတုိင္းကိုကယ္တင္ေသာအခါ သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ မူရင္းအတုိင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပံုသ႑ာန္တူရန္ အသစ္ေသာသတၱ၀ါအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားသည္” (ဧဖက္ ၄း၂၄)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ဘုရားသခင္ကြဲကြာ ေစသာအျပစ္တရားမွ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္တူေအာင္အသစ္ေသာသတၱ၀ါအျဖစ္ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (၂ေကာ ၅း၁၇)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟုေဖာ္ျပ ရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)