လူသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


။သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္?

သမၼာက်မ္းစာက နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းကို မည္သုိ႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

စာတန္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။?

နတ္ဆိုးစြဲျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။ ယေန႕ နတ္ဆိုးစြဲႏုိင္ၾကမည္လား။ စြဲႏုိင္ၾကလွ်င္ နတ္ဆိုးစဲြျခင္းလကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ ျပပါ။?

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးစဲြႏုိင္မည္လား။?

ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္ လူ၏သမီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။?


လူသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား