သမၼာက်မ္းစာက နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းကို မည္သုိ႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာက နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းကို မည္သုိ႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၉ ထဲတြင္ နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္း သိရိွရန္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ထိုအခါ၊ ဤေလာကတႏုိင္ငံလံုးကို လွည့္ျဖား၍၊ မာရ္နတ္စာတန္အမည္ရွိေသာ ေရွးေႁမြေဟာင္း တည္းဟူေသာ နဂါးႀကီးကို၄ငး္၊ သူႏွင့္အတူသူ၏တမန္တုိ႕ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးသို႕ခ်လိုက္ၾက၏။” စာတန္က်ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၁၄း၁၂-၁၅ ႏွင့္ ေယဇေက်လအနာ ဂတၱိက်မ္း ၂၈း၁၂-၁၅ ထဲတြင္ ပံုေဆာင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ သည္ စာတန္သည္ အျပစ္ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္တမန္ သံုးပုံတစ္ပံုသည္လည္း သူႏွင့္ အတူပစ္ခ်ျခင္းခံေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယုဒ အခန္းႀကီး ၆ ထဲတြင္ အျပစ္ျပဳေသာေကာင္း ကင္တမန္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ၿပီး၊ စာတန္ႏွင့္တူေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခု စာတန္ႏွင့္သူအေပါင္းအသင္းမ်ားက ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကို လိမ္ညာ ကာဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ (၁ေပ ၅း၈၊ ၂ေကာ ၁၁း၁၄-၁၅)။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ဆိုး (မႆဲ ၁၀း၁)၊ ညစ္ညမ္းေသာ၀ိညာဥ္မ်ား (မာကု ၁း၂၇)၊ စာတန္၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ား (ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၉) အျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ စာတန္ႏွင့္ သူ၏ေနာက္လုိက္မ်ားက လူေတြကို လိမ္ညာ ၾကသည္ (၂ေကာ ၄း၄)။ ခရစ္ယာန္မ်ားကို တုိက္ခုိက္၍ (၂ေကာ ၁၂း၇၊ ၁ေပ ၅း၈)၊ သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ၾကသည္ ( ဗ်ာ ၁၂း၄-၉)။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း လူခႏၶာကိုယ္ကဲ့သို႕ထင္ရွားႏုိင္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၁၄-၁၅)။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ဘုရား သခင္၏ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္သူတုိ႕သည္ ႐ႈံးႏွိမ့္ေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလာက မွာရွိေသာသူမ်ားထက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အထဲ၌ရွိေသာသူသည္ ပို၍ႀကီးသည္ (၁ေယာ ၄း၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာက နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းကို မည္သုိ႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။