ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ခရစ္ယာန္မ်ားအစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာကမည္ကဲ့ သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္မိသားစုအေပၚ ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္အတင္းအဓမၼ ေသြးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုမည္သို႔ေ၀ငွေပးႏုိင္မည္နည္း။?

ကၽြႏု္ပ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္နည္း။?

၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္အဘယ္နည္း။?

၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထား သနည္း။?

။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိမည္နည္း။?


ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား