ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသလား။ (သို႔) သံုးမ်ိဳးရွိသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ တုိ႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။ (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ၊စိတ္(ေခၚ)၀ိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသလား။ (သို႔) သံုးမ်ိဳးရွိသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ တုိ႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။ (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ၊စိတ္(ေခၚ)၀ိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။

အေျဖ:
ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၂၆-၂၇ ကိုဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ လူသားမ်ားဖန္ဆင္းျခင္း သည္အျခားေသာဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားႏွင့္မတူညီဘဲတမူထူးျခားမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ လူသား မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္၍ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကလူသားမ်ားကို ရုပ္ခႏၶာႏွင့္၀ိ ညာဥ္အားျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ျမင္ႏုိင္ေသာရုပ္ခႏၶာ ကုိယ္သည္ ပ်က္စီးလြယ္သည္။- ကုိယ္ခႏၶာ၊ အရုိးမ်ားႏွင့္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လူတစ္ဦးအသက္ရွင္ေနသေရြ႕တည္ရွိေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ သာမန္မ်က္စိ ျဖင့္မျမင္ႏုိင္ ေသာအရူပအရာမ်ားသည္ မပ်က္စီးႏုိင္ေပ။ ၄င္းတုိ႔မွာ- စိတ္၊ ၀ိညာဥ္၊ စဥ္းစားဆင္ ျခင္ႏုိင္ျခင္း၊ ဆႏၵရွိျခင္း၊ အေတြးအေခၚ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ လူတစ္ဦးေသဆံုး ၿပီးလွ်င္ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လူေတြအားလံုးက ျမင္ႏုိင္္ေသာအရာမ်ားႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတုိ႔ကိုပိုင္ဆုိင္ သည္။ ထိုေၾကာင့္လူေတြအားလံုးမွာ ၾကြက္သား၊ အေသြး၊ အရိုးမ်ား၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ဟု ျငင္းဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ဤအရာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၇တြင္ လူသည္ ၀ိညာဥ္အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါအျဖစ္ဖန္ ဆင္းထား ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၆း၂၂ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ “၀ိညာဥ္မ်ား၏ဘုရား” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းတုိ႕ကို လူတုိင္းကပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ သုတၱံ ၄း၂၃ ထဲတြင္ ”ႏွလံုးသည္အသက္၏အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ႏွလံုးကိုအထူးသျဖင့္ေစာင့္ ေရွာက္ေလာ့”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္က ႏွလံုးသည္ လူတစ္ေယာက္၏လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ အေတြးအေခၚ၏ဗဟုိျဖစ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂၃း၁ ထဲတြင္ ”ေပါလုသည္ လႊတ္အရာရွိတုိ႔ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ဘုရား၀တ္ကို ျပဳျခင္းအမႈမွာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ျပဳပါသည္ဟု ေျပာ ဆုိ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ ေပါလုေဖာ္ျပလိုေသာအရာသည္ လူ႕အဂၤါအစိတ္အပိုင္း တြင္ရွိေသာအမွားႏွင့္အမွန္ခဲြျခားႏိုင္္ေသာစိတ္သည္ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၂း၂ ထဲတြင္ ”သင္တုိ႔သည္ ေလာကီပံုသ႑ာန္ကိုအေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိေသာအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကိုသိႏုိင္မည္ အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကိုအသစ္ျပင္ဆင္၍ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္ၾကေလာ့”ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္အျခားေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ လူေတြထဲတြင္ မျမင္ႏုိင္ေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ျမင္ႏုိင္္ေသာအရာ မ်ားႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားႏွစ္ခုစလံုုးကိုပိုင္ဆုိင္ၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္အေၾကာင္းကို မ်ားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားတဘက္တြင္ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္၊ ႏွလံုး၊ အေတြးအေခၚႏွင့္စိတ္တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ ႏြယ္ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္၊ အေတြးအေခၚတုိ႔သည္ လူသားမ်ား၏မျမင္ ႏုိင္ေသာအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူေတြသည္ ခႏၶာ၊ စိတ္၀ိညာဥ္ႏွစ္ပါးတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္းႏွင့္ လူေတြသည္ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ႏွင့္၀ိညာဥ္သံုးပါးတုိ႔ျဖင့္ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းဟုသိရွိႏုိင္ျခင္းသည္ လည္း စိတ္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မွားသည္/မွန္သည္ဟု တစ္ျဖစ္ခ်မေျပာႏုိင္ေပ။ ထိုအျမင္ႏွစ္ခုစ လံုးသည္္ ေကာင္းပါသည္။ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ေဟၿဗဲ ၄း၁၂ ျဖစ္သည္။ ”ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ ကပတ္တရားေတာ္သည္အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတုိ႔ထက္ထက္ ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္၀ိညာဥ္ကို၄င္း၊ အရုိးအဆစ္ႏွင့္ျခင္ဆီကို၄င္းပိုင္းျခား၍ ထုတ္ ခ်င္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးအႀကံအစည္မ်ားကိုလည္းသိျမင္တတ္၏။” ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အဓိ ကအျမင္ႏွစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားသည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔သည္ခြဲႏုိင္သည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔၏ပိုင္းျခား မႈသည္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ သိကၽြမ္းႏုိင္သည္။ ကၽြႏုု္ပ္တုိ႔သည္စိတ္ရႈပ္ေထြးမည့္အ စား ဖန္ဆင္းရွင္ကိုသာအားကိုးရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို “အလြန္အံၾသ ဘြယ္ေကာင္းစြာ”ျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သူျဖစ္သည္ (ဆာလံ ၁၃၉း၁၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသလား။ (သို႔) သံုးမ်ိဳးရွိသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ တုိ႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။ (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ၊စိတ္(ေခၚ)၀ိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။