ယံုၾကည္သူမိခင္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ယံုၾကည္သူမိခင္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
မိခင္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးက႑ာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က မိခင္မ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမိခင္တစ္ဦးသည္ သူမ၏သားသမီးမ်ာကို ခ်စ္ရမည္ (တိတု ၂း၄-၅)။ ထိုိသု႔ိခ်စ္လွ်င္ သူမက ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ႏွင့္ သူမသယ္ေဆာင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္၏နာမေတာ္ကို ႐ံႈ႕မဲ့ေစမည္မဟုတ္ပါ။

သားသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ဆုေက်းဇူးတစ္ခု ျဖစ္သည္ (ဆာလံ ၁၂၇း၃-၅)။ တိတု ၂း၄ ထဲတြင္ မိခင္မ်ားက သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားအေပၚထားရွိေသာ ေမတၱာကို ဂရိစကားလံုးျဖင့္ philoteknos ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ "မိခင္ေမတၱာ"ကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစကားလံုး၏ေဖာ္ျပလုိေသာအရာမွာ သားသမီးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ ထိန္းျခင္း၊ ျပဳစုျခင္း၊ ယုယစြာေပြ႕ဖက္ျခင္း၊ သူတုိ႔၏လုိအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္ထံမွရရွိေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားအျဖစ္ သားသမီးမ်ားအား ယုယစြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ယံုၾကည္သူမိခင္မ်ားအတြက္ ပညတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

အခ်ိန္တုိင္းေစာင့္ထိန္းရမည္- ေန႔ညမျပတ္ ျပဳစုေစာင့္ထိန္းရမည္ (တရားေဟာရာ ၆း၆-၇)

အခ်ိန္ေပးရမည္- အျပန္အလွန္ေဆာ့ကစားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေတြးေတာျခင္း၊ အတူတူေနထုိင္ျခင္း ရွိရမည္ (ဧဖက္ ၆း၄)။

ဆံုးမသြန္သင္ရမည္- ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ေလာကအရာမ်ားကို သြန္သင္ရမည္ (ဆာလံ ၇၈း၅-၆၊ တရားေဟာရာ ၄း၁၀၊ ဧဖက္ ၆း၄)။

သင္ၾကားေပးရမည္- ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကူညီၿပီး သူတုိ႔၏အစြမ္းအစမ်ားတိုးတက္ေစကာ သူတုိ႔၏အားသာခ်က္ မ်ား(သုတၱံ ၂၂း၆) ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို သိရွိရမည္ (ေရာမ ၁၂း၃-၈ ႏွင့္ ၁ေကာ ၁၂)။

စည္းကမ္းျဖင့္ သြန္သင္ျခင္းရွိရမည္- ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို အဆက္မျပတ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ခုိင္ခံစြာ သြန္သင္ရမည္ (ဧဖက္ ၆း၄၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၅-၁၁၊ သုတၱံ ၁၃း၂၄၊ ၁၉း၁၈၊ ၂၂း၁၅၊ ၂၃း၁၃-၁၄၊ ၂၉း၁၅-၁၇)။

ေကၽြးေမြးသြန္သင္ျခင္း ျပဳရမည္- စကားေျပာပံုေျပာနည္း၊ စိတ္ဓါတ္ခုိင္ခ့ံျခင္း၊ ခြင့္လြတ္တတ္ျခင္း၊ စြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို သြန္သင္ရမည္ (တိတု ၂း၄၊ ၂တိ ၁း၇၊ ဧဖက္ ၄း၂၉-၃၂၊ ၅း၁-၂၊ ဂလာတိ ၅း၂၂၊ ၁ေပ ၃း၈-၉)။

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို သင္ၾကားေပးျခင္း ရွိရမည္- ေျပာသည့္အတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဘုရားတရားကို သိရွိ ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းမ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးရမည္ (တရားေဟာရာ ၄း၉၊ ၁၅၊ ၂၃၊ သုတၱံ ၁၀း၉၊ ၁၁း၃၊ ဆာလံ ၃၇း၁၈၊ ၃၇)။

မိန္းမအားလံုးသည္ မိခင္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ မသြန္သင္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ မိခင္မ်ားျဖစ္လာရန္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးေသာမိန္းမအားလံုးသည္ သူတုိ႔၏တာ၀န္ကို အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာျ္ပထားသည္။ မိခင္မ်ား သည္ သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားဘ၀မ်ားထဲမွာ အေရးႀကီးေသာ က႑ရွိသည္။ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ ၿငီးေငြ႕စရာ၊ ၀မ္းနည္း စရာေကာင္းေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိခင္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားကို လြယ္ၿပီး၊ သားသမီးမ်ားအား ကေလးဘ၀မွ ျပဳစုေစာင့္ထိန္းေကၽြးေမြးသည့္နည္းတူ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားဘ၀ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ကေလးမ်ား ငယ္ရြယ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လူငယ္ဘ၀တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၾကီးလာေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ မိခင္မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ မိခင္တစ္ဦး၏အခန္းက႑သည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရမည္။ ခ်စ္ျခင္း၊ ျပဳစုျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ခြန္အားေပးျခင္းတုိ႔သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ယံုၾကည္သူမိခင္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။