ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ လူေတြကအဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾက သနည္း။


ေမးခြန္း: ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ လူေတြကအဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾက သနည္း။

အေျဖ:
ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ ၾကျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လွွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆင္ျခင္ခ်က္ မ်ားေပးခဲ့သည္။ ကမာၻအခန္းႀကီး ၅ ထဲတြင္ အာဒံ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကိုမွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ အာဒံ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားမွ ကယ္တင္ရွင္ေမရွီယေမြးဖြါးမည္ဟုမွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ သူတုိ႔ျပဳေသာကုသိုလ္ႏွင့္နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကသူတုိ႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ေစျခင္းအားျဖင့္ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ ၄ငး္သည္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္သည္။ ကမာၻ ဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုင္း ဘုရားသခင္က လူေတြအသက္ရွင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုျပင္ ဧႏုတ္ကလႊဲ၍အျခားေကာင္းေသာသူမရွိဟု ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းႀကီး ၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္အသက္ရွင္ခဲ့ေသာသူ မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾကပံုရသည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဆင္ျခင္စရာ မ်ားစြာရွိသည္။

ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၆-၇ ထဲတြင္ေရမ်က္ႏွာျပင္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ကမာၻႀကီးကိုေရက ၀ုိင္းရံထားခဲ့သည္။ ထိုေရမ်ားက ကုန္းမ်ားကိုဖန္ဆင္းထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယခုတြင္ ပင္လယ္ေရ မ်ားက ကုန္းေျမမ်ားကို တုိက္စားခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူအသက္ရွင္ျခင္းသည္လည္း ထိုသို႔ေသာ အ ေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ ကမာၻဦးက်မး္ ၇း၁၁ တြင္ ေရလႊမ္းမိုးေသာအခ်ိန္တြင္ ေရမ်ားသည္ ကုန္းေျမမ်ားေပၚသို႔ဒလေဟာသြန္းေလာင္းထားကာ အသက္ရွိေသာသတၱ၀ါအားလုံုးေသေၾကပ်က္ ဆီးသြားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမတုိင္မီ အသက္ရွင္ေသာအခ်ိန္( ကမာၻ ၅း၁-၃၂) ႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးအသက္ရွင္ေသာအခ်ိန္ (ကမာၻ ၁၁း၁၀-၃၂)ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေရလႊမ္းမုိးၿပီး သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လူအသက္သည္ ခ်က္ခ်င္းတိုသြားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

အျခားေသာစဥ္းစားစရာတစ္ခုသည္ လူဖန္ဆင္းၿပီးသည္ႏွင့္ လူေတြအေပၚတြင္ ထိခုိက္နာ က်င္မႈသိပ္မရွိေပ။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔သည္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔မွာ ေရာဂါစြဲကပ္ ျခင္းႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းဟူ၍မရွိေပ။ သူတုိ႔၏မ်ိဳးရုိးသည္လည္း ၄င္းအက်ိဳးေက်းဇူးကိုဆက္ခံႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္မ်ားလာေသာအခါ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ အျပစ္ တရားေၾကာင့္ လူေတြမွာ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူေတြမွာခုခံအားနည္းပါးၿပီး ေသလြယ္၊ ေရာဂါရလြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူေတြ၏အသက္တာတျဖည္းျဖည္းတုိေတာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ လူေတြကအဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾက သနည္း။