ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမိသားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ မည္သို႔ ဆံုးမရမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမိသားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ မည္သို႔ ဆံုးမရမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာထားသနည္း။

အေျဖ:
သားသမီးမ်ားကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ဆံုးမျခင္းသည္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ သားသမီးမ်ားကို တင္ပါးမွလက္ဖ၀ါးျဖင့္ ႐ုိက္ကာအျပစ္ေပးျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအရ သြန္သင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု လူအခ်ိဳ႕က ေျပာတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ထိုသို႔ ဆံုးမျခင္းသည္ ေခတ္ေနာက္က်သည္။ မရုိက္ဘဲ အျပစ္ေပး ျခင္းသည္ ပိုၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာထားသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာက ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ဆံုးမျခင္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး၊ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္သည္။

နားလည္မႈမလႊဲပါႏွင့္။ ကေလးမ်ားကို ထုေခ်ကာ ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆိုရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ သားသမီးမ်ားအား အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ေစေသာအဆင့္အထိ ရုိက္ကာ ဆံုးမရန္မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာအရ သားသမီးမ်ားအား သင့္ေတာ္စြာ ရုိက္ျခင္း၊ ဆံုးမျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္သည္။ သူတုိ႔အား ပဲ့ျပင္ဆံုးမျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ကာဆံုးမရန္ က်မ္းခ်က္မ်ားစြာက ေထာက္ခံအားေပးသည္။ "သူငယ္ကို မဆံုးမဘဲမေနႏွင့္။ ႀကိမ္လံုးႏွင့္ရုိက္ေသာ္လည္း သူသ္ညမေသ။ ႀကိမ္လံုးႏွင့္ရုိက္၍ သူ၏အသက္၀ိညာဥ္ကို မရဏႏုိင္ငံမွ ကယ္ႏႈတ္ရမည္" (သုတၱံ ၂၃း၁၃-၁၄၊ ၁၃း၂၄၊ ၂၂း၁၅၊ ၂၀း၃၀ တုိ႔ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးက လူေကာင္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာအရာ သင္ယူရန္ ပိုၿပီး လြယ္ကူသည္။ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ဆံုးမျခင္းမရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၾကီးျပင္းလာေသာ အခါ သူပုန္မ်ားျဖစ္လာတတ္သည္။ ဥပေဒကို ရိုေသျခင္းမရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏စကားကိုလည္း ထားမေထာင္တတ္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဆံုးမပဲ့ျပင္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာလမ္းသို႔ ဆြဲေခၚသည္။ အမွားျပဳလုပ္ေသာအခါ ေနာင္တရန္ အားေပးသည္ (ဆာလံ ၉၄း၁၂၊ သုတၱံ ၁း၇၊ ၆း၂၃၊ ၁၂း၁၊ ၁၃း၁၊ ၁၅း၅၊ ေဟရွာယ ၃၈း၁၆၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၉)။

မွန္ကန္စြာ ဆံုးမႏုိင္ရန္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာနည္းလမ္းကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ မိဘမ်ားက ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိရမည္။ သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လမ္းညြန္ခ်က္ကို သုတၱံက်မ္းထဲမွာ ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ " ႀကိမ္လံုးႏွင့္ရုိက္ျခင္း၊ ႏႈတ္ႏွင့္ ဆံုးမျခင္းအားျဖင့္ ပညာတိုးပြားတတ္၏။ တတ္တုိင္းေနေစေသာ သူငယ္သည္ အမိကို အရွက္ခြဲတတ္၏" (သုတၱံ ၂၉း၁၅)။ ဤက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ သားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ဆံုးမျခင္းမျပဳေသာ သားသမီးမ်ားက မိဘမ်ားကို အရွက္ကြဲေစတတ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ကာ ဆံုးမျခင္းသည္ ကေလးမ်ားေကာင္းစားေစေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ မတရားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းအတြက္ မရုိက္ရပါ။ စိတ္ဆိုးၿပီး စိတ္ပ်က္မႈေၾကာင့္ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ သားသမီးမ်ား ကို မရုိက္ရပါ။

သားသမီးမ်ားကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ကာဆံုးမျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ျပဳျပင္ဆံုးမျခင္းျဖစ္သည္။ "ဆံုးမျခင္းမည္သည္ကား၊ ခံရစဥ္အခါ ၀မ္းေျမာက္စရာမထင္၊ ၀မ္းနည္းစရာထင္တတ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဆံုးမျခင္းကို ခံရ ေသာသူတုိ႔သည္၊ ေနာက္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ိဳးကို ခံရၾက၏" (ေဟၿဗဲ ၁၂း၁၁)။ ဘုရား သခင္၏ဆံုးမျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားႏွင့္သားသမီးအၾကားထိုေမတၱာကို ရွိသင့္သည္။ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ဆံုးမျခင္းသည္ အသားနာက်င္ေစဖို႕ရန္အတြက္သာ မဟုတ္ပါ။ သားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ဆံုးမၿပီးေနာက္ သူတုိ႔ကို မိဘမ်ားက သူတုိ႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ခ်က္ျခင္း သိေစရမည္။ ဆံုးမေသာအခ်ိန္သည္ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ဆံုးမသည္။ မိဘမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ားကို ထိုနည္းတူ ဆံုးမသင့္သည္။

ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ကာဆံုးမျခင္းကလြဲၿပီး သားသမီးမ်ားအား ဆံုးမမည့္အျခား "ေခတ္မီေသာ" နည္းလမ္းရွိသလား။ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ရုိက္ကာဆံုးမျခင္းသည္ သားသမီးအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းဟု အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာမိဘမ်ားက ၄င္းကို "ေခတ္မမီ"ဟု ယူဆၿပီး သားသမီးမ်ားထံမွ တစံုတခုကို ႏႈတ္ယူလွ်င္ သူတုိ႔၏အက်င့္စာရိတၱ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ပိုၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ထိုအရာသည္ မွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ မိဘမ်ားက သူတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိယ္က်င့္တရားတိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးမသြန္သင္ေသာ နည္းလမ္းအသစ္ ရွာေဖြသင့္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ၿပီး ဆံုးမျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးထားသည္။ သားသမီးမ်ားအား ဆံုးမရာတြင္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ သမၼာက်မ္းစာ လမ္းညြန္သည့္အတုိင္း ဆံုးမျခင္းသည္ ပိုၿပီး သူတုိ႔၏ဘ၀ကို တိုးတက္ ေျပာင္းေစပါသည္။

ဤေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခုမွာ အစိုးက သားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ဆံုးမျခင္းသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာဆံုးမျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ မိဘမ်ားက သူတို႔၏သားသမီးမ်ားအား အစိုးရထံ တုိင္ၾကားမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ႀကိမ္လံုးျဖင့္မဆံုးမဘဲ သူတုိ႔ကို ေခ်ာ့သိပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သားသမီးမ်ားကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ဆံုးမျခင္းကို အစုိးရက တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ မိဘမ်ား မည္သို႔ဆံုးမရမည္နည္း။ ေရာမ ၁၃း၁-၇ အရ မိဘမ်ားသည္ အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရမည္။ အစိုးရသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံရမည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမျခင္းသည္ သား သမီးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သားသမီးမ်ားအား မိသားစုမွ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ကာဆံုးမျခင္းသည္ အစုိးရအာဏာရွင္မ်ားထံအပ္ႏံွကာ ဆံုးမရန္ သားသမီးမ်ားအား ေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္းထက္ပိုေကာင္းသည္။

ဧဖက္ ၆း၄ထဲတြင္ သားသမီးမ်ားကို ၀မ္းမနည္းေစရန္ ဖခင္မ်ားကို တုိက္တြန္းထားသည္။ သူတုိ႔ကို ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကီးျပင္းေစရမည္ ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားအား "ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးမျခင္း" ထဲတြင္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ ပဲ့ျပင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ရုိက္ကာဆံုးမျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမိသားသမီးမ်ားအား ႀကိမ္လံုးျဖင့္ မည္သို႔ ဆံုးမရမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာထားသနည္း။