လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းယံုၾကည္မႈသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားက ထာ၀ရငရဲမီးအုိင္ထဲ၌ တစ္သက္လံုးဆင္းရဲဒုကၡမခံစားရဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ "လံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္" ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ငရဲမီးအုိင္ထဲ၌ လူေတြ ထာ၀ရေနထုိင္ျခင္းသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ခံယူခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းခံယူခ်က္သည္ လူမ်ားစြာတုိ႔၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သည္။ လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္မႈခံယူခ်က္သည္ မွားေၾကာင္း ကြန္႔ကြက္ေသာ က်မ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ မယံုၾကည္သူမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔ ထာ၀ရခံစားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း ယံုၾကည္မႈသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဓမၼခံယူခ်က္တစ္ခု (သို႔)ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈလႊဲေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ - (၁) အျပစ္၏ကြင္းဆက္ (၂) ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (၃) ငရဲမီးအုိင္၏သေဘာသဘ၀။

ငရဲမီးအုိင္၏သေဘာသဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူမ်ားက ငရဲမီးအုိင္၏အနက္ဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ကန္႔ႏွင့္ေရာေသာ ငရဲမီးအုိင္ထဲမွာ ပစ္ခ်ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားၾကမည္ဟု ခံယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ငရဲမီးအုိင္သည္ ကိုယ္ကာယႏွင့္၀ိညာဥ္ေရးရာ ေရာက္မည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ လူ၏ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္းသာ ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူ၏ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ပစ္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ကို မီးအုိင္က မေလာင္ကၽြမ္းေစႏုိင္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားသည္လည္း ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားကဲ့သို႔ ထာ၀ရအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ထေျမာက္လိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၃၊ တမန္ ၂၄း၁၅)။ ဤကိုယ္ခႏၶာမ်ားသည္ ထာ၀ရအတြက္ ျပင္ဆင္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထာ၀ရဟူသည္မွာ လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးေသာ အျခား ခံယူခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဂရိစကားလံုး aionion သည္ "ထာ၀ရကာလ"ဟု ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ္လည္း "ထာ၀ရ" ကာလကို ရည္ညႊန္းလုိျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လူေတြေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္။ ထိုစကားလံုးသည္ အခ်ိန္တစ္ခုအေတာအတြင္း "ႏွစ္" (သို႔) "အလြန္ရွည္လ်ားေသာကာလတစ္ခု"ကို ရည္ညႊန္းလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ aionion ကို ထာ၀ရကာလကို ရည္ညႊန္းေပးေသာ စကားလံုးအျဖစ္ တခါတရံအသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀ ထဲတြင္ စာတန္၊ သားရဲႏွင့္ မိစၦာပေရာဖက္မ်ားကို ငရဲမီးအုိင္ထဲ၌ ပစ္ခ်ျခင္းခံရၿပီး သူတုိ႔သည္ "ေန႔ညမျပတ္၊ ထာ၀ရ" ငရဲမီးအုိင္မွာ တစ္သက္လံုး ဆင္းရဲဒုကၡခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သူတုိ႔သံုးေယာက္တုိ႔သည္ ငရဲမီးအုိင္ထဲမွာ ေလာင္ကၽြမ္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းအရွိဟု ေသခ်ာစြာ သိရွိႏုိင္သည္။ ကယ္တင္ျခင္း မရေသူေသာသူမ်ား၏ကံၾကမၼာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားႏွင့္မတူသနည္း (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၄-၁၅)။ ငရဲအစစ္အမွန္တည္ရွိေၾကာင္းကို မႆဲ ၂၅း၄၆ ထဲတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ထိုသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရအျပစ္ ဒဏ္ခံရာသို႔၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔မူကား၊ ထာ၀ရအသက္ရွင္ရာသို႔၄င္း၊ သြားရၾကလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။"ဤက်မ္း ပုိဒ္ထဲတြင္ အထက္ကေဖာ္ျပထားေသာ ဂရိစကားလံုးကို ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားတုိ႔၏ ကံၾကမၼာ ကိုရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အသံုးျပဳထားသည္။ ဆိုးေသာသူမ်ားသည္ ငရဲမီးအုိင္ထဲမွာ "အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအေတာအတြင္း" သာေနလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ "အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအေတာအတြင္း" ရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အသက္လံုးေနလွ်င္ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ငရဲထဲမွာ ထာ၀ရေနရမည္ ျဖစ္သည္။

လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟူေသာခံယူခ်က္စြဲကိုင္သူမ်ားက အကန္႔အသန္႔ရွိေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲမီးအုိင္၌ မယံုၾကည္သူမ်ားအား ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ မတရားဘူဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀အတြင္း အျပစ္တရားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာသူတစ္ဦးကို ဘုရားသခင္က ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံေစျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိမလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအျပစ္တရားသည္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံထုိက္သည္ဟု ေျဖၾကားႏုိင္သည္။ ဒါ၀ိဒ္ရွင္ဘုရင္သည္ ကာမဆက္ဆံေရးအျပစ္ႏွင့္လူသတ္မႈအျပစ္ကို က်ဴးလြန္မိေသာအခါ သူက "ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ျပစ္မွား၍ မ်က္ေမွ်ာက္ေတာ္၌ပင္ မတရားေသာအမႈကို ျပဳပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ ေျဖာင့္ပါ၏။ တရားစီရင္ေတာ္မူခ်က္သည္ အျပစ္လြတ္ပါ၏" (ဆာလံ ၅၁း၄)ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္က ဗာသေရွဘႏွင့္ ဥရိယကို ျပစ္မွားခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါ၀ိဒ္က ဘုရားသခင္ကိုသာ ျပစ္မွားပါၿပီး ဟု ေျပာခဲ့သနည္း။ ဒါ၀ိဒ္က အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရဘုရားသ ခင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သူ႕ကို ဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္အားလံုးသည္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံထုိက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္ျပဳေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ မည္သို႔ပင္ မ်ားေနပါေစ၊ နည္းေနပါေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳေသာအျပစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္သိကၡာကို ဆန္႔က်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္သူမ်ားသည္ ငရဲမီးအုိင္၌ထာ၀ရ ဆင္းရဲဒုကၡခံစား လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္မည္ဟုတ္ဟူေသာခံယူခ်က္သည္ လူေတြေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ေကာင္း ကင္ႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ၾကေသာအခါ ေစာဒကတက္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းတစံုတခုမွ် ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၄ က "ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏မ်က္စီ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တုိ႔ကို သုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ ေသေဘးမရွိရ။ စိတ္မသာ ညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလည္းမရွိရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေရွးျဖစ္ဘူးေသာအရာတုိ႔သည္ ေရြ႕သြားၾကၿပီ" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်စ္ေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔မေရာက္လွ်င္ သူတုိ႔ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လိုခ်င္ ေတာင့္တေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ျငင္းဆိုၾကေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံထုိက္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တုိ႔ လံုး၀ သေဘာတူၾကမည္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ၁၄း၆)။ ဤအရာကို နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ငရဲမီးအုိင္ထဲေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ၀မ္းနည္းမႈကို ခံစားၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်စ္ေသာသူမ်ားအရွိရင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္အတူရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ငရဲမီးအုိင္ရွိေသာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္၏အခကို ေပးဆပ္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ ေသၿပီးေနာက္ "လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း"သည္ မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ငရဲမီးအုိင္၌ထာ၀ရဒုကၡခံရျခင္းသည္ တိက်ေသျခာသည္။ သခင္ေယရႈအေသခံျခင္းသည္ ထာ၀ရ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ငရဲမီးအုိင္၌ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပစ္ေၾကြးမ်ားအားလံုးကို ထာ၀ရလံုေလာက္ရန္ သခင္ေယရႈက ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၅း၂၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ ေသာအခါ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ အျပစ္လြတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိသည္။ သန္႔ရွင္းျခင္းရရွိသည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံမွာ ထာ၀ရ ေနရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးကို ျငင္းပယ္လွ်င္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ထာ၀ရ ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
လူေတြေသဆံုးၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သလား။