မွားယြင္းခံယူခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာ၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။?

လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သလား။?

ဘုရားမဲ့၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။?

လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ညီညႊတ္သလား။?

က်မ္းစာပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကသနည္း။?

ေအာင္ျမင္ေသာ သတင္းေကာင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?


မွားယြင္းခံယူခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား