စာတန္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: စာတန္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ယံုၾကည္ျခင္းထဲတြင္ စာတန္မာရ္နတ္သည္ မေကာင္းေသာသူအ ျဖစ္ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူသည္ နီရဲေသာအေရာင္ျဖင့္သင္၏ပခံုးေပၚတြင္ ဦးခ်ိဳႏွင့္ ထိုင္၍ သင့္ကို အျပစ္ျပဳရန္ ေစခုိင္းေသာ နတ္ဆိုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သူသည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္အားလံုးတုိ႕ ၏မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စာတန္သည္မည္ သူျဖစ္ ေၾကာင္းကို၄ငး္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အသက္တာမည္သုိ႕လႊမ္းႏုိင္ေၾကာင္းကို ၄င္း ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စာတန္သည္ အျပစ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ေပၚမွက်ဆင္းလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ တန္ခိုးႏွင့္လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာတန္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္အျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂ ထဲတြင္ စာတန္သည္ ေကာင္းကင္မွ ပစ္ခ်ျခင္းမခံမီ သူ႕ကို လူစီဖါေကာင္းကင္ တမန္ ဟုေခၚသည္။ ေယဇေက်လ ၂၈း၁၂-၁၄ ထဲတြင္ စာတန္သည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေကာင္းကင္ တမန္၊ ေခ႐ုဗိမ္အျဖစ္ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူသည္ မိမိ လွပမႈကို ၀ါႂကြားကာ သူ၏ပလႅင္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ပလႅင္ေတာ္အထက္တြင္ တင္ထားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၁၄း၁၃-၁၄၊ ေယဇေက်လ ၂၈း၁၅၊ ၁တိ ၃း၆)။ စာတန္သည္ သူ၏ မာန္မာနေထာင္လႊားမႈေၾကာင့္ ပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့သည္။ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၅ ထဲတြင္ “ငါလုပ္မည္” ဟူေသာ စကားစုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ စာတန္သည္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ ဤေလာ ကသို႕ပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

စာတန္သည္ ဤေလာက၏အစိုးရေသာသူႏွင့္ အာကာသေကာင္းကင္၏အစိုးရေသာမင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁၂း၃၁၊ ၂ေကာ ၄း၄၊ ဧဖက္ ၂း၂)။ သူသည္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၀)၊ စံုးစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ (မႆဲ ၄း၃၊ ၁သက္ ၃း၅)၊ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူ (ကမာၻ ၃၊ ၂ ေကာ ၄း၄၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၃)ျဖစ္သည္။ သူ႕နာမည္၏အဓိပၸါယ္သည္ “ရန္သူ” (သို႕) “ပုန္ကန္သူ” ျဖစ္သည္။ အျခားေသာသူ၏နာမည္၊ စာတန္ ၏အဓိပၸါယ္သည္ “သတ္ျဖတ္သူ” ျဖစ္သည္။

သူသည္ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း သူသည္ မိမိပလႅင္ကို ဘုရားသခင္ထက္ျမင့္ ေသာေနရာတြင္ တင္ထားလုိသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ျပဳသမွ်အားလံုးအတုခိုးသည္။ လူေတြက သူ႕ကို ကုိးကြယ္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ကာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ကို အံတု ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ စာတန္သည္ မွားယြင္းေသာအယူ၀ါဒႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ဘာသာတရားတုိ႕၏ ျဖစ္လာရာ မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ဘုရားခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေနာက္လုိက္ေသာသူမ်ားကို ပုန္ကန္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးကို သူ၏တန္ခိုးျဖင့္ ျပဳႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ စာတန္၏ေနာက္ဆံုးပန္းတုိင္သည္ ထာ၀ရငရဲမီးအုိင္ျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
စာတန္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။