ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးစဲြႏုိင္မည္လား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးစဲြႏုိင္မည္လား။

အေျဖ:
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆုိးစဲြနုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္း ကြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ထားပါ သည္ (ေရာမ ၈း၉-၁၁၊ ၁ေကာ ၃း၁၆၊ ၆း၁၉)။ ထုိေၾကာင့္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သူက်ိန္း ၀ပ္ေသာယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏အထဲတြင္ အျခားသူတစ္ဦးသည္လည္းက်ိန္း၀ပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တခါတရံ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးမစဲြႏုိင္ဟု ခိုင္မာစြာျဖင့္ယံုၾကည္ ျခင္းရွိေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းဆိုဖြယ္ရာအေျမာက္အျမားရွိသည္။ နတ္ဆိုးစဲြကပ္သူမ်ားႏွင့္ နတ္ဆိုႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသူတုိ႕သည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြာဟမႈရွိသည္ကို လည္းကၽြႏု္ပ္တုိ႕ယံုၾကည္ၾကသည္။ နတ္ဆိုးစဲြျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အေတြးအေခၚ (သို႕) အျပဳအမူမ်ားကို နတ္ဆိုးမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ဆုိလိုသည္ (လုကာ ၄း၃၃-၃၅၊ ၈း ၂၇-၃၃၊ မႆဲ ၁၇း၁၄-၁၈)။ နတ္ဆိုးႏွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ နတ္ဆိုးမ်ားက လူတစ္ဦး၏ဘ၀ တြင္ မေကာင္းေသာအျပဳအမူမ်ား က်င့္ႀကံႏုိင္ရန္ သူတုိ႕ကို အားေပးျခင္းႏွင့္ သူတုိ႕၏စိတ္၀ိညာဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္ (၁ေပ ၅း၈-၉၊ ယာကုပ္ ၄း၇)။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တုိက္ပဲြအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို မွတ္ထားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးထံမွနတ္ ဆိုးမ်ားေမာင္းထုတ္ရမည္ ဟု မေျပာေပ (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၉)။ ယံုၾကည္မ်ားသည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ခု ခံတုိက္လွန္ရမည္ျဖစ္သည္ (၁ေပ ၅း၈-၉၊ ယာကုပ္ ၄း၇)။ နတ္ဆိုးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ မဟုတ္ ေပ။

ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္၀ယ္ယူၿပီး၊( ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉) အသစ္ေသာ ဖန္ ဆင္းျခင္းခံရေသာ ( ၁ေကာ ၅း၁၇) သူ၏သားသမီးမ်ားအားနတ္ဆိုးစဲြ၍ သူတို႕၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္အသက္ရွင္လႈပ္ရွားရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ စာတန္ႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းတုိက္ခုိက္လ်က္ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အထဲတြင္ စစ္ဆင္ ႏႊဲျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ရွင္ ေယာဟန္က ဤကဲ့သို႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ခ်စ္သားတုိ႕၊ သင္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ၾက၏။ ထိုသူတုိ႕ကိုလည္းေအာင္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႕ဘက္၌ရွိေသာသူသည္ ေလာကဘက္၌ရွိေသာသူထက္ သာ၍ႀကီးေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၄း၄)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အထဲတြင္ ရွိေသာသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ သည္။ ေလာကထဲတြင္ ရွိေသာသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ စာတန္ႏွင့္သူ၏အေပါင္းအေဖာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ စာတန္မာရ္နတ္အုပ္စိုးေသာေလာကကို ေအာင္ ၾကသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားနတ္ဆိုးစဲြျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိေပ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးစဲြႏုိင္မည္လား။