ေကာင္းကင္တမန္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္က့ဲသို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။


ေမးခြန္း: ေကာင္းကင္တမန္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္က့ဲသို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။

အေျဖ:
ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ေတြးေတာစဥ္းစားတတ္ေသာစိတ္၊ ၀မ္းနည္း၀မ္းေျမာက္ တတ္ေသာစိတ္၊ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာစိတ္ စသည္တုိ႕ကို ပုိင္ဆုိင္ေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေကာင္းေသာေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ဆိုးေသာေကာင္းကင္တမန္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ဥာဏ္ပညာပုိင္ဆုိင္ၾကသည္ (မႆဲ ၈း၂၉၊ ၂ေကာ ၁၁း၃၊ ၁ေပ ၁း၁၂)။ သူတုိ႕သည္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထင္ရွားေစခဲ့ၾကသည္ ( လုကာ ၂း၁၃၊ ယာကုပ္ ၂း၁၉၊ ဗ်ာ ၁၂း၁၇)။ သူတို႕သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳၾကသည္ (လုကာ ၈း၂၈-၃၁၊ ၂တိ၂း၂၆၊ ယုဒ ၆)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာကုိယ္ခႏၶာမရွိေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေဟၿဗဲ ၁း၁၄)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕၏သိရွိျခင္းပညာ သည္ အကန္႕အသတ္ရွိသည္။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႕ အရာအားလံုးကို မသိႏုိင္ဟု ေဖာ္ ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ ၂၄း၃၆)။ သူတုိ႕သည္ လူသားမ်ားထက္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေတြးပို၍ ထက္ျမက္ႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ထုိသို႕ထက္ျမက္ျခင္းသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ သံုးခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူသားမ်ားထက္ ပို၍ထက္ျမက္ရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႕သည္ ေမြးရာပါ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ႂကြယ္၀ျပည့္စံုသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္း စာအေၾကာင္းႏွင့္ေလာကီေရးရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူသားမ်ားထက္ပို၍ေလ့လာသည္။ ၄င္းမွ သူတုိ႕သည္ ပညာရရွိၾကသည္ (ယာကုပ္ ၂း၁၉၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၂)။ တတိယအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားသည္ လူေတြ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကာရွည္စြာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာရ ယူၾကသည္။ လူသားမ်ားကဲ့သို႕ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အတိတ္ကာလအေၾကာင္း၊ သူတို႕ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၿပီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ပညာ သင္ယူ ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားက မည္ကဲ့သို႕ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ကို၄င္း၊ မည္သို႕က်င့္ရဦးမည္ကို ၄င္း၊ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ ေနာင္လာလတံ့ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ ပ်က္ လိမ့္မည္ကို တိက်မွန္ကန္စြာ ႀကိဳတင္ေဟာၾကားႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အျခားဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကဲ့သို႕ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ဆႏၵရွိၾက ေသာ္လည္း သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတုိင္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ဘုရားသခင္က ေစလႊတ္ခဲ့သည္ (ေဟၿဗဲ ၁း၁၄)။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေတြ႕ရေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကသည္ (ဆာလံ ၁၄၈း၁-၂၊ ေဟရွာယ ၆း၃)။ သူတုိ႕သည္ ဘု ရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္ (ေဟၿဗဲ ၁း၆၊ ဗ်ာဒိတ္ ၅း၈-၁၃)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ျပဳေသာ အမႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ၾကသည္ (ေယာဘ ၃၈း၆-၇)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေစကိုခံခဲ့ၾက သည္ (ဆာလံ၁၀၃း၂၀၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၉)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထင္ရွားၾက သည္ (ေယာဘ ၁း၆၊ ၂း၁)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းအတြက္ အသံုးေတာ္ခံ ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၊ ၈း၂)။ သူတုိ႕သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအေျဖကိုေပးၾကသည္ (တမန္ ၁၂း၅-၁၀)။ သူတုိ႕သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူမ်ားခရစ္ေတာ္ထံသို႕ပို႕ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လည္းအလုပ္လုပ္သည္ (တမန္ ၈း၂၆၊ ၁၀း၃)။ သူတုိ႕သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား စနစ္တက်ရပ္တည္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္ (၁ေကာ ၄း၉၊ ၁၁း၁၀၊ ဧဖက္ ၃း၁၀၊ ၁ ေပ ၁း၁၂)။ သူတုိ႕က အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕သည့္အခ်ိန္တြင္ ခြန္အားေပးႏွစ္သိမ့္သည္ (တမန္ ၂၇း၂၃-၂၄)။ သူတုိ႕သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ား ေသဆံုးေသာအခါ ျပဳစုေစာင့္ထိန္းေပးသည္ (လုကာ ၁၆း၂၂)။

ေကာင္းကင္းတမန္မ်ားသည္ ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျခားနားမႈရွိသည္။ လူသားမ်ား ေသဆံုးေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္လည္း လူသားလံုး၀မျဖစ္ႏုိင္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားဖန္ဆင္းသည့္နည္းတူ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ကိုလည္းဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံု သဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၁း၂၆)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္လည္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ပါ သည္။ လူသားမ်ားသည္ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ပိုင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ေရာစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သင္ယူႏုိင္ ေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခုသည္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႕ေတာ္ကို တစ္ခ်က္မလႊဲလုိက္နာေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေကာင္းကင္တမန္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္က့ဲသို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။