က်မ္းစာပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: က်မ္းစာပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကသနည္း။

အေျဖ:
ပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားသည္ ကနဦး အသင္းေတာ္တုိက္ခုိက္မႈ၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ဟု ဘာသာျပန္ဆိုထားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလမွာ ျဖစ္ ပ်က္မည့္အရာမ်ား ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီးဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေသာအနာဂတ္အေၾကာင္းအမ်ားစုကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုဥပမာမ်ားႏွင့္ အမွတ္သေကၤတမ်ားသည္ အနာဂတ္အေၾကာင္းကို ရည္ညႊန္းလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ပေရာဖက္စကား မ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ခုခံေျပာဆိုသည္။ ပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက ေရာမ လူမ်ိဳးမ်ားက ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးေသာအခါ ေအဒီ ၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼသစ္က်မ္း ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားအားလံုး ျပည့္စံုသြားခဲ့ၿပီဟု အဓိက သြန္သင္ထားၾကသည္။

ဗ်ာဒိတ္ ၂ႏွင့္၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အသင္းေတာ္မ်ားသို႔ စာေရးေပးပို႔ျခင္းမ်ားသည္ တစ္ရာစုခုႏွစ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အသင္းေတာ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရမည့္အရာမ်ားပါ၀င္သည္။ သို႔ ေသာ္ အခန္းႀကီး ၆-၂၂သည္ အျဖစ္ရေသးေသာအနာဂတ္အတြက္ေရးထားေသာအရာျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပေရာဖက္အေၾကာင္းမ်ားကို ထိုအတုိင္းအနက္ဖြင့္လွ်င္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပေရာဖက္ စကားမ်ား အနက္ဖြင့္ဆိုစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းထဲမွာ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခရစ္ေတာ္ၾကြ လာျခင္းအေၾကာင္းကို သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္ေဟာၾကားခ်က္အတုိင္း အခ်ိန္ေစ့ေသာ အခါ ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကြလာခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၉း၂၅-၂၆)။ ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာမွ ေမြးဖြားခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၇း၁၄)။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ အေသခံခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၅၃း၅-၉)။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပထားေသာ ပေရာဖက္စကားရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင့္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာက မျပည့္စံုေသးေသာ ပေရာဖက္စကားမ်ားရွိေသးသည္ကို မဆိုလုိပါ။ တနည္းအားျဖင့္ မျပည့္စံုရ ေသးေသာ ပေရာဖက္စကားမ်ားရွိေသးသည္ကို နားလည္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။

ထို႔ျပင္ ပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုခဲ့ၿပီဟူေသာယံုၾကည္မႈသည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတစ္အုပ္လံုးအနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပါ။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ခံယူခ်က္အရ ဗ်ာဒိတ္ အခန္းႀကီး ၆-၁၈ တုိ႔သည္ ပံုဥပမာ၊ သေကၤတအမွတ္အသား ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔အျမင္အရ အခန္းႀကီး ၁၉ သည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာျဖစ္သည္ဟု နားလည္ရမည္။ သခင္ေယရႈသည္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ျပန္လည္ၾကြလာလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ အခန္းႀကီး ၂၀ ကိုလည္း ပံုဥပမာျဖစ္သည္ဟု ပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုခဲ့ၿပီဟု ခံယူသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ အခန္းၾကီး ၂၁-၂၂ တို႔သည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာ၊ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ အမွန္ျဖစ္လာမည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲ တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး တခါတရံ ႐ူပါ႐ံုျဖစ္သည္ ျငင္းဆိုဖြယ္ရွိသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာမ်ား တင္စားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မည္သူကမွ် ျငင္းဆို၍မရပါ။ သို႔ေသာ္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနာဂတ္အေၾကာင္းမ်ားတစ္ခုျငင္းပယ္ကာ အခ်ိဳ႕ကို အနာဂတ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာျဖစ္သည္ ဟုယူဆျခင္းသည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။ တံဆိပ္မ်ား၊ တံပိုးမ်ား၊ ခြက္ဖလားမ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ ၁၄၄၀၀၀၊ သားရဲ၊ မွားယြင္းေသာပေရာဖက္၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ပံုဥပမာ (သို႔)အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ၾကြလာျခင္းႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္နွင့္ေကာင္းကင္သစ္တုိ႔သည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေရာက္လာမည္ဟု မည္သည့္အေၾကာင္းအရာေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေျပာဆိုႏုိင္မည္နည္း။ ၄င္းသည္ ပေရာဖက္စကားမ်ား ျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔က ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို အနက္ဖြင့္ ေသာအခါ ဘာသာျပန္သူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အနက္ဖြင့္ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို လက္ေတြ႕တိက်ျဖစ္လာမည့္အရာျဖစ္သည္ဟု ဖတ္ၿပီး ယံုၾကည္ကာ နာခံရမည္ ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
က်မ္းစာပေရာဖက္စကားမ်ားျပည့္စံုၿပီဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကသနည္း။