သမၼာက်မ္းစာက စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဖာ္ျပခဲ့သနည္း။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာက စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဖာ္ျပခဲ့သနည္း။

အေျဖ:
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားမေဆြးေႏြးမီ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းရွိေၾကာင္း ေရွးဦးစြာနားလည္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ခူခင္းရွန္း၊ အဖရီကန္၊အာရွ၊ အိႏၵိယ၊ အာရပ္(ဖ္)၊နွင့္ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မတူညီ ေသာလူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္သူတုိ႔သည္ အျခားေနရာတစ္မ်ိဳးစီတြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးမွာ အက်ုင့္စရုိက္တစ္မ်ိဳးစီရွိၾကသည္။ (မတူညီေသာအရာမ်ားသည္ မေျပာပေလာက္ေသာအရာမ်ားသာျဖစ္သည္။) ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာသည္ လူသားအားလံုး သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)။ ဘုရားသခင္က ေလာကီသားတုိ႔ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္အေသခံရန္ သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ “ေလာကီသား” ဟုေျပာ ေသာအခါ လူမ်ိဳးအားလံုးကိုဆိုလိုသည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ိဳးခြဲျခားသည့္စိတ္ဓါတ္မရွိခဲ့ေပ (တရားေဟာ ၁၀း၁၇၊ တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၄၊ ေရာမ ၂း၁၁၊ ဧဖက္ ၆း၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကို တန္းတူရည္တူဆက္ဆံသည္။ ယာကုပ္ ၂း၄ တြင္ “မတရားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္တရားစီရင္ျခင္း” အမႈျပဳေသာသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသူမ်ားကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္သကဲ့သို႔ခ်စ္ရ မည္ျဖစ္သည္(ယာကုပ္ ၂း၈)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ဘုရားသခင္က ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တပါး လူမ်ိဳးမ်ားဟူ၍လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယဇ္ပေရာဟိတ္အမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾက ကာ ေဟလသလူမ်ိဳးမ်ားထံအမႈေတာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ျဖစ္သည္။ အ မ်ားအားျဖင့္ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အေျခအေနေၾကာင့္မာနေထာင္လႊားကာ တပါးအမ်ိဳးသား မ်ားကို အထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က သူတုိ႔ခြဲျခားမႈအုတ္တံတုိင္းကို ခ်ဳိးျဖတ္ခဲ့ သည္။ ၄င္းသည္ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည္( ဧဖက္ ၂း၁၄)။ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္အေသခံေသာအခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈကကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခ်စ္သည္နည္းတူအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကရန္ မိန္႔မွာထားခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁၃း၃၄)။ ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ႏွာလုိက္ကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခ်စ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း အဆင့္ျမင့္ေသာသူမ်ားကိုသာခ်စ္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မႆဲအခန္းႀကီး ၂၅ ထဲတြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားထံျပဳသမွ်ေသာအရာကို ငါ့ေပၚတြင္ျပဳသည္ဟု သခင္ေယရႈက မိန္႔မွာထားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူတစ္ေယာက္ကိုအႏုိင္က်င့္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ ႏွင့္တူေသာလူမ်ားကိုအႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူေသာ၊ သခင္ေယရႈအေသခံေသာသူ မ်ားအေပၚအႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးႀကီးစိတ္၀င္ျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လူသားမ်ားအေပၚစြဲ ကပ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္စိတ္ႀကီးမ၀င္သင့္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚမတရားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၃၂ ထဲတြင္ “အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ ျခင္း၊ဘုရားသခင္သည္ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္သင္တုိ႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ လႊတ္ျခင္းရွိၾကေလာ့”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မတရားျပဳေသာသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြ၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း ႏွင့္မထုိက္တန္ပါ။ သို႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိရန္ထုိက္တန္သည္။ မတရားျပဳေသာသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးခြဲတတ္ေသာသူမ်ား၊ ဘက္လုိက္တတ္ေသာသူမ်ားေနာင္တရရန္လုိ အပ္သည္။ “သင္တုိ႔၏ကိုယ္အဂၤါမ်ားကိုဒုစရုိက္လက္နက္ျဖစ္ေစ၍၊ အျပစ္တရားအားမဆက္ၾက ႏွင့္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍အသက္ရွင္ေသာသူကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္အားကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္ၾက ေလာ့” (ေရာမ ၆း၁၃)ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဂလာတိ ၁၃း၂၈ “ခရစ္ေတာ္၌ယုဒလူမရွိ၊ ေဟလသ လူမရွိ၊ ကၽြန္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ေယာက်ၤားမရွိ၊ မိန္းမမရွိ၊ ထိုသခင္၌သင္တုိ႔အေပါင္းသည္တလံုးတ၀ တည္းျဖစ္ၾက၏” ကိုနားလည္ၾကပါေစ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာက စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဖာ္ျပခဲ့သနည္း။