မ်ိဳးရိုးျခားနားမႈမူလအစသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: မ်ိဳးရိုးျခားနားမႈမူလအစသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
လူေတြထဲတြင္ မ်ိဳးရုိးကြဲျပားမႈႏွင့္ အသားအရည္ကြဲျပားမႈမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အမွန္အကန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူမ်ိဳးတစ္ခုတည္းပဲရွိ သည္။ ၄င္းလူမ်ိဳးတစ္ခုတည္းတြင္ အသားအရည္ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ကုိယ္က်င့္တရားကြဲျပားျခင္းမ်ား သာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဗာဗုလုန္ရဲတုိက္ႀကီးတည္ေဆာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသ ခင္က ဘာသာစကားရႈပ္ေထြးေစရာမွ လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈျဖစ္လာသည္( ကမာၻ ၁၁း၁-၉) ဆင္ျခင္ေပးခဲ့ ၾကသည္။ လူေတြကသူတုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ သည္သူတုိ႔၏အသားအရည္မ်ားေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဖရိကတြင္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အ တြက္ အဖရိကသားမ်ားသည္ ေနပူဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္အသားမည္းၾကသည္။ ဤရႈေထာင့္အရ ဘုရား သခင္သည္ လူေတြ၏စကားမ်ားကို ရႈပ္ေထြးေစေသာအခါ လူေတြ၏ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ကြဲျပားေစခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ လူေတြက သူတုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာေဒသကြဲျပားေသာေၾကာင့္ သူ တုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာတြင္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ သူတုိ႔၏အသားအရည္မ်ားကိုလည္းေျပာင္းလဲေပး ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အသားအရည္ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗာဗုလုန္ရဲတုိက္ႀကီးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ လံုး၀မရွိေပ။

ေရလႊမ္းမိုးျခင္းၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ဘာသာစကားမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ တူညီေသာ စကားမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္စုရံုးၾကကာ သူတုိ႔သည္အျခားေသာေနရာတစ္ခုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ ေန ထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအခ်ိန္မွစ၍ တူညီေသာဘာသာစကားေျပာေသာသူမ်ားသည္ အျခားေသာ သူ မ်ားႏွင့္ေရာေထြးမႈမရွိဘဲ ေနရာတစ္ခုတြင္ သူတုိ႔ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာျဖစ္ေပၚမႈသည္ လည္းအနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပရလွ်င္ဤသို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳးအနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ရာမွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားတူညီေသာလူမ်ားစုရံုးရာမွ သူတို႔၏အသားအရည္မ်ားသည္လည္း အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္မတူဘဲကဲြျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုသည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔မွဆင္းသက္လာေသာသားသမီးမ်ား သည္ မည္းေသာ၊နီေသာ၊ ျဖဴေသာအသားအရည္မ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ (အသားအရာအမ်ားစြာေရာ ေထြးထားသည္) ထိုေၾကာင့္ အသားအရည္မတူေသာ လူမ်ိဳးမ်ားေပါင္းဖက္ေသာအခါ သူတုိ႔သား သမီးမ်ား၏အသားအရည္သည္လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအား ကြဲျပားရန္အလိုေတာ္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မအာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အားအသားအရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ ရန္ အစြမ္းအစမ်ားေပးခဲ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာဧႏွင့္သူ၏ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္သူတုိ႔၏ ဇနီးမ်ားသာက်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ အားလံုးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ရွိသည္ (ကမာၻ ၇း၁၃)။ ေနာဧ၏ေခ်ြးမ မ်ားသည္ လူမ်ုိဳးေပါင္းစံုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာဧ၏ဇနီးသည္လည္း ေနာဧႏွင့္လူမ်ိဳးျခားနားႏုိင္သည္။ သူတုိ႔ရွစ္ေယာက္စလံုးသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ မတူညီေသာ သား သမီးမ်ားထြန္းကားႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ လူမ်ိဳးတစ္ မ်ိဳးျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ ရွားဖို႕ရန္အတြက္ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
မ်ိဳးရိုးျခားနားမႈမူလအစသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။