ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္ လူ၏သမီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္ လူ၏သမီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။

အေျဖ:
ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္လူ၏သမီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားသည္ မည္သူေတြျဖစ္သည္ကို၄ငး္၊ သူတုိ႕သည္ လူ၏ သမီးမ်ားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ ထြားက်ိဳင္းသန္မာေသာသူမ်ား ေမြးဖြါးခဲ့ၾကသည္ကို ၄င္း ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ (ထိုေၾကာင့္ထြားက်ိဳင္းသန္မာေသာသူမ်ားကိုnephilim စကား လံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏သားမ်ားအသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ ႐ႈေထာင့္သံုးခုရွိသည္။ ၄ငး္တုိ႕မွာ ၁။ သူတုိ႕သည္ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံရေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂။ သူတုိ႕သည္ တန္ခိုးၾကီး ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၃။ သူတို႕သည္ ဘုရားတရားကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ေရွသ၏အမ်ိဳးအ ႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကကာ ဘုရားတရားမသိေသာ ကာဣန၏သားသမီးမ်ားႏွင့္စံုဖက္ၾကသည္။ ပထမေန ျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား” ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ားကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္( ေယာဘ ၁း၆၊ ၂း၁၊ ၃၈း၇)။ သို႕ေသာ္ မႆဲ ၂၂း၃၀ ကိုၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမရိွေပဟု ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ျပန္႕ပြါးႏုိင္ရန္ သူတုိ႕သည္ အထီး အမသဘာ၀မရွိေပ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားေသာအခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႕သည္ ဤျပသနာႏွင့္ကင္း လြတ္သည္။

နံပါတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တုိ႕၏ျပသနာသည္ သာမန္အမ်ိဳးသားမ်ားက သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စံုဖက္၍ “ခြန္အားႀကီးေသာသူမ်ား” (သို႕) “ေရွးေဟာင္း သူရဲေကာင္းမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကားေသာသူမ်ား” အ ဘယ္ေၾကာင့္ေမြးဖြြါးႏုိင္သည္ကို စဥ္းစားမရျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ ေယာက်ၤားမ်ား (သို႕)ေရွသ၏အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားက သာမန္မိန္းမမ်ား (သို႕) ကာဣန၏အမ်ိဳးအႏြယ္ မ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳရန္ မဆီးတားခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျပဳ ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သနည္း။ ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၅-၇ ၌ရွိေသာ တရားစီရင္ျခင္း ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ မတရားေသာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ေကာင္း ကင္မွ ပစ္ခ်ျခင္းခံေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူသမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳျခင္းကို ညစ္ညမ္းေသာအမႈ၊ တရားစီရင္ျခင္းခံထိုက္ေသာအမႈျဖစ္သည္။

ေစာေစာကေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ပထမအားနည္းခ်က္သည္ မႆဲ ၂၂း၃၀ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထား ခ်က္ျဖစ္သည္။ “ထေျမာက္ရာကာလ၌ စံုဘက္ျခင္းကို မျပဳ၊ ထိမ္းျမားေပးစားျခင္ကိုမျပဳ။ ေကာင္း ကင္သားဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္ကဲ့သို႕ျဖစ္၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သို႕ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္က “ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဘက္မျပဳႏုိင္ေပ” ဟုေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဘက္မျပဳႏုိင္ဟု ေဖာ္ျပလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေန ျဖင့္၊ မႆဲ ၂၂း၃၀ သည္ “ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေသာ” ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္မွနင္ထုတ္ျခင္းခံေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ ရည္ၫႊန္း လိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ ဘုရားသခင္၏စီမံခ်က္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းမျပဳဟုေဖာ္ျပရာတြင္ စာတန္ႏွင့္၄ငး္၏အေပါင္းအသင္းမ်ား သည္ ထုိနည္းတူျပဳျဖစ္ၾကသည္ဟု မဆိုလိုေပ။

ပထမ႐ႈေထာင့္သည္ မွန္ကန္ႏုိင္ေပသည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အဂၤါမရွိေပ ဟု ေဖာ္ျပထား ျခင္းသည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေသာ္လည္း “ဘုရားသခင္၏သားမ်ား” သည္ ေကာင္းကင္မွက်ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ သူတုိ႕သည္ လူမိန္းမမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း (ေဟၿဗဲ ၁း၁၄) သူတုိ႕သည္ လူ သားကဲ့သို႕ ခႏၶာကုိယ္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (မာကု ၁၆း၅)။ ေသာဒံုႏွင့္ေဂါေမာရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေလာတႏွင့္အတူေနေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ကာမဆက္ဆံလိုၾက သည္ (ကမာၻ ၁၉း၁-၅)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူပံုသ႑ာန္ယူ၍ လူသားမ်ားႏွင့္ကာမဆက္ ဆံကာ သားသမီးမ်ားထြန္းကားႏုိင္/မထြန္းႏုိင္ျဖစ္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕မသိရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္မွက်ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူေတြႏွင့္ဆက္ဆံကာ သားသမီးမ်ား စြာမထြန္းကားခဲ့သနည္း။ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ အျခားေသာ ပစ္ခ်ျခင္းခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ား နည္းတူ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ( ယုဒ ၆ ၌ေဖာ္ျပခ်က္ကိုၾကည့္ပါ)။ ေဟၿဗဲ အနက္ဖြင့္သူမ်ား၊ apocryphal ႏွင့္ pseudopigraphal စာေရးဆရာမ်ားက ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ “ဘုရားသခင္၏ သားမ်ား” ျဖစ္ၾက သည္ဟု တခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြါးစရာ မရွိေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ကမာၻဦးက်မး္ ၆း၁-၄ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံ ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူ႕သမီးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္၊ ဆက္ဆံၾကသည္ကို အေၾကာင္းအရာ အရျဖစ္ေစ၊ စာလံုးအရျဖစ္ေစ၊ သမုိင္းအေျခခံအရျဖစ္ေစ မွန္ကန္ေၾကာင့္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္ လူ၏သမီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။