ေအာင္ျမင္ေသာ သတင္းေကာင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ေအာင္ျမင္ေသာ သတင္းေကာင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ေအာင္ျမင္ေသာ သတင္းေကာင္းကို "ယံုၾကည္ျခင္းႏႈတ္ကပတ္ေတာ္"ဟု သိရသည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးက ဘုရားသခင္ကိုအသံုးခ်ရမည္ဟု ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏သမၼာတရားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသမၼာက်မ္းစာစကား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဓမၼခံယူခ်က္က သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ယံုၾကည္သူမ်ားက မိမိဆႏၵအတုိင္း အသံုးျပဳရမည့္ တန္ခိုးျဖစ္သည္ဟု ျမင္ေတြ႕သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထားသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ သတင္းေကာင္းလႈပ္ ရွားမႈသည္ ကနဦးအသင္းေတာ္၌ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႕တုိ႔ကို ပ်က္စီးေစေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပါလုႏွင့္ အျခား တမန္ေတာ္မ်ားက ထိုသို႔ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ။ မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္သြန္သင္ေသာ မွားယြင္းေသာ ဆရာမ်ားကို တုိက္ထုတ္ပေပ်ာက္ရန္ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး မွားယြင္းေသာ ဆရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မ်ားက သူတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း သူတုိ႔က အားေပးတုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

၁တိ ၆း၅၊ ၉-၁၁ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ရွင္ေပါလုက တိေမာေသအား သတိေပးခဲ့ သည္။ ဤလူမ်ားက "ပ်က္သံုးေစေသာစိတ္ထား"ျဖင့္ လူေကာင္းဟန္ေဆာင္ၿပီး သူတုိ႔၏ ခ်မ္းသာဖို႔ႏွင့္ ေတာင့္တမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ "ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း"မ်ားျဖစ္ေစေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ကို ေထာင္ထားၾကသည္( အခန္းငယ္ ၉)။ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဤသို႔ ကတိေပးခဲ့သည္။ "အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတုိ႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။လူအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ေငြကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍ ပူပန္ျခင္း ေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ထုတ္ခ်င္းခပ္ေအာင္ထိုးၾကၿပီ"(အခန္းငယ္ ၁၀)။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးပန္းတုိင္ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရႈသည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ရန္မႀကိဳးစားဘဲ လူသားသည္ ေခါင္းခ်မည့္ေနရာေတာင္မရွိဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (မႆဲ ၈း၂၀)။ သူ၏တပည့္ေတာ္ မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူျပဳရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားထဲမွ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာခ်င္သူတစ္ဦးမွာ ယုဒျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွတ္ထားသင့္သည္။

ေလာဘလြန္က်ဴးေသာသူမ်ားသည္ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရွင္ေပါလုက ေျပာခဲ့သည္ (ဧဖက္ ၅း၅)။ သူက ဧဖက္ၿမိဳ႕သူ/သားမ်ားအား ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားျခင္း(သို႔) ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းသတင္းယူေဆာင္ေသာသူ မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လမ္းညြန္ခဲ့သည္ (ဧဖက္ ၅း၆-၇)။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းသြန္သင္မႈက ဘုရားသခင္၏အမႈျပဳျခင္းကို ဟန္႔တားထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အမႈမျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသ ခင္သည္ အားလံုး၏အရွင္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းစကားအရေဖာ္ျပရလွ်င္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ ျခင္းမရွိလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း သြန္သင္ဆရာမ်ားက စၾကာ၀႒ာတစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဥပေဒမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႕ရွိမွာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွ ယံုၾကည္ျခင္း အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ "ယံုၾကည္မႈစကား"က နာမည္အတုိင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကိုးစားေသာသူ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နွလံုးသားထဲမွာ သမၼာတရားမ်ားျဖစ္သည္ဟု မားမားမတ္မတ္ ေပြ႕ပိုက္ေသာအရာထက္ ပိုၿပီး ေျပာ ၾကားႏုိင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းစကားကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေသာလႈပ္ရွားမႈသည္ "ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာရန္ ၀န္ခံျခင္း" ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႏႈတ္ျမြက္သည့္အတုိင္ျဖစ္လာသည္ဟု သြန္သင္မႈျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေျပာသည့္အတုိင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းစကားသြန္ သင္သူဆရာမ်ားေျပာသည့္အတုိင္း အရာအားလံုးကို မိတ္ေဆြအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏၀န္ခံခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္အေပၚ မိတ္ေဆြ၏အမိန္႔ေပးသည့္အတုိင္း ေရြ႕ေလ်ာ့ျခင္းမရွိ အမွန္ ျဖစ္ပ်က္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔ေျပာတုိင္းအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ (လူေတြက ဘုရားသခင္ထံ လုိသမွ် ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္)။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေပၚဘုရားသခင္ေပးႏုိင္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚ မူတည္သည္။ ယာကုပ္ ၄း၁၃-၁၆ ထဲတြင္ ဤသြန္သင္မႈမ်ား မွားယြင္းေၾကာင္း တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ယေန႔နက္ျဖန္ ဤမည္ေသာၿမိဳ႕သုိ႔ သြားၾကကုန္အံ့။ ထိုၿမိဳ႕၌ တႏွစ္ပတ္လံုးေန၍ ကုန္သြယ္သ ျဖင့္ အျမတ္ရေအာင္ျပဳၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုတတ္ေသာသူတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ နက္ျဖန္ေန႔၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သင္တုိ႔ မသိၾက။ သင္တုိ႔ အသက္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း။ ခဏထင္ရွားၿပီးမွ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ အခိုးအေငြ႕ျဖစ္၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ အလိုေတာ္ရွိ၍ ငါတုိ႔သည္လည္း အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဤသို႔ျပဳၾကကုန္အံ့၊ ထိုသို႔ျပဳ ၾကကုန္အံ့ဟု သင္တုိ႔ဆုိသင့္ရာျဖစ္၏။ ယခုသင္တုိ႔သည္ မိမိေထာင္လႊားျခင္း၌ ၀ါၾကြားၾကေသး၏။ ထိုသို႔ေသာ ၀ါၾကြားျခင္း ရွိသမွ်သည္ မေကာင္းမသင့္ျဖစ္၏။" အနာဂတ္အတြက္ ျဖစ္လာမည့္အရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ နက္ျဖန္ဘာျဖစ္မည္ကို၄င္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္မည္/မရွင္မည္ကို၄င္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔ မသိၾကပါ။

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း၏အေရးႀကီးမႈအတြက္ စိတ္ပူမည့္အစား ၾကြယ္၀လိုေသာစိတ္မရွိရန္ သမၼာက်မ္းစာက သတိေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား၊ အသင္းေတာ္၌ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၁တိ ၃း၃)တုိ႔သည္ ေငြေၾကးတပ္မက္ျခင္းမရွိသင့္ပါ (ေဟၿဗဲ ၁၃း၅)။ ေငြေၾကးတပ္မက္ျခင္းက အျပစ္ဒုစရုိက္အားလံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ (၁တိ ၃း၃)။ သခင္ေယရႈက "ထိုမွတပါး ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းကို သတိႏွင့္ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ စည္းစိမ္ရွိေသာ္လည္း စည္းစိမ္၌ အသက္မတည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္" (လုကာ ၁၂း၁၅)။ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကြးေၾကာ္ေသာစကား က ေငြေၾကးရရွိေရးႏွင့္ ဤဘ၀မွာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို အဓိကထားေဟာေျပာသည္။ သခင္ေယရႈက "သံေခ်း၊ ပိုးရြဖ်က္ဆီး၍ သူခိုးထြင္းေဖာက္ ခိုးယူရာ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘ႑ာကို မဆည္းဖူးၾကႏွင့္" (မႆဲ ၆း၁၉) ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေငြေၾကးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈသြန္ သင္ျခင္းႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္း ကြားဟမႈကို မႆဲ ၆း၂၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သခင္ေယရႈ၏ စကားအားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ "အဘယ္သူမွ် သခင္ႏွစ္ဦးအေစကိုမခံႏုိင္။"

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေအာင္ျမင္ေသာ သတင္းေကာင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။