။ ခရစ္ယာန္မ်ားသေႏၶတားဆီးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သေႏၶ တားေဆး/ကိရိယာအသံုးျပဳသင့္သလား။


ေမးခြန္း: ။ ခရစ္ယာန္မ်ားသေႏၶတားဆီးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သေႏၶ တားေဆး/ကိရိယာအသံုးျပဳသင့္သလား။

အေျဖ:
ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားကို "မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြား" (ကမၻာ ၁း၂၈)ၾကရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္တုိင္ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားထြန္းကားၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုမွာ ယခု သားသမီးမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခု၊ ၀န္ပိုး၀န္ထုတ္တစ္ခုအျဖစ္ ခံယူျခင္း ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအတြက္ လူေတြကို စိတ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစ ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤခံယူခ်က္ေၾကာင့္ လင္မယားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သေႏၶတားေဆးကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သေႏၶတားေဆးကို အတၱသေဘာေၾကာင့္အသံုးျပဳေသာ္လည္း သားသမီးထြန္းကားႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္္ေပးေသာ ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပထားသည္ (ကမၻာ ၄း၁၊ ကမၻာ ၃၃း၅)။ သားသမီးမ်ား သည္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ အေမြဥစၥာတစ္ခုျဖစ္သည္ (ဆာလံ ၁၂၇း၃-၅)။ သားသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ ေသာ ဆုေက်းဇူးတစ္ခုျဖစ္သည္ (လုကာ ၁း၄၂)။ သားသမီးမ်ားသည္ အသက္ႀကီးေသာသူမ်ားအတြက္ ေပါင္းသရဖူတစ္ခု ျဖစ္သည္ (သုတၱံ၁၇း၆)။ဘုရားသခင္က အၿမံဳမတို႔အား သားသမီးထြန္းကားေစခဲ့သည္ (ဆာလံ ၁၁၃း၉၊ ကမၻာ ၂၁း၁-၃၊ ၂၅း၂၁-၂၂၊ ၂၅း၂၁-၂၂၊ ၃၀း၁-၂၊ ၁ရာ ၁း၆-၈၊ လုကာ ၁း၇၊ ၂၄-၂၅)။ ဘုရားသခင္က ၀မ္းဗုိက္ထဲမွာ သားသမီးထြန္းကား ေစသည္ (ဆာလံ ၁၃၉း၁၃-၁၆)။ ဘုရားသခင္က ကေလးသူငယ္မ်ားအား သူတုိ႔မဖြားမီ သိရွိသည္ (ေယရမိ ၁း၅၊ ဂလာတိ ၁း၁၅)။

အထူးသျဖင့္ ကေလးတားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းကို ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၃၈ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယုဒ၏သားမ်ား ဧရႏွင့္ ၾသနန္တို႔မွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ဧရက တာမာႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဆိုးသြမ္း သျဖင့္ ဘုရားသခင္က သူ႕ကို သတ္ခဲ့သည္။ တာမာသည္ ခင္ပြန္းမရွိ၊ သားသမီးလည္းမရွိေတာ့ပါ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၅း၅-၆၌ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ၀ိသားမ်ားႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္အိမ္ေထာင္ျပဳခ်က္အရ တာမာသည္ ဧရ၏ညီ ၾသနန္ႏွင့္ တဖန္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ ၾသနန္သည္ သူအစ္ကို ကုိယ္စားသားသမီးရရွိကာ သူ၏အေမြကို မခြဲေပးလိုသျဖင့္ ကေလးတားျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ကမၻာ ၃၈း၁၀ ထဲတြင္ "ထိုအမႈကို ထာ၀ရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မ မ ူေသာေၾကာင့္ ၾသနန္ကိုလည္း ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၾသနန္၏စိတ္ထားသည္ အတၱဆန္ခဲ့သည္။ သူက သူ၏ကာမေပ်ာ္ေမြ႕ရန္အတြက္သာ တာမာကို သံုးစားခဲ့သည္။ တာမာသည္ ကေလးေမြးဖြားၿပီး ေသဆံုးေသာ သူ႕အစ္ကိုအတြက္ အေမြဆက္ခံမည့္ကေလးမေမြးဖြားရန္ သူျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္က ဘုရားသခင္သည္ ကေလး တားေဆးအသံုးျပဳျခင္းကို မေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပုိဒ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္က ၾသနန္ကို သတ္ျခင္းအေၾကာင္းသည္ ကေလးတားေဆးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သူအသတ္ခံ ရျခင္းသည္ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈေနာက္ကြယ္မွာရွိေသာ ၾသနန္၏အတၱေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္က ကေလးသူငယ္မ်ားျမင္ေတြ႕သည့္အတုိင္း ျမင္ေတြ႕ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ေလာကလူမ်ားမ်ားကဲ့သို႔ ျမင္ေတြ႕ရန္မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ကေလးတားေဆးအသံုးျပဳျခင္းကို မတားခဲ့ပါ။ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ က ေလးတားေဆး/ကိရိယာကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္မရွိရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကေလးတား ေဆးအသံုးျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၾသနန္အေၾကာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သင္ယူသည့္အတုိင္း အမွားအမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ကေလး တားေဆးအသံုးျပဳျခင္း၏ေနာက္ကြယ္မွာ အႀကံအစည္တစ္ခုရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းအတြက္ ကေလးတားေဆး/ကိရိယာကို အသံုးျပဳလွ်င္ မွားသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ေငြေၾကးကိစၥ၌ျဖစ္ေစ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ျဖစ္ေစ ရင့္က်က္ေသာအခါမွသာ ကေလးရရွိရန္ရည္ရြယ္၍ ကေလးတားေဆးကို ခဏအတြက္အသံုးျပဳ လွ်င္ အခ်ိန္တစ္ခုအတြက္ ကေလးတားဆီးျခင္းသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ သူတုိ႔၏စိတ္ထားေပၚမွာ အားလံုး မူတည္သည္။

သားသမီး ရရွိျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက အၿမဲတမ္းေဖာ္ျပထားသည္။ လင္မယားႏွစ္ ေယာက္တုိ႔သည္ သားသမီးထြန္းကားရန္ သမၼာက်မ္းစာက ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သားသမီးမထြန္းကားျခင္းသည္ ဆိုးေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ သားသမီးမရခ်င္ေသာသူမရွိဟု ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုနည္းတူ၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္တစ္ခုအတြက္ ကေလးတားေဆး/ကိရိယာကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေသာ လင္မယားႏွစ္ဦးစလံုးတုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုရွာေဖြ၍ သားသမီးမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ သားသမီးမည္မွ်ရရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရေပမည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
။ ခရစ္ယာန္မ်ားသေႏၶတားဆီးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သေႏၶ တားေဆး/ကိရိယာအသံုးျပဳသင့္သလား။