မိသားစု၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


။ ခရစ္ယာန္မ်ားသေႏၶတားဆီးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သေႏၶ တားေဆး/ကိရိယာအသံုးျပဳသင့္သလား။?

ယံုၾကည္သူဖခင္မ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

ယံုၾကည္သူမိခင္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမိသားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ မည္သို႔ ဆံုးမရမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာထားသနည္း။?

ေကာင္းေသာမိဘမ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

ခရစ္ယာန္မိဘမ်ားက ေပ်ာက္ေသာသား (သို႔မဟုတ္သမီး)ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။?


မိသားစု၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား