ေကာင္းေသာမိဘမ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ေကာင္းေသာမိဘမ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
မိဘအျဖစ္သားသမီးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ ခက္ခဲၿပီး စြန္႔စားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အႀကီးမားဆံုး ေသာ ဆုလဒ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရမည့္အရာလည္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိသားသမီးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏လူမ်ားျဖစ္လာရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းနည္းလမ္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမဦးဆံုးကၽြနု္ပ္တုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္သမၼာတရားကို သြန္သင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းႏွင့္အတူ၊ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားအေပၚ မိမိကိုယ္ကို လုိက္နာဆက္ကပ္ျခင္းအားျဖင့္ စံနမူနာျပသကာ သားသမီးမ်ားအား ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၇-၉ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပညတ္ေတာ္ကို သတိထားရမည္။ ဤစာေစာင္က ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းသေဘာသဘ၀ကို အထူးျပဳထား သည္။ ၄င္းကို အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ လမ္း၌ျဖစ္ေစ၊ ညအခ်ိန္မွာျဖစ္ေစ၊ ေန႔အခ်ိန္မွာျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အိမ္ေထာင္မိသားစု၏အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ သမၼာတရားျဖစ္ေစရမည္။ ဤပညတ္ေတာ္မ်ား၏အေျခခံသေဘာတရားအတုိင္းလုိက္ေလွ်ာက္ၿပီး မိမိသားသမီးမ်ားအား ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ ျခင္းအေၾကာင္း အၿမဲတမ္းသြန္သင္ရမည္။ တနဂၤေႏြေန႔မနက္ႏွင့္ ညအခ်ိန္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားအတြက္သာ မသြန္သင္ သင့္ပါ။

ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းအားျဖင့္ သားသမီးမ်ားက သင္ခန္းစာမ်ားစြာ သင္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အက်င့္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ မ်ားစြာ သင္ယူတတ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ သတိျပဳရမည္။ ပထမ ဦးဆံုး ဘုရားသခင္၏အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုးတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္ ရိုေသကာ ဆက္ကပ္ျခင္းရွိရမည္ (ဧဖက္ ၅း၂၁)။ ဘုရားသခင္က ကၽြနု္ပ္တို႔လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ "ေယာက်္ား၏ေခါင္းကား၊ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ မိန္းမ၏ေခါင္းကား ေယာက်္ားျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ေခါင္းကား ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို၄င္း သင္တုိ႔သိမွတ္ေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏" (၁ေကာ ၁၁း၃)။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ေအာက္မွာမရွိသည္ကို၄င္း၊ မိန္းမသည္လည္း ေယာက်္ား ေအာက္မွာမရွိသည္ကို၄င္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမိန္႔အာဏာကို နာခံမႈမရွိဘဲ စနစ္တက်မရွိႏုိင္သည္ကို ဘုရားသခင္က သိသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ ေယာက်္ားသည္လည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ သည့္နည္းတူ မိမိကုိယ္ကို ခ်စ္သလို ကိုယ္မိန္းမကို ခ်စ္ရမည္ (ဧဖက္ ၅း၂၅-၂၉)။

ဤေမတၱာျဖင့္ဦးေဆာင္းမႈမွာ မိန္းမသည္ သူမ၏ခင္ပြန္းအုပ္စိုးမႈကို နာခံရန္ ခက္ခဲသည္ (ဧဖက္ ၅း၂၄၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၈)။ မိန္းမ၏အဓိကတာ၀န္မွာ ေယာက္်ားကိုခ်စ္ရန္ႏွင့္ ရိုေသရန္၊ ပညာႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္းအားျဖင့္ရွင္သန္ရန္ ၊ မိမိအိမ္ကို ျပဳစုေစာင့္ထိန္းရန္ ျဖစ္ည္ (တိတု ၂း၄-၅)။ မိန္းမမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ထိန္းရန္ တာ၀န္ ပိုရွိသျခင့္ သူတုိ႔သည္ ေယာက္်ားမ်ားထက္ သဘာ၀အားျဖင့္ ပိုၿပီး ျပဳစုေစာင့္ထိန္းတတ္ၾကသည္။

ဆံုးမျခင္းႏွင့္လမ္းညြန္ျခင္းတုိ႔သည္ ျပဳစုေစာင့္ထိန္းျခင္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုတၱံ ၁၃း၂၄ က "ႀကိမ္လံုးကို မသံုးေသာသူသည္ မိမိသားကို မုန္းရာသို႔ ေရာက္၏။ သားကိုခ်စ္ေသာသူမူကား၊ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ဆံုးမတတ္၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆံုးမမႈေအာက္မွ မၾကီးျပင္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အထီးက်န္ဘ၀ကိုခံစားၿပီး လူေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သူတုိ႔သည္ လမ္းျပမႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းမႈ၌ အားနည္းေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ပုန္ကန္ ထၾကြတတ္ၾကၿပီး အစိုးရဥပေဒျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ျဖစ္ေစ ရိုေသျခင္းမရွိတတ္ၾကပါ။ "ေျမာ္လင့္စရာရွိစဥ္ အခါ၊ ကိုယ္သားကို ဆံုးမေလာ့။ သူကို အက်ိဳးနည္းေအာင္ သနည္းေသာစိတ္မရွိေစႏွင့္" (သုတၱံ ၁၉း၁၈)။ ထိုနည္းတူ၊ ဆံုးမျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ညီတူညီမွ် ျဖစ္ေစရမည္။ မဟုတ္ဠဆင္ သ ူတုိ႔သည္ နာက်ည္းမႈ၊ အားနည္းမႈ၊ ပုန္ကန္မႈ ျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာႏုိင္သည္ (ေကာေလာသဲ ၃း၂၁)။ ဆံုးမျခင္းကို ခံရစဥ္ နာက်ည္းသည္ဟု ဘုရားသခင္က အသိအမွတ္ျပဳ သည္ (ေဟၿဗဲ ၁၂း၁၁)။ သို႔ေသာ္ ဆံုးမျခင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။ "အဘတုိ႔၊ ကိုယ္ သားသမီးကို စိတ္ဆိုးေစျခင္းငွါ မျပဳၾကႏွင့္။ သခင္ဘုရား၏အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေကၽြးေမြးေလာ့" (ဧဖက္ ၆း၄)။

သားသမီးမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလမွာ အသင္းေတာ္သို႔ျဖစ္ေစ၊ သာသနာလုပ္ငန္းသို႔ျဖစ္ေစ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေစျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ပံုမွန္တက္ေရာက္ေစပါ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)။ သင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာေၾကာင္း သူတုိ႔ကို ျမင္ေတြ႕ေစပါ။ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာပါ။ သူတုိ႔သိရိွသည့္ အတုိင္း ေလာကအရာမ်ားကိုလည္း ခံုမင္ေဆြးေႏြးပါ။ ေန႕စဥ္ဘ၀မွာ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္အေၾကာင္းကို သြန္သင္ပါ။ "သူ ငယ္သြားရာလမ္း၀၌ ဆံုးမသြန္သင္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ အိုေသာအခါ ထိုလမ္းမွမလြဲ၊ လုိက္သြားလိမ့္မည္" (သုတံၱ ၂၂း၆)။ ေကာင္းေသာမိဘျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏စကားကိုနာခံျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းစံနမူနာကို သားသမီးမ်ား အားျပသကာ သူတုိ႔ကို လုိက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးထြားေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေကာင္းေသာမိဘမ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။