ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာ၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာ၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာ၀ါဒဟူသည္မွာ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို မသိႏုိင္/သက္ေသမျပႏုိင္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ "agnostic" စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္မွာ "ဥာဏ္ပညာကင္းမဲ့ျခင္း" ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္မရွိဟုယံုၾကည္မႈထက္ ပိုဆိုးသည္။ ဘုရားသခင္မရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္ရွိျခင္း၊မရွိျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း သက္ေသမျပႏုိင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္တည္ရွိ ျခင္းကို သက္ေသမျပႏုိင္/သက္ေသျပ၍မရ ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္ရွိသည္ကို၄င္း၊ မရွိသည္ကို၄င္း သက္ေသမျပႏုိင္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္ကိုမယံုၾကည္ေသာ၀ါဒသည္ မွန္ကန္သည္။ ဘုရားသခင္ တည္ရွိျခင္းကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ သက္ေသျပလုိ႔လည္းမရပါ။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္ခံရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၁း၆ ထဲမွာ "ယံုၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္၊ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာေသာသူအား အက်ိဳးေပးသည္ကို၄င္း၊ ယံုၾကည္ရမည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ (ေယာဟန္ ၄း၂၄) သူ႕ကို မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္၊ လက္ျဖင့္မထိေတြ႕ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္က မိမိကုိယ္ကို မျပသလွ်င္ သူ႕ကို မ်က္စိျဖင့္ျမင္ေတြ႕၍မရပါ (ေရာမ ၁း၂၀)။ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကို စၾကာ၀႒ာတည္ရွိျခင္း (ဆာလံ ၁၉း၁-၄)အားျဖင့္၄င္း၊ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာ မ်ား (ေရာမ ၁း၁၈-၂၂)အားျဖင့္၄င္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲမွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း(ေဒသနာက်မ္း ၃း၁၁)အားျဖင့္၄င္း သိ ႏုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘုရားသခင္ကိုမယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို လက္ခံရန္၄င္း၊ ျငင္းပယ္ရန္၄င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် ခ်င္ၾကပါ။ ထိုသို႔ခံယူျခင္းသည္ ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရား သခင္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားမဲ့၀ါဒီမ်ားက ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစ သက္ေသမျပႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား သခင္တည္ရွိျခင္းကို မယံုၾကည္သင့္၊ စဥ္းစားရန္အတြက္လည္းမေကာင္းဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ျငင္းခံုေနမည့္အစား၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ေသခ်ာၿပီး မျငင္းဆိုႏုိင္ေသာသက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားကို ေကာက္ယူၾကပါစို႔။ ဘုရားမဲ့၀ါဒႏွင့္ဘုရားသခင္မယံုၾကည္ေသာ၀ါဒကို အေျခခံလွ်င္ ေသၿပီးေနာင္တမလြန္ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဘယ္အရာကို "ျမင္ေတြ႕" ႏုိင္ၾကမည္နည္း။ ဘုရားသခင္မရွိလွ်င္ ဘုရားမဲ့၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ ကိုမယံုၾကည္ေသာ၀ါဒီမ်ားသည္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုး၀ရပ္တန္႔ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဘုရားမဲ့၀ါဒီမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုမယံုၾကည္ေသာ၀ါဒီမ်ားထက္ ပိုၿပီး "အဓိပၸါယ္" ရွိသည္။ အေျခအေနကို သက္ေသ ျပႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရကာလအတြက္၊ ေနာက္ဆံုးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီး ႀကိဳးစား ဆန္းစစ္မႈသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

သံသယျဖစ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေလာကမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ နားမလည္ေသာအရာမ်ားစြာ ရွိသည္။ လူေတြက ဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈအရာမ်ားႏွင့္ခြင့္ျပဳေသာအရာမ်ားကို နားမလည္ၾကသျဖင့္ သူတုိ႔က ဘုရား သခင္တည္ရွိျခင္းကို မၾကာခဏ သံသယ၀င္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ လူသားမ်ား၏ဦးေႏွာက္ျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ နားလည္သိရွိႏုိင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျမာ္လင့္ခ်က္မထား သင့္ပါ။ ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၄ ထဲမွာ "ဘုရားသခင္၏ ပညာႏွင့္ဥာဏ္ေတာ္သည္ အလြန္က်ယ္၀န္းနက္နဲစြတကား။ စီရင္ ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကို အဘယ္သူမွ်စစ္၍မကုန္ႏုိင္။ ၾကြေတာ္မူရာလမ္းတုိ႔ကိုလုိက္၍ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႕မမွီႏုိင္။ ထာ၀ရဘု ရား၏စိတ္ေတာ္ကို အဘယ္သူသိသနည္း။ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူသည္ တုိင္ပင္ဘက္ျပဳသနည္း"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ရမည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏နည္းလမ္းကို ကိုးစားရမည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအား အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာနည္းလမ္း မ်ားအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ျပသထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၄း၂၉ ထဲတြင္ " သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုအရပ္တုိ႔၌ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားကို တဖန္ရွာလိုေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ရွာလွ်င္ ေတြ႕ရၾကလိမ့္မည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာ၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။