ယံုၾကည္သူဖခင္မ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ယံုၾကည္သူဖခင္မ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ အႀကီးမ်ားဆံုးေသာ ပညတ္ေတာ္မွာ "သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့" (တရားေဟာရာ ၆း၅) ျဖစ္သည္။ အခန္းငယ္ ၂ ကိုျပန္ဖတ္လွ်င္ "ငါ ေပးထားေသာ ပညတ္တရားေတာ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို တသက္လံုးေစာင့္ေလွ်ာက္မည္အေၾကာင္းႏွင့္သင္တုိ႔၏အသက္တာရွည္ေစ မည္အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔သြား၍ ၀င္စားလတံ့ေသာျပည္၌ က်င့္ဘို႕ရာ သင္တုိ႔အား ငါသြန္သင္စိမ့္ောငွာ၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသ ခင္ထာ၀ရဘုရားမွာထားေတာ္မူေသာစီရင္ထံုးဖြဲ႕ခ်က္ ပညတ္တရား"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားေဟာရာ ၆း၅ ေနာက္ပိုင္း ဖတ္လွ်င္ "ယေန႔ ငါမွာထားေသာ စကားကို ႏွလံုးသြင္းရမည္။ ထိုစကားကို သင္၏သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍ သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထိုင္လ်က္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌ သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္လ်က္၊ ထလ်က္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုစကားကို ေျပာရမည္"(အခန္းငယ္ ၆-၇)ဟု ေတြ႕ရသည္။

ဖခင္မ်ားက သားသမီးမ်ားအား ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ တိုးတက္ႀကီးထြားႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ လမ္းညြန္ျခင္း၌ ႏွစ္ေထာင္းအားရမႈရရွိရန္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား၏သမုိင္းက သိေစ သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံေသာဖခင္မ်ားက သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္လမ္းျပၾကသည္။ ဤအရာက သုတၱံ ၂၂း၆ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ "သူငယ္သြားရာလမ္း၀၌ ဆံုးမသြန္သင္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ အိုေသာအခါ ထိုလမ္းမွ မလြဲ၊ လုိက္သြားလိမ့္မည္"ဟူေသာအရာကို သိေစသည္။ "ဆံုးမသြန္သင္"ႏုိင္ရန္ မိဘမ်ားက ေရွးဦးစြာ သားသမီးမ်ားကို ေမြးဖြားရမည္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အရင္ဦးဆံုး ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို သင္တန္းမွာ သားသမီးမ်ားသည္ သူတို႔ဘ၀အတြက္ အသက္ရွင္ေသာနည္းလမ္းကို တိက်စြာ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားအား ငယ္စဥ္ဘ၀မွ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဧဖက္ ၆း၄ ထဲတြင္ ဖခင္မ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ "အဘတုိ႔၊ ကုိယ္သားသမီးကို စိတ္ဆိုးေစျခင္းငွါ မျပဳၾကႏွင့္။ သခင္ဘုရား၏အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္းကိုျပဳလ်က္ ေကၽြးေမြးၾကေလာ့။" ဤက်မ္းပုိဒ္၏ေဖာ္ျပလိုေသာအရာမွာ ဖခင္မ်ားက သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားအား ၾကမ္းတမ္းစြာဆံုးမျခင္း၊ မတရားသျဖင့္သြန္သင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာလုိက္၍ဆံုးမျခင္း၊ မေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ အာဏာရွိျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆံုးမလွ်င္ သူသည္ မိမိႏွလံုးသားထဲမွာ စရုိက္ၾကမ္းကိုသား ထားရွိလိမ့္မည္။ "စိတ္ဆိုးေစျခင္းငွါ" ၏အဓိပၸါယ္မွာ "နာက်င္ေစျခင္း၊ စိတ္ကတိကေအာင့္ျဖစ္ေစျခင္း၊ မမွန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္ျခင္း" ျဖစ္သည္။ မွား ယြင္းေသာစိတ္ထားႏွင့္ မွားယြင္းေသာ နည္းစနစ္မ်ား- ၾကမ္းတမ္းျပဳျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္း၊ ဇြတ္လုပ္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ မတရားတားဆီးျခင္း၊ အတၱသေဘာျဖင့္အာဏာရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ မေကာင္းေသာအက်င့္မ်ားျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္။ ခင္မင္တြယ္တာမႈေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ စင္ၾကယ္ျခင္း၌ စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏မိဘမ်ားအား ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္ဟု မထင္တတ္ၾကပါ။ လိမၼာေသာမိဘမ်ားက သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားအား ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းအားျဖင့္ နာခံျခင္းကို ျပဳစုေပးႏုိင္သည္။

ဧဖက္ ၆း၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေကာင္းပုိင္းသည္ ကေလးမ်ားနားလည္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ လမ္းညြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ကို ပညာေပးရမည္။ ႀကီးထြားေစရမည္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းမ်ားေျပာၾကားျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းအား ျဖင့္ သူတုိ႔၏ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းျဖင့္ ျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။ "အႀကံျပဳျခင္း" စကားလံုးသည္ ကေလးမ်ားအား အမွားမ်ား(ျပဳျပင္ေပးျခင္း)ႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား(လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား) ကို သိေစျခင္း ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္သူဖခင္တစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္၏လက္ထဲမွာ အသံုးေတာ္ခံေသာ တန္ဆာပလာ ျဖစ္သည္။ လမ္းညြန္မႈႏွင့္ စည္းကမ္းျဖင့္ ဆံုးမသြန္သင္မႈမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ နည္းလမ္းအတုိင္းျဖစ္ရမည္။ သို႔မွသာ ကေလးမ်ား၏စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားထဲမွာ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔အာဏာက ေနရာယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလာက ဖခင္ တစ္ဦးက သားသမီးမ်ားကို သမၼာတရားႏွင့္တာ၀န္မ်ားပုိင္ဆုိင္ရန္ ဆံုးမေသာအခါ သူတုိ႔သည္ အာဏာအရွိဆံုးေသာ သူမ်ားအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကို မထင္မွတ္သင့္ပါ။ ဘုရားသခင္အား ဆရာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ခံယူျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈအရာအားလံုး၌ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပညာေရးပန္းတုိင္းမ်ား ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေစေသာအရာ ျဖစ္သည္။

Martin Luther က "ကေလးမ်ားေကာင္းေသာအရာျပဳလုပ္ေသာအခါ ပန္းသီးတစ္လံုးဆုခ်ရန္ ေဘးနားမွာ သိမ္းထားပါ"ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ စည္းကမ္းျဖင့္ ျပဳစုျခင္းကို သတိခ်ပ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္ျခင္းအာျဖင့္ မစဥ္မျပတ္ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း၊ စည္းကမ္းျဖင့္ေစာင့္ထိန္းျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အႀကံျပဳျခင္း၊ အျပစ္ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ခြန္အားေပးျခင္းတုိ႔သည္ "အႀကံျပဳဆံုးမျခင္း" ၏မ႑ိဳင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆံုးမလမ္းညြန္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ထံမွ လာသည္။ ခရစ္ယာန္အေတြ႔အႀကံဳေက်ာင္းမွ သင္ယူႏုိင္သည္။ မိဘမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ဖခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ား၏လမ္းညြန္ မႈေအာက္တြင္ မိခင္မ်ားက ကေလးမ်ားကို ဆံုးမရမည္။ ခရစ္ယာန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဟူသည္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ား အား ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း၊ မိဘမ်ား၏အမိန္႔ကို နာခံေလးျမတ္ျခင္း၊ ခရစ္ယာန္စံခ်ိန္ကိုသိရွိျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ႀကီးျပင္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။

"ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳစုျခင္းအလိုငွါ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပ ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကို သြန္သင္ျခင္း၊ ေက်းဇူးမ်ားကို ျပဳတတ္၏" (၁တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ဖခင္တစ္ဦး၏ အဓိကတာ၀န္မွာ သူ၏သားသမီးမ်ားအား ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ သြန္သင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားကို အသံုးျပဳၿပီး သြန္သင္ေသာ နည္းစနစ္မွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ဖခင္းသည္ သစၥာရွိရွိ သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္ ေသာအခါ ကေလးသူငယ္မ်ားက သူတုိ႔၏ဘ၀မွာ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ မႈတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔သြားေလရာရာ၌ျဖစ္ေစ သင္ယူသိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ယံုၾကည္သူဖခင္မ်ားအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။