ခရစ္ယာန္မိဘမ်ားက ေပ်ာက္ေသာသား (သို႔မဟုတ္သမီး)ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မိဘမ်ားက ေပ်ာက္ေသာသား (သို႔မဟုတ္သမီး)ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။

အေျဖ:
လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂ ထဲတြင္ ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ မိဘျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အတုိင္း လုိက္နာမႈမရွိ ဆန္႕က်င္ဘက္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ သားသမီးမ်ားအေပၚ တုံ႕ျပန္မႈနွင့္ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳႏုိင္ရန္ ယံုၾကည္သူ မိဘမ်ားက လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရမည့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သားသမီးမ်ားသည္ လူပ်ိဳဘ၀ ေရာက္လာေသာအခါ မိဘမ်ား၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွာမရွိေတာ့သည္ကို မိဘမ်ားက မွတ္ထားရမည္။

ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းထဲတြင္ သားငယ္က သူပိုင္ဆုိင္မည့္အေမြအားလံုးယူၿပီး ေ၀းလံေသာႏုိင္ငံသို႔ထြက္သြားကာ သံုးျဖဳန္းခဲ့သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေပ်ာက္ေသာသားကဲ့သို႔အသက္ရွင္ျခင္းသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ဦးသည္ ခရစ္ေတာ္အား ယံုၾကည္လက္ခံေၾကာင္း တစ္ႀကိမ္ဖြင့္ဟေျပာဆိုေသာ အခါ ဤသားငယ္အား "ေပ်ာက္ေသာသား"ဟု ေခၚႏုိင္သည္။ ဤစကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္မွာ "သူ၏ပုိင္ဆုိင္မႈအားလံုး ကို မဆင္ျခင္၊ ႏွေျမာေသာစိတ္မရွိဘဲ သံုးျဖဳန္းေသာသူ" ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကေလးတစ္ဦးသည္ အိမ္မွထြက္သြားၿပီး သူ၏မိဘမ်ားထားေပးေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာအေမြအားလံုးကို သံုးျဖဳန္းေသာသူအတြက္ ေဖာ္ျပေပးရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ထိုကေလးငယ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာသူျဖစ္သည့္နည္းတူ၊ သူက ျပဳစုေစာင့္ထိန္းမႈ၊ ဆံုးမသြန္သင္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဂရုစုိက္ျပဳစုျခင္းမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုး ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳျခင္း သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏အုပ္စိုးမႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ပံုျပင္ထဲ၌ရွိေသာ ဖခင္က သူ႔သားငယ္ျပန္လည္မည္ကို အၿမဲတမ္းေျမာ္လင့္ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့သည္ကို မွတ္ထားပါ။ သူ႕သားကို ကာကြယ္ရန္ သူ႕ေနာက္သို႔ တေကာက္ေကာက္မလုိက္လာပါ။ ဤမိဘမ်ားက သစၥာရွိစြာျဖင့္ အိမ္မွ ဆုေတာင္းရင္း ေစာင့္ ေမွ်ာ္ခဲ့သည္။ ထိုသားျပန္လာသည္ကို အေ၀းမွလွမ္းျမင္ေသာအခါ သူတုိ႔က ထိုသားငယ္အား သြားႀကိဳရန္အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၿပီး သြားႀကိဳရန္ အလွ်င္တေဆာေျပးသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သားသမီးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ေရာက္ၿပီဟုဆိုကာ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ အိမ္မွထြက္သြားလိုလွ်င္ မိဘမ်ားက သူတုိ႔ကို ထြက္ခြင့္ျပဳရမည္။ မိဘမ်ားက သူတုိ႔ေနာက္သို႔မလုိက္သင့္ပါ။ သူတုိ႔ျပန္လာေစႏုိင္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ မျပဳလုပ္ရပါ။ မိဘမ်ားသည္ အိမ္မွာေနၿပီး ဆုေတာင္းကာ ေနာင္တတရားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းကာ သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ား အိမ္သို႔ ျပန္လာ ျခင္းကို ဆုေတာင္းၿပီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည္။ ထိုအခ်ိန္မေရာက္မီ မိဘမ်ားက ေအးေအးေဆးေဆးေနရမည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ သူတုိ႔ကိုလည္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ (၁ေပ ၄း၁၅)။

သားသမီးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္တရား၀င္ေရာက္လာေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌သား ေနၿပီး အစိုးရအမိန္႔ကို နာခံရမည္ ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁၃း၁-၇)။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေပ်ာက္ဆံုးေသာသားမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံသို႔ျပန္လာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခ်ိန္ထိ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည္။ ဘုရားသခင္က အသိတရားရရွိရန္ စိတ္ပ်က္ႏံုျခာဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ကို ေပးတတ္သည္။ ထိုအရာအေပၚ လူတုိင္းက မွန္ကန္စြာ တံု႔ျပန္မႈျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ့္သားသမီးမ်ားကို မကယ္တင္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္ကသာ ကယ္တင္ႏုိင္သည္။ အခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္မွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၿပီး ဆုေတာင္းကာ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ထဲမွာ အရာအားလံုးအပ္ႏွံရမည္။ ဤအရာသည္ နာက်ည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ေသာအခါ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းရရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိသားသမီးမ်ားအေပၚ တရားမစီရင္ႏုိင္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းကသာ တရားစီရင္ႏုိင္သည္။ "ေျမႀကီးတျပင္လံုးတရားစီရင္ေသာသူမွာ ဘုရားသခင္ပင္ ျဖစ္သည္" (ကမၻာ ၁၈း၂၅(ခ))ဟု ခြန္အားယူႏုိင္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မိဘမ်ားက ေပ်ာက္ေသာသား (သို႔မဟုတ္သမီး)ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။