ဘုရားမဲ့၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားမဲ့၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ဘုရားမဲ့၀ါဒီသမားမ်ားက ဘုရားသခင္မရွိဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားမဲ့၀ါဒသည္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ဆာလံ ၁၄း၁ ကို ဒါ၀ိဒ္က ဘီစီ ၁၀၀၀ ခန္႔တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားကို "ဘုရားသခင္မရွိဟု မုိက္ ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုကိန္းဂဏာန္းတြက္ခ်က္အရ ဘုရားသခင္မရွိဟုယံုၾကည္သူမ်ား သည္ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ရာလွ်င္ ဆယ္ေယာက္အထိ တိုးတက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္မရွိ ဟု ယံုၾကည္သူမ်ား တိုးတက္လာသနည္း။ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ထိုယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ သလား။

ဘာေၾကာင့္ ဘုရားမဲ့၀ါဒ ရွိသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူရွိျခင္းကို လူသားမ်ားထံ မိမိကိုယ္ကို မဖြင့္ ျပသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ကို ထင္ရွားလွ်င္ လူတုိင္းက သူ႕ကို ယံုၾကည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္က သူရွိျခင္းအေၾကာင္းကို လူသားမ်ားထံ ဖြင့္ျပရန္ အလိုေတာ္မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အလို ေတာ္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႕ကို ယံုၾကည္ရန္ (၂ေပ ၃း၉)ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးရရွိရန္ အတြက္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆) ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူရွိျခင္းအေၾကာင္းကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ား စြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ (ကမၻာ ၆-၉၊ ထြက္ ၁၄း၂၁-၂၂၊ ၃ရာ ၁၈း၁၉-၃၁)။ လူသားမ်ားက ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ ခဲ့ၾကသလား။ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ အျပစ္တရားကို စြန္႔ပစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လာခဲ့ၾကသလား။ မလာခဲ့ၾက ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို လက္မခံလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္မရွိျခင္း ျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သည္ လူသားမ်ားခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္လာရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္မရွိဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားမျဖစ္သင့္ပါ။ (ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကို ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ရမည္)။

ဘုရားသခင္၏တည္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၁း၆ ထဲတြင္ "ယံုၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္၊ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာသူအား အက်ိဳးကို ေပးေတာ္မူသည္ကို ၄င္း၊ ယံုၾကည္ရမည္" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားယံုၾကည္ေသာအ ခါ ေကာင္းခ်ီးခံစားသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ "ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ငါ့ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ယံုျခင္း ရွိ၏။ ငါ့ကိုမျမင္ဘဲ ယံုေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏" (ေယာဟန္ ၂၀း၂၉)။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို လက္ခံရမည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္အားျဖင့္သာ ယံုၾကည္ျခင္းကို မဆိုလုိပါ။ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းသက္ေသျပရန္ မ်ားစြာရွိသည္။ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ား (ဆာလံ ၁၉း၁-၄)ကို ၾကည့္ျခင္း၊ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားကိုၾကည္ျခင္း (ေရာမ ၁း၁၈-၂၂)၊ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားအားျဖင့္ (ေဒသနာ ၃း၁၁) ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို သိရွိႏုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ၊ ဘုရားမဲ့၀ါဒကို ယံုၾကည္ရန္ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားစြာ လုိအပ္သည္။ "ဘုရားသခင္မရွိ"ဟု ရဲ၀ံ့စြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အ တြက္ အရာအားလံုးကို ပိုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္စြာ သိရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚမွာရွိေသာအရာအားလံုးကို သိရွိေၾကာင္းႏွင့္ အရာ အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕သိရွိေၾကာင္းသက္ျပသရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မရွိ ေၾကာင္း သူတုိ႔ေဖာ္ျပေသာအရာသည္ သက္ေသျပရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္မရွိဟု သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ ဥပမားအားျဖင့္၊ ေနမင္းႀကီးအလယ္မွာေနထုိင္ျခင္း၊ ဂ်ဴပီတာမိုးတိမ္ေအာက္မွာ ေနထုိင္ျခင္း၊ အာကာတႏွင့္ေ၀းေသာတစ္ေနရာမွာ ေနထုိင္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိိ႔ ဦးေႏွာက္ျခင္းမမီ ႏုိင္ပါ။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္မရွိျခင္းသည္လည္း သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္လာ ႏုိင္ရန္ ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ျခင္းရွိရမည္။

ဘုရားမရွိဟုယံုၾကည္မႈကို သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ားက ဘုရားသခင္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ဟု ၀န္ခံၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္အေတြးအားျဖင့္သာ ယံုၾကည္မႈ၀ါဒကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျငင္းပယ္သည္။ ဘုရားသခင္ ရွိျခင္းကို မ်က္၀ါးထင္ထင္၊ စိတ္အာရံုျဖင့္ခံစားမႈႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒႏွင့္ သိပၸံပညာမ်ားအျဖင့္ သက္ေသျပသႏုိင္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္သည္။ "မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏။ တေန႔ကို တေန႔ျမြက္ဆို၍ တညဥ့္ကို တညဥ့္သြန္သင္၏။ ႏႈတ္ျမြက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမရွိ၊ သတုိ႔ႏႈတ္ထြက္သံကို မၾကားရေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔၏အသံသည္ ေျမတျပင္လံုး၌ ႏွံ႕ျပား၍ သူတုိ႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ေရာက္ေလ၏" (ဆာလံ ၁၉း၁-၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားမဲ့၀ါဒဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။