လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ညီညႊတ္သလား။


ေမးခြန္း: လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ညီညႊတ္သလား။

အေျဖ:
လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းသည္ ကမၻာေပၚမွာရွိေသာလူသားအားလံုးတစ္ေယာက္မက်န္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းကို စြဲကိုင္သူ မ်ားစြာရွိၿပီး လူသားအားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္စားၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ငရဲမီးအုိင္ထဲမွာ တသက္လံုးဆင္းရဲဒုကၡခံရမည္ ေတြးေတာျခင္းက သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္အခ်ိဳ႕မ်ားကို ျငင္းပယ္ထားသည္။ သူတို႔က ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္ကို အလြန္အကၽြံ အထူးျပဳထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ႏွင့္ တရားမွ်သမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားလံုးအေပၚ ဂရုဏာတရားရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ငရဲမီးအုိင္မွာ ထာ၀ရေနရမည္ဟု သြန္သင္ထားသည္။

ပထမေနျဖင့္၊ ကယ္တင္ျခင္းမရရွိေသာသူမ်ားသည္ ငရဲမီးအုိင္မွာ ထာ၀ရေနရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ထာ၀ရေနသလို ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာ သူမ်ားသည္ ငရဲထဲမွာ ထာ၀ရေနရမည္ဟု သခင္ေယရႈကိုယ္တုိင္က ေျပာခဲ့သည္။ မႆဲ ၂၅း၄၆ထဲတြင္ "ထိုသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရအျပစ္ဒဏ္ခံရာသို႔၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔မူကား၊ ထာ၀ရအသက္ရွင္ရာသို႔၄င္း၊ သြားရၾကလတ့ံဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္အရ၊ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူမ်ား၏ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ေနသည့္ကာလပတ္လံုးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ငရဲထဲသို႔ ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈကိုယ္တုိင္က ထာ၀ရ ေနရမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ မႆဲ ၂၅း၄၁ ႏွင့္ မာကု ၉း၄၄ ထဲတြင္ ငရဲမီးအုိင္သည္ "ထာ၀ရမီးအုိင္" ႏွင့္ "လံုး၀မျငိမ္းသတ္ ႏုိင္ေသာမီးအုိင္"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤမျင္ိမ္းႏိုင္ေသာမီးအုိင္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္နည္း။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူမ်ားက လမ္းအားလံုး- ဘာသာတရားအားလံုးႏွင့္ယံုၾကည္မႈအားလံုး တုိ႔က ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္ဟု ယံုၾကည္ၾက သည္။ သူတုိပက ဘုရားသခင္သည္ ေမတၱာတရားႏွင့္၄င္း၊ ဂရုဏာတရားႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုသျဖင့္ လူသားအားလံုး ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေမတၱာ၊ဂရုဏာေတာ္ႏွင့္အမွန္ ျပည့္စံုသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူက တပါးတည္းေသာသားေတာ္သခင္ေယရႈကို ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အတြက္ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံရန္ ဤေလာက သို႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔၀င္ေရာက္ႏုိင္ေသာ တံခါးျဖစ္သည္။ တမန္ ၄း၁၂ က "ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတုိ႔ကို ကယ္တင္ႏုိင္ေသာ နာမတစံတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတရုသည္ ထိုသူတုိ႔အား ျမြက္ဆို၏" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ "ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရား သခင္ႏွင့္လူတုိ႔၏စပ္ၾကားမွာ၊ လူျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာ အာမခံတဦးတည္းရွိ၏" (၁တိ ၂း၅)။ ေယာဟန္ ၁၄း၆ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈက "ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ အဘယ္သူမွ်မေရာက္ရ"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယာဟန္ ၃း၁၆ ထဲတြင္ "ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ေလာကီသားတုိ႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို မေရြးလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု မွ်မရွိေတာ့ပါ(ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ၁၈၊ ၃၆)။

ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားအရ လူသားအားလံုးအလိုအေလ်ာက္ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္း ယံုၾကည္ခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိပါ။ လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းအလုိအေလ်ာက္ရရွိျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ သည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သည္းခံခြင့္လြတ္ျခင္းမရွိ "အျမင္က်ဥ္း"သည္ဟု စြက္စြဲၾကသည္။ ဤစကားမ်ားသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ေျပာခဲ့ေသာစကားျဖစ္သည္ကို သိရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဤခံယူခ်က္မ်ားကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တီထြင္ေသာအရာမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယရႈ ေျပာခဲ့ေသာအရာေပၚမွာ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူေတြက သူတုိ႔၏အျပစ္မ်ားႏွင့္မရင္ဆုိင္လိုျခင္း၊ သခင္ေယရႈကို သူတုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္မ၀န္ခံလိုျခင္းေၾကာင့္ ဤစကားမ်ားကို ျငင္းပယ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးထားေသာအရာကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္တရားေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို အထင္ေသးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ သခင္ေယရႈသည္ သူတုိ႔ကိုယ္စား အေသခံရန္လိုအပ္မႈကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ညီညႊတ္သလား။